Norwegian-English translation of avklare

Translation of the word avklare from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

avklare in English

avklare
allmenn? clarify
Synonyms for avklare
Anagrams of avklare
Similar words

 
 

More examples
1.Bystyret må først avklare hva det ønsker å gjøre med Grønland / Vaterland og først da kan kommuneadministrasjonen innlede forhandlinger med utbyggere.
2.De to hovedorganisasjonene i arbeidslivet bør i løpet av tariffperioden avklare de meget uheldige konsekvensene en garanti i forhold til industriens lønninger og lavlønnsfondet har.
3.Det vil det videre programarbeide avklare, sa Hagen.
4.I tillegg til en opptrapping og forbedring av Ungbo og Straksbo vil vi i løpet av august avklare bruken av kommunale boliger i perioder disse står tomme i påvente av byfornyelsen.
5.La oss avklare Los Angeles først, så får vi se senere, sa han.
6.Man skal ikke gå mer tilbake i tiden enn det som er aktuelt for å avklare den aktuelle reaksjonen.
7.Men, man må kunne mer enn bare russisk for å avklare det, sier Nielsen.
8.Politimesterens initiativ kan avklare hvor eventuelle innsparinger bør komme, og hvilke konsekvenser innsparingene vil få.
9.Selv med en politisk ledelse som er positiv, tror jeg det må et såvidt grundig løft til for å endre dagens administrasjonsrutine at jeg vil foreslå at det nedsettes et utvalg for å avklare arbeidsdelingen og fastlegge samarbeidsformene mellom Reiselivsseksjonen og det kommersielle selskapet til reiselivsnæringen.
10.Særlig av hensyn til det internasjonale vitenskapelige samarbeide synes det nødvendig med en opprydding her, sier Strand, som imidlertid tilføyer at det for tiden arbeides med å avklare en del spørsmål i denne sammenheng.
11.Vi bør derfor snarest avklare hvordan vi best mulig kan utnytte datateknikken og telekommunikasjonene som aktive virkemidler i vår distriktspolitikk, uttalte Jakobsen.
12.Vi ser positivt på utviklingsprosjekter rettet mot fiskeindustrien i Finnmark, men en finner det underlig at FaFo ikke har tatt kontakt med oss for å avklare hvilke behov som er til stede for produktutvikling i fylkets fiskeindustri, heter det i en pressemelding fra OUF, som sammen med Fiskeindustriens landsforening i Finnmark organiserer praktisk talt all fiskeindustri i fylket.
13.Advokat Rime skal også avklare om det har skjedd noen misligheter i forbindelse med driften av klubben.
14.Aksjonsgruppa mener det er spesielt viktig å avklare ansvarsforholdene i saken.
15.Andre trinn bygger på det første, og skal avklare selve jordbruksavtalen i de detaljerte fordelingsforhandlinger.
16.Arbeidet med å avklare hvilke av kommunens personalboliger som egner seg til erstatningsbolig for saneringsrammede, skal snarest sluttføres.
17.Avgrensningsboringen som skal avklare omfanget av Shells oljefunn på Haltenbanken utenfor MidtNorge har foreløbig gitt lovende resultater.
18.Bakgrunnen for fremstøtet, forteller Gustavsen, var dels et ønske om å avklare hvilken nytte lokalsamfunnet har av datatjenester.
19.Bare småting gjenstår å avklare før den saken er klar, ifølge Beckman selv.
20.Begge parter i denne dragkampen har gjort det klart at de nå regner med at det blir nødvendig å gå rettens vei for å avklare eiendomsretten til papirene.
21.Biskopen skulle hatt en samtale med Hognestad efter permisjonstidens utløp 1. mai for å avklare Hognestads forhold til kirkens bekjennelse, men det er nå grunn til å tro at denne samtalen blir utsatt.
22.Bystyreflertallet viste til at det efter forslag fra Kristelig Folkeparti hadde vedtatt å be Regjeringen vurdere soneavgift i byer og avklare eventuell uklarhet om lovhjemmel for en slik avgiftsform.
23.Både Elkems og Norsk Jernverks toppledelse skal mandag ha møte med industriministeren for å avklare om det fortsatt er grunnlag for å forhandle om en ny eller endret rammeavtale.
24.DSD har ment at denne ordlyden i kontrakten ikke lenger kan tolkes bokstavelig, og for å avklare uenigheten, saksøkte DSD Staten.
25.De Mobilansatte krevet igår at de blir representert under de forhandlinger som Mobil og Statoil ventelig over nyttår vil gå i gang med for å avklare praktiske aspekter ved ansvarsoverføringen.
26.De første Ecup og FISrennene vil avklare, men primært er hverken VM eller World Cup noe sesongmål.
27.De kirkelige embeder har i århundrer hatt både tilsyns og forvaltningsansvar, og det er nå nødvendig å avklare oppgavene i forhold til de nye instanser som er vokst frem de siste tiår.
28.De mange møter måtte til for å avklare den uenighet som er mellom regjeringspartiene i denne sak.
29.Den dansknorske avtalen omfatter en detaljert forundersøkelse for å avklare de tekniske, juridiske og økonomiske muligheter.
30.Den norske Afghanistankomite er rammet av sterkere forvirring enn noensinne efter landsmøtet på Ås sist helg, som var ment å skulle avklare de indre problemer.
Your last searches