Norwegian-English translation of anvise

Translation of the word anvise from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

anvise in English

anvise
tildeleverb allocate, allot, apportion, assign
Synonyms for anvise
Derived terms of anvise
Similar words

 
 

More examples
1.Den som kan anvise en løsning for Irland, tar feil !
2.Allikevel synes vi nok at partiet burde gå litt stillere i dørene så lenge det selv ikke har kunnet anvise noe reelt alternativ, men delvis ført en politikk som snarere ville ha forsterket problemene.
3.Anbefalingen har den ulempe at flertallet ikke kan anvise hvor pengene skal tas fra.
4.Arbeidskontorene i Rana og Bodø blir de første i Nordland som tar i bruk EDB for å anvise ledighetstryd, melder Rana Blad.
5.Banken skal kunne anvise eller utvirke hjelp til ledelsen ved en negativ økonomisk utvikling.
6.Den sikreste måte å drepe helsevesenet på ved hjelp av politiske midler, er å la seg presse av enhver gruppe til å pålegge helsevesenet stadig flere veldefinerte oppgaver uten samtidig å anvise økonomisk dekning for oppgavene.
7.Den som kunne anvise brukbare løsninger, sier han for seg selv.
8.Den tildelte kvoten for 1984 er beregnet på grunnlag av at boligetaten iår regner med å anvise 200 innskuddsleiligheter til spesielt vanskeligstilte.
9.Det er også i mangel på politiske ledere - på de fleste nivåer - som forstår at den sikreste måte å drepe helsevesenet på ved hjelp av politiske midler, er å la seg presse av enhver gruppe til å pålegge helsevesenet stadig flere veldefinerte oppgaver uten samtidig å anvise økonomisk dekning for oppgavene.
10.Dokumentet, som er lagt frem av en faggruppe ledet av Miljøverndepartementet, er beheftet med så mange svakheter at det fremstår som nærmest ubrukelig til det det var ment for - nemlig å anvise den videre rekkefølge i behandlingen av våre vannkraftprosjekter.
11.Fra og med idag, 6. februar, vil Arbeidsformidlingen i Moss, som et forsøk, anvise arbeidsledighetstrygd til utbetaling med hjelp av EDB.
12.Han kan ikke anvise dekning for disse endringene.
13.Hvis Berntsen kan anvise en løsning på et slikt økonomisk problem uten at det vil få konsekvenser for noe annet, en tenker da på landets borgere, så vil det bli en nyttig lærdom for alle kategorier politikere og velgere.
14.I 1983 tilleggsbevilget bystyret 380 millioner kroner til forskjellige formål uten at bystyret samtidig kunne anvise budsjettmessig dekning.
15.I den forbindelse ble det lagt opp til en reduksjonsprosess hvor de ansattes organisasjoner, ved de lokale arbeidsog samarbeidsmiljøutvalg (ASU), skulle anvise nedskjæringer av driftsbudsjettet med 128 millioner kroner.
16.Mange mener å kunne anvise løsningen.
17.Men boligrådmannen har ikke kunnet anvise dekning og mener dette derfor bør avklares i den videre saksbehandling.
18.På basis av en slags intuisjon og erfaringer skal ekspertsystemene kunne anvise løsninger på problemer som blir stillet dem, selv om spørsmålene ikke blir stillet i form av entydige beskjeder.
19.Rådmannen er betenkt over utviklingen og kan for tiden ikke anvise dekning for en så stor tilleggsbevilgning som det søkes om.
20.Rådmannen kan ikke anvise budsjettmessig dekning for dette beløp.
21.Tidligere gjentatte anmodninger om flere stillingshjemler for ingeniørmekanikere er ikke behandlet på høyere hold fordi man ikke har kunnet anvise nedleggelse av andre stillinger innen bataljonen.
22.Dersom Stortinget ønsker påplusninger til enkelte budsjettområder, må det anvise hvor pengene skal tas fra, sier Anders Talleraas, finanskomiteens nye formann.
23.Arbeiderpartiets Thorvald Stoltenberg mener å kunne anvise løsningen på Oslos økonomiske problemer.
24.Avdelingsingeniør Morten Helle i Statens forurensningstilsyn sier til Aftenposten at SFT i øyeblikket ikke kan anvise konkrete anlegg som kan ta imot kondensatorene til destruksjon - hverken i Norge eller i utlandet.
25.Dersom Stortinget ønsker mer penger til enkelte oppgaver, må det anvise hvilke område som skal få mindre.
26.Det er nesten karakteristisk at da det gjaldt å skaffe mer midler til idretten, var en rekke partier ivrige efter å anvise større andel av tippemidlene, uten at det ble sagt noe om hvor langt og hvorfra forskningen skulle få kompensert de inntektstap som bortfall av tippemidler må kreve.
27.Det omtalte arbeidsnotatet gir en foreløbig drøftelse av problemene og tar ikke sikte på å anvise løsninger.
28.Dette kommer klart til uttrykk i et brev til Kommunaldepartementet fra finansrådmann Viggo Johannessen, der det konstateres at finansrådmannen ikke kan anvise dekning for merutgiftene.
29.En av aksjemarkedets fremste oppgaver er å anvise ressursene dit mulighetene for avkastning er størst.
30.I tillegg skal bystyret 11. desember anvise budsjettmessig dekning for 29 millioner kroner av ialt 34 millioner kroner til ansettelse av en ekstra sykepleier pr. sykehjemspost i 1986.
Your last searches