Norwegian-English translation of antagelse

Translation of the word antagelse from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

antagelse in English

antagelse
faktumnoun assumption, presumption, postulation, supposition
  idénoun adoption
Synonyms for antagelse
Similar words

 
 

More examples
1.Trygve Wyller er selvsagt innforstått med at jeg misliker Hans Bratteruds forkynnelse, men i hans ironiske bemerkning ligger formodentlig den antagelse at jeg går rundt og håper at folk skal oppfatte Bratterud som det sanne talerør for den kristne kirke - slik at de skal få den mest eftertrykkelige grunn til å forlate kirken.
2.Denne antagelse slår i hvert fall ikke ut på noen statistikk, sier overlege Tor Ødegaard i Helsedirektoratet.
3.Denne arbeidstreningsmodellen bygger på en antagelse om at arbeide vil bedre den totale livssituasjon og dermed også føre til mindre rusmiddelbruk.
4.Undersøkelsen forsterker vår antagelse om at det er et stort behov for informasjon, sier førstekonsulent Nina Reiersen i Forbrukerrådet.
5.At kong Sverres politikk skulle ha skylden, er bare en blant mange antagelser, og det ertil og med en antagelse som ikke står særlig sterkt idag.
6.Da SovjetUnionen i julen 1979 invaderte Afghanistan med en styrke på nærmere 100 000 mann, var det en vanlig antagelse blant dem som fulgte utviklingen at det ville ta en tid før de vant full kontroll over det uveisomme landet.
7.Den aller første sovjetiske omtale av saken kom allerede om eftermiddagen den 1. september, da man ennå i vest stort sett opererte med den antagelse at flyet av ukjent årsak var styrtet og forsvunnet i internasjonalt farvann.
8.Denne bok er et produkt av samtalemøte mellom en religiøs" sannhets opplevelse" hos troende menneske og forfatterens" sannhets antagelse" som er grunnlag for hans eget liv.
9.Dersom et slikt prosjekt lot seg virkeliggjøre, vil man kunne få testet den antagelse som stadig flere har gitt uttrykk for : en sterkere konsentrasjon om det ene av de to skriftsprog, vil kunne bidra til den nødvendige styrkelse av morsmålet, og gi ungdommen et bedre verktøy når man skal artikulere seg i andre skolefag.
10.Det andre er en antagelse, men efter å ha sett Tom Roger i aksjon på Raufoss i helgen tar vi chansen og setter det på trykk !
11.Det er, dessverre, en vel begrunnet antagelse.
12.Det er en antagelse som fortsatt står ved makt, selv om ikke like mange vil innrømme det akkurat nå.
13.Det er en antagelse som i det lange russiske tidsperspektiv trolig vil vise seg å være riktig, på tross av forbundskansler Helmut Kohls demonstrative lojalitet overfor USA og NATO.
14.Det er en utfordrende antagelse som ble formulert av den nylig avdøde - jødiske - historikeren Bronson Feldman.
15.Det første som ødelegger en slik antagelse, er dagens realiteter i ØstEuropa, der større områder som Moldavia, Karelen og Baltikum åpenlyst er underlagt SovjetUnionen som" lebensraum".
16.Det var regnvått og glatt på flyplassen under landingen, og en foreløbig antagelse går ut på at vannplaning var årsak til havariet.
17.Dette er en feilaktig antagelse.
18.En uttalelse av Senterpartiets Johan J. Jakobsen på Regjeringens pressekonferanse mandag underbygger denne vår antagelse.
19.Er denne antagelse riktig, vidner det om manglende kunnskaper.
20.Et slikt utgangspunkt må bygge på den antagelse at man søker overføring til siviltjeneste for å slippe billig unna.
21.Han presenterte en antagelse om den internasjonale økonomiske utvikling i årene fremover som gikk ut på at VestEuropa vil bevare den økonomiske oppgangen ut dette tiår, mens USA vil få tilbakeslag fordi det vil bli nødvendig å stramme inn de store budsjettunderskuddene.
22.Heller ikke denne antagelse blir imidlertid underbygget av det hun skriver.
23.Hvis vår antagelse er riktig, at 3åringene er svakere enn vi håpet og at 2åringene muligens er en brukbar årgang, skal Shannon kunne vinne her.
24.I politiske kretser er det en vanlig antagelse at det kan bli vanskelig å opprettholde Evensens kandidatur til vervet i Haag.
25.Inntrykkene fra konsertene underbygger en slik antagelse.
26.La det med en gang være understreket at dette er en antagelse som kan vise seg å være helt feilaktig.
27.Lenge fikk Ossobolin, senere Onesti lede, og det kunne virke som om vår antagelse var riktig : denne irske hekkeløperen fikk bryderi med de faste hindrene på Øvrevoll.
28.Mellom en religiøs" sannhets opplevelse" som han ikke fatter, og en" sannhets antagelse" som er grunnlaget for hans eget liv.
29.Mitt poeng angående Arne Treholts mulige virke som påvirkningsagent er at dette på det nåværende tidspunkt er en antagelse og ingen kjensgjerning eller sannsynliggjort påstand.
30.Og det kan komme godt med dersom Verdensbankens tidligere president, Robert McNamara, får rett i sin antagelse om at USA vil bli ledd ut ved konferansen.
Your last searches