Norwegian-English translation of anmode

Translation of the word anmode from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

anmode in English

anmode
insistereverb urge
  beverb call upon, ask formally, call on
  tilskyndelseverb exhort, urge, admonish strongly
Synonyms for anmode
Anagrams of anmode
More examples
1.Dersom det forekommer tvil om kompetent organ har besluttet ransaking og beslag i det omfang politiet krever, bør man anmode om utsettelse inntil advokat kan komme til stede.
2.Nei til atomvåpen"organisasjonen har begrenset seg til skriftlig å anmode statsråd Mona Røkke om å ta et initiativ til å løslate Rune Berg.
3.Derfor er det nå viktig at vi får gjort alle sjøfarende oppmerksom på disse områdene, og dermed anmode dem å vise aktsomhet under seilas her.
4.Efter vår oppfatning er det særdeles uansvarlig av Samorganisasjonen å anmode arbeidstagerne om å iverksette en arbeidsstand med den begrunnelse som er gitt.
5.Er det verdig til stadighet å gå ut og anmode folk om å gi gaver ?
6.Hvis vi blir angrepet idag, har jeg ingen annen mulighet enn å anmode politikerne om å få anvende kjernefysiske våpen.
7.Jeg kommer nå til å påpeke dette i min innstilling til politiet, og jeg kommer også til å anmode Kystdirektoratet og Trafikksentralen om at de innfører disse seilingsreglene for alle fartøyer i området, sier sjøfartsinspektør Ole Leithe til Aftenposten.
8.Jeg vil anmode offentlige instanser og politikere om å gå hjem og gi grønt lys for at psykisk utviklingshemmede får en bedre livssituasjon ikke bare gjennom festtaler, men i form av reell opplevelse, sa Eva Schreckenberger.
9.Men det er i øyeblikket vanskelig å se på hvilken måte det skal kunne oppnås noe ved å bringe partene sammen eller ved å anmode om megling på nytt.
10.Under behandling av stortingsmelding nummer 26 om polarområdene til våren bør Stortinget anmode Regjeringen om at det utarbeides en femårsplan.
11.Vi er enige om at vi skal anmode finansminister Rolf Presthus om et møte efter ferien.
12.Vi kan ikke se at disse intensjoner er fulgt opp, og vil til beste for alle parter anmode om at dette blir gjort, skriver Furuholmen i sitt brev til Drammen Boligbyggelag.
13.Vi kommer til å anmode bedriftsforsamlingen i Norlett om å vise de ansatte den tillit at bedriften kan bli lønnsom og at den dermed blir opprettholdt, sa ordfører Ekman i sin appell i Guderudparken i Askim idag.
14.Vi overveier å anmode våre medlemmer om å gå til en ukes serveringsnektelse av CocaColaprodukter fra mandag i neste uke.
15.Alternativet kunne være å kjøre langs Akershuskaien forbi Vippetangen, men da beveger vi oss ut av sentrum som vi primært skal trafikkere, sier Moseby, som ikke annet kan gjøre enn å anmode trafikantene om å ha overbærenhet med ruteforsinkelser i anleggsperioden.
16.Bilforhandlerne vurderte blant annet å anmode Oslo namsrett om å få satt en midlertid stopp for aksjonen, på samme måte som tidligere isommer.
17.Da studenttallet i 1983 passerte 3600 (mot 2600 i 1973 og 3100 i 1981), og lærertallet i en rekke år hadde ligget konstant på 52, fant fakultetet med stor beklagelse å måtte anmode myndighetene om å begrense adgangen til studiet.
18.Departementet har avslått å anmode om strafferettslig efterforskning av saken.
19.Derfor ber forbundet Stortinget om å anmode eller pålegge Regjeringen å vurdere garantier enten for arbeide eller utdannelse.
20.Dersom det f.eks. skjer en katastrofe i utlandet, kan organisasjonen anmode om hjelp, og de får utlånt en del av sykehuset.
21.Dersom kravene overfor Staten ikke blir innfridd, vil Ap. legge opp til et underskuddsbudsjett, men anmode Staten om å få dekke underskuddet med å øke kommuneskatten med ett skattøre.
22.Det er også sannsynlig at Syse vil anmode enkelte styremedlemmer om å gjeninntre i sine verv.
23.Dette vil jeg anmode Lindeberg å lese før han utdyper sine synspunkter nærmere.
24.Direktør Kåre Høye ved Østfold Psykiatriske Sykehus opplyser til Aftenposten at sykehusets styre i et møte igår vedtok å anmode politiet om å efterforske den voldsbruk som skal ha funnet sted på akuttavdelingen.
25.Efter at kunden hadde varslet filialsjefen, varslet filialsjefen Kreditkassens sikkerhetssjef, som ba filialsjefen anmode Securitas om å foreta hyppigere inspeksjoner til banken.
26.Enkelte har vært inne på tanken om å anmode Jan Jenssen å ta ett år til som formann i og med at han har sterk tillit i skogeiersammenheng og derfor høyst sannsynlig ville få et enstemmig årsmøte bak seg.
27.Et større Antal Beboere af Rivieraen har fremsendt en Petition til det franske Senats Petitionsudvalg, i hvilken de anmode om, at den franske Regjering saagvelsom nævnte Forsamling ville gjøre sit til, at Spillehuset i Monaco, der vedvarende udøver en demoraliserende Inflydelse i det franske Savoyen og foranlediger det ene Selvmord efter det andet, blir lukket.
28.Flyvertinnen ville bøye seg over de to som satt ved siden av meg og stillferdig anmode meg om å bli med foran til kapteinen.
29.For å unngå flere" bikkjeslagsmål" i Markaløypene, vil Skiforeningen og Hundekjørerforbundet nå sammen anmode Oslo kommune om å finne egnede treningsløyper for utøverne av den såkalte" Nomestyle"disiplinen.
30.Forhandlingene om salg av festetomter må sluttføres snarest, og Oslo må anmode de statlige myndigheter om å bidra til at salget kan finansieres.
Similar words

 
 

anmode as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) anmodeanmodendeanmodet
Indikative
1. Present
jeganmoder
duanmoder
hananmoder
vianmoder
dereanmoder
deanmoder
8. Perfect
jeghar anmodet
duhar anmodet
hanhar anmodet
vihar anmodet
derehar anmodet
dehar anmodet
2. Imperfect
jeganmodet
duanmodet
hananmodet
vianmodet
dereanmodet
deanmodet
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde anmodet
duhadde anmodet
hanhadde anmodet
vihadde anmodet
derehadde anmodet
dehadde anmodet
4a. Future
jegvil/skal anmode
duvil/skal anmode
hanvil/skal anmode
vivil/skal anmode
derevil/skal anmode
devil/skal anmode
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha anmodet
duvil/skal ha anmodet
hanvil/skal ha anmodet
vivil/skal ha anmodet
derevil/skal ha anmodet
devil/skal ha anmodet
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle anmode
duville/skulle anmode
hanville/skulle anmode
viville/skulle anmode
dereville/skulle anmode
deville/skulle anmode
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha anmodet
duville/skulle ha anmodet
hanville/skulle ha anmodet
viville/skulle ha anmodet
dereville/skulle ha anmodet
deville/skulle ha anmodet
Imperative
Affirmative
duanmod
viLa oss anmode
dereanmod
Negative
duikke anmod! (anmod ikke)
dereikke anmod! (anmod ikke)
Your last searches