Norwegian-English translation of anstalt

Translation of the word anstalt from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

anstalt in English

anstalt
medisinnoun asylum, home
Synonyms for anstalt
Derived terms of anstalt
Similar words

 
 

More examples
1.Det er en kjent sak at Busk er blitt flyttet fra fengsel til fengsel fordi han skapte vanskeligheter, sa direktør Dokmo, men tilføyde at hans motvilje mot ovenfornevnte soningsfange var at Trondheim kretsfengsel er en lokal anstalt, og bare beregnet på korttidsinnsatte.
2.28. juni 1984 avslo Fengselsstyret søknad fra JussBuss om forlengelse av avbruddstiden, fordi man på grunnlag av de legeerklæringer som da forelå, ikke hadde grunn til å anta at Busk var å anse som soningsudyktig i åpen anstalt.
3.Da Fengselsstyret 28. juni iår nektet å forlenge avbruddstiden, var man innstilt på at en gjeninnsetting av Busk skulle skje i åpen anstalt eller leir, uten nevneverdige sikkerhetsforanstaltninger og med minimalt fengselsmessig preg.
4.De ble ført bort til en anstalt ikke så langt fra Stuttgart.
5.De har sendt tre reinsdyr til Statens Veterinærmedisinske Anstalt i Uppsala som forsøksdyr.
6.Dettet til tross for at en rekke av landets fremste psykiatere på det absolutt sterkeste fraråder og advarer mot innsetting i anstalt av Busk uansett anstaltens kategori.
7.Eftersom Oslo kretsfengsel er en anstalt for korttidssoning, har det imidlertid ofte vært problematisk å organisere et skikkelig undervisningsopplegg.
8.En 30 år gammel mann fra Troms, nå bosatt i Lillehammer, kan hentes av politiet og tvangsplasseres i leir eller anstalt under Fengselsstyret, for på den måten å gjøre unna 16 måneders tvungen siviltjeneste.
9.En gang ble en hel flokk friske jødiske barn sultet ihjel i den nærliggende anstalt Hadamar.
10.En åpen anstalt har ikke nevneverdige sikkerhetsmessige foranstaltninger og har ellers et minimalt fengselsmessig preg.
11.Han kjenner ikke til noen trust, anstalt, familiefond eller stiftelse ute eller hjemme, forklarte han.
12.Han mener også at uttalelsen om at behandlingen kan fortsette i en anstalt er det rene nonsens.
13.I en større anstalt vil han antagelig risikere å bli et mobbeoffer på ny.
14.Jeg vet ikke hva denne Arbeidermaktgruppa er - eller om den har flere medlemmer enn Øivind Østberg - men dersom han het f.eks. Istvan Brnok og uttrykte seg slik i Trybuna Ludu, så ville Arbeidermaktgruppa sikkert være oppløst omgående og Istvan anbragt i sikret anstalt.
15.Kristiania Kjemigrafiske Anstalt A / S (som ikke må forveksles med Kristiania Klicheanstalt A / S) er en respektabel anstalt, selv om vi stusser litt ved adressen, som later til å være" trykte kretser Vei 1285 Apalløkka".
16.Olav Selvaag, byggherre for" Veitvetbyen", var den som i 1959 opprettet grunnlaget for senere tre enhetlige musikkskoler, en liten privat anstalt i Veitvetsenterets kjeller med plass til et par hundre elever.
17.Personalet ved den åpne anstalt Horserød har frabedt seg å få ham i retur.
18.Regjeringen utelukker ikke at det kan bli aktuelt å opprette ytterligere en åpen anstalt, dersom køen av ufullbyrdede dommer øker.
19.Retten var enig med påtalemyndigheten i at det var nødvendig med sikring og at denne måtte skje i anstalt.
20.To andre ble varetektsfengslet for fire uker av forhørsretten i Stavanger, mens en fjerde person som sonet en tidligere dom i åpen anstalt, ble innsatt for soning i lukket anstalt.
21.Arbeide for at det bygges 1en anstalt pr. år i 10årsperioden.
22.Det finnes intet konkret regelverk om dette, og det er den enkelte anstalt som vurderer ønskeligheten og behovet for besøk.
23.Aksjonen som foreløbig skal være en prøveordning i ett år, skal derfor tilpasses omfanget av narkotikaproblemet i den enkelte anstalt.
24.De bevilgninger som stilles til rådighet er efter forbundets mening ikke nok til å løse de oppgaver som kriminalomsorg i anstalt er pålagt.
25.Den tidligere Leira skole i Trondheim blir innredet til åpen anstalt med plass til 30 korttidssonere, og Hof arbeidsleir vil bli utvidet til å kunne ta ytterligere 30 innsatte.
26.Det døde dyret er sendt til den svenske stats veterenærmedisinske anstalt i Uppsala, forteller Naturvårdsverkets Christer Borg.
27.Det er altså realistisk å regne med at vel 10 % av narkotikamisbrukerne også i vår anstalt er smittebærere.
28.Dette er en administrativ og fremtidsrettet oppgave med sikte på å gi innsatte et tidsmessig anstaltopphold, et bedre arbeidsmiljø for ansatte og en sikrere anstalt for samfunnet.
29.Eiendommene eies av firmaet Anstalt Liechtenstein, og ifølge høyesterettsadvokat Kristian Roll, den andre av bobestyrerne, har man sterke bevis for at Reksten i sin tid kjøpte dem.
30.En anstalt som knapt noen forsvarte for noen få år siden, blir idag uten innsigelser brukt som regulært fengsel.
Your last searches