Norwegian-English translation of avsette

Translation of the word avsette from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

avsette in English

avsette
arbeidstakerverb comb out, remove
  jobbverb discharge, fire [informal], dismiss [formal], give the sack [informal], sack [informal], separate, axe [informal], ax [informal], displace
  tidverb keep free, reserve, set aside
  detronisereverb dethrone, depose, oust, unseat
Synonyms for avsette
Anagrams of avsette
Examples with translation
Den gode oversetter er den som lik en makk kan krype med velbehag rundt i forfatterens hjernegrøt og ta veien ut gjennom tungen for å få bekreftet sine smaksinntrykk og deretter avsette velformede spor på linje etter linje, ark etter ark, til siste side er ferdig – og han igjen blir seg selv og som medlem av den minste og minst påaktede lavtlønnsgruppe melder seg til ny, glad innsats for Guds stedfortredere på jorden, forleggerne.
More examples
1.Den enormt raske materielle utviklingen i området har forårsaket en kulturell reaksjon i form av en bred islamsk vekkelsesbølge som landenes mer moderate, vestlig pregede herskere ikke har kunnet unnlate å ta hensyn til, blant annet ved å avsette større midler til religiøse formål.
2.Det er ingen risiko for oss å avsette en skoletomt.
3.Istedenfor å bruke riksveimidler til forlengelse av Tbanen til Klemetsrud slik Arbeiderpartiet har foreslått, vil Høyre avsette penger til utbygging av ringveisystemet.
4.Mange trengte nok et år for å venne seg til de nye beløpene og avsette en større sum av lønningen enn tidligere.
5.Politikerne bør avsette flere penger til et bedre veinett, og gjøre noe permanent i stedet for å dele ut arbeidsløshetspenger, sa Ulstad.
6.Saken er så omfattende at den krever to efterforskere på full tid, og dette har vårt politikammer ikke kunnet avsette, sier Rasch.
7.Adgangen til å avsette inntil 22 prosent av overskuddet til konsolideringsfond innebærer riktignok at marginalskatten for selskaper reduseres fra vel 50 til ca. 40 prosent - men vel å merke bare hvis overskuddet forblir i bedriften.
8.Adgangen til å avsette midler til konsolideringsfond er fordoblet.
9.Aksjonærene kan eventuelt velge å avsette inntil halvparten av gevinsten efter reglene som gjelder for avhendelse av forretningseiendom.
10.Arbeidskontoret i Eidsvoll skal videre avsette en dag i uken til bedriftsbesøk.
11.Bedriftene gis større muligheter til å avsette deler av overskuddet til konsolideringsfond.
12.Bjørhovde opplyser til Aftenposten at SAS ikke har mulighet til å avsette sine overskudd i investeringsfond uten å betale skatt, og dette er årsak til at selskapet fremskynder utskiftningen.
13.Bystyrets flertall mente det er riktig å avsette arealer til barnehaveformål.
14.De fleste boligbyggelag prøver ved planlegging og utbygging av nye boligfelter å avsette arealer til fellesrom for beboerne i borettslaget.
15.De skal kunne ansette og avsette personell -" i henhold til relevante bestemmelser".
16.De volumer selskapet kan avsette gjennom sine distribusjonssystemer i Danmark, Sverige (inkludert Mobil) og i Norge ville, dersom alt var solgt i Norge, tilsvart en markedsandel på over tyve prosent.
17.Den angivelig årsak skal være at Oppland Høyre ikke har råd til å avsette plass til en representant som er så engasjert i utenrikspolitiske spørsmål som Lied.
18.Den vel forberedte president forsikret at han vil avsette ethvert regjeringsmedlem som ikke innfrir de høyeste krav til personlig integritet.
19.Dersom skattekraften ikke skal smuldre vekk for byen, må man være villig til å avsette plass til småhus og eneboliger.
20.Det dreier seg om kunstgress på Nadderud, oppvarmet grus på Kadettangen og den nye situasjonen for isidrettene efter at Oslo kommune har meddelt at de ikke vil avsette penger til fellesprosjektet på Ullernbanen på sitt budsjett for 1985.
21.Det er brudd på norsk lov å avsette kallskapellan Helge Hognestad for hans forkynnelse.
22.Det er gjort ved å avsette endel av rammen for oppgjøret til justeringene.
23.Det har en tid vært drøftet hvorvidt det ville være nok å avsette 50 millioner kroner til denne subsidieordningen første året.
24.Det spørsmål man kan stille er jo om det norske samfunn har råd til årlig å avsette flere hundre millioner kroner for at det nærmest for enhver pris skal bygges skip i Norge, eller om pengene kan og bør brukes bedre eventuelt til å støtte annen næringsvirksomhet som kan gi større vekst og sysselsettingseffekt - uten at bevilgningene blir bundet til evig tid ?
25.Det vil ikke kunne avsette 50 000 tonn, men gi et verdifullt bidrag på mange måter.
26.Det vises spesielt til behovet for mer presise utgiftsfradragsordninger for utbedringskostnadene, adgang til å avsette midler til et vedlikeholdsfond samt at leieboerne gis adgang til en skattefradragsordning analog med den som gjelder i boligaksjeselskaper og borettslag.
27.Dette fondet innebærer at man kan avsette 22 pst. av overskuddet på skattesiden de fem første år.
28.Efter alt å dømme vil det bli foreslått endringer i både denne fondsordningen og i adgangen til å avsette penger til miljøformål.
29.Efter at Epcot - Center ble innlemmet i Disney - World, er tilbudet nå så veldig at man i hvert fall bør avsette tre dager til utflukten.
30.Epcot Center bør man avsette minst et par dager til - ihvertfall hvis man skal klare å få med seg og fordøye det meste.
Similar words

 
 

avsette as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) avsetteavsettendeavsatt
Indikative
1. Present
jegavsetter
duavsetter
hanavsetter
viavsetter
dereavsetter
deavsetter
8. Perfect
jeghar avsatt
duhar avsatt
hanhar avsatt
vihar avsatt
derehar avsatt
dehar avsatt
2. Imperfect
jegavsatte
duavsatte
hanavsatte
viavsatte
dereavsatte
deavsatte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde avsatt
duhadde avsatt
hanhadde avsatt
vihadde avsatt
derehadde avsatt
dehadde avsatt
4a. Future
jegvil/skal avsette
duvil/skal avsette
hanvil/skal avsette
vivil/skal avsette
derevil/skal avsette
devil/skal avsette
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha avsatt
duvil/skal ha avsatt
hanvil/skal ha avsatt
vivil/skal ha avsatt
derevil/skal ha avsatt
devil/skal ha avsatt
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle avsette
duville/skulle avsette
hanville/skulle avsette
viville/skulle avsette
dereville/skulle avsette
deville/skulle avsette
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha avsatt
duville/skulle ha avsatt
hanville/skulle ha avsatt
viville/skulle ha avsatt
dereville/skulle ha avsatt
deville/skulle ha avsatt
Imperative
Affirmative
duavsett
viLa oss avsette
dereavsett
Negative
duikke avsett! (avsett ikke)
dereikke avsett! (avsett ikke)
Your last searches