Norwegian-English translation of anmode om

Translation of the word anmode om from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

anmode om in English

anmode om
allmennverb request, ask for
  lisensverb apply for, request
Similar words

 
 

More examples
1.Dersom det forekommer tvil om kompetent organ har besluttet ransaking og beslag i det omfang politiet krever, bør man anmode om utsettelse inntil advokat kan komme til stede.
2.Men det er i øyeblikket vanskelig å se på hvilken måte det skal kunne oppnås noe ved å bringe partene sammen eller ved å anmode om megling på nytt.
3.Vi kan ikke se at disse intensjoner er fulgt opp, og vil til beste for alle parter anmode om at dette blir gjort, skriver Furuholmen i sitt brev til Drammen Boligbyggelag.
4.Departementet har avslått å anmode om strafferettslig efterforskning av saken.
5.Dersom det f.eks. skjer en katastrofe i utlandet, kan organisasjonen anmode om hjelp, og de får utlånt en del av sykehuset.
6.Et større Antal Beboere af Rivieraen har fremsendt en Petition til det franske Senats Petitionsudvalg, i hvilken de anmode om, at den franske Regjering saagvelsom nævnte Forsamling ville gjøre sit til, at Spillehuset i Monaco, der vedvarende udøver en demoraliserende Inflydelse i det franske Savoyen og foranlediger det ene Selvmord efter det andet, blir lukket.
7.Mange tolker imidlertid Shell dithen at selskapet nå bevisst prøver å meddele at det selv på Troll, med dette feltets gigantiske inntektsmuligheter, kan vise seg nødvendig å anmode om en eller annen form for skattelettelse.
8.Nå vil organisasjonene be finansminister Rolf Presthus om et møte for å anmode om lavere avgifter.
9.Når det ikke er noen tilstede, vil en automatisk telefonsvarer anmode om navn og adresse / telefonnummer, slik at vedkommende blir oppringt dagen efter.
10.Og kjøkkensjef Peter Obal kunne fortelle at ikke lenge efer startskuddet forleden torsdag var pågangen så kraftig at" Den sorte garde" måtte alarmere" Den hvite garde" og anmode om forsterkninger fra det konditorerende kjøkken.
11.Per DitlevSimonsen fulgte opp med å anmode om et åpent sinn for skattesynspunkter, og han varslet om at Regjeringen vil foreslå endringer hvor det ikke er mulig å komme utenom skatt efter fradrag.
12.Selv kunne den tidligere statsminister anmode om at sjåføren som kjørte ham rundt i et slikt land, fikk sitte til bords sammen med ham ved mottagelser og luncher.
13.Sjaastad sa imidlertid at Norge i henhold til NATOsamarbeidet selv kan anmode om amerikansk hjelp i en krisesituasjon.
14.Så begeistret ble spanjolene for bandets oppførsel, at politiet velvilligst troppet opp på hotellet deres for å anmode om at de holdt seg på plass til penger for skadene de hadde påført rommene sine var ankommet fra England.
15.Trondheimspolitiet har ikke funnet noen grunn til å anmode om assistanse fra Kriminalpolitisentralen i Oslo.
16.Vi må derfor innstendig anmode om at grensen for Bukollen naturreservat flyttes nedover minst til 700 m høydekurve.
17.Dersom Bærum kommune skulle finne ut at dette område er egnet til boliger, vil jeg innstendig anmode om at denne regulering med så mange hus som 6080, blir avslått.
18.Forsvaret vil anmode om at rettssaken blir holdt for åpne dører, sier høyesterettsadvokat Staff.
19.Jeg tar for gitt at vi vil anmode om at det blir innkalt til ekstraordinær generalforsamling, selv om noen beslutning i så måte neppe kan tas før over helgen.
20.Dette skjedde imidlertid før han ble domfelt, og forsvarerne aksepterte ikke aktors tilbud om å utspørre de norske narkotikaefterforskerne i stedet for å anmode om nye bevisopptak.
21.Dette utgangspunkt må imidlertid ikke forhindre og har åpenbart heller ikke forhindret at det foretas en saklig granskning når de to advokater mener seg å ha berettiget grunn til å anmode om det.
22.Først må imidlertid hjelpeorganisasjonens lokalkontor i Colombia anmode om slik bistand, sier direktør Bent Rasmussen i UNIPAC - UNICEFs forskyningsdivisjon i København.
23.Kunne Tone Haarberg, som kontaktperson for Norge, være så vennlig å oppgi sin adresse og helst telefonnummer og anmode om å få det inn på denne plass snarest mulig ?
24.Men bobestyrerne vil anmode om ny skiftesamling så snart som mulig for å stille Johan Reksten spørsmål om pengemidler i utlandet.
25.Men jeg må likevel anmode om å få se Deres pass.
26.OPEC kan ikke kreve at Norge senker oljeproduksjonen, men vi kan anmode om samarbeide, sier OPECpresident Subroto.
27.Også da vil forsvarerne antagelig anmode om løslatelse, for ingen ting kan utelukkes i denne saken.
28.Organisasjonen vil også anmode om å få delta i narkotikasaker i Nordisk Råd på konsultativt nivå.
29.På grunn av stor offentlig interesse omkring denne saken, vil jeg anmode om å få gjengitt i Aftenposten den ansøkning om midler som Nordisk Kulturfond har fått fra" Traktat Nå", og godkjent, slik at man kan vurdere hvordan Nordisk Kulturfond forvalter sine oppgaver.
30.Reidar Due fremholder overfor Aftenposten at han finner det helt naturlig å anmode om et møte med Kristiansen.
Your last searches