Norwegian-English translation of avsi

Translation of the word avsi from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

avsi in English

avsi
fortelleverb pass, pronounce
Derived terms of avsi
Anagrams of avsi
More examples
1.Dere skal avsi den formelle kjennelse.
2.Det kan godt hende at rettsapparatet arbeider tregt - men vår venn Høifeldt har anslagsvis vært med på å avsi noe slikt som tusen saker i løpet av sin embedsperiode her i Viborg !
3.Forhørsretten kan være tilbøyelig til å avsi kortere fengslingskjennelse i perioden før jul, slik at fengslingstiden utløper før julaften ringer inn.
4.Hvordan vil du finne ut det uten å vite om han har vært med på å avsi dom i saken ? spurte Hørby.
5.Arbeidsretten ventes mandag å avsi dom i spørsmålet om Rederiansatte Oljearbeideres Forbunds streikeaksjon denne uken var lovlig eller ulovlig.
6.Den endelige dom over Anders Jahre er det hverken Arne Hartmark eller Dagsrevyen som skal avsi.
7.Det er dommerens oppgave å ta avgjørelser, og som oftest er han alene om å avsi kjennelser og beslutninger som kan ha enorm betydning for enkeltmennesket.
8.Det er sjelden Edwin Moses snubler over hekkene, men da han skulle avsi den olympiske eden, kom han fullstendig ut av det midt i, og måtte ta sats tre ganger før han var i mål.
9.Det er ventet at lagretten vil måtte avsi kjennelser over forskjellige spørsmål i denne drapssaken.
10.Det har i en uke ikke vært mulig å avsi dom i saken fordi en kvinnelig meddommer ikke har møtt frem.
11.Det var Reksten selv som ba skifteretten avsi kjennelse for omfanget av hans forklaringsplikt.
12.En kvinne fra Haugesund har tapt en arbeidsrettssak mot Rogaland Renhold A / S. Hun hadde krevd at Arbeidsretten skulle kjenne oppsigelsen av henne ugyldig eller avsi kjennelse for at hun hadde fortrinnsrett til ny jobb i firmaet.
13.Formelt er det i det foreliggende tilfelle muligens skjedd et brudd på gjeldende svensk lov, og man har valgt den skånsomme utveien å avsi frifinnelsesdom efter sekretesslagen, mens datalovens bestemmelser ikke er tilsvarende vurdert.
14.Fortsatt idag er det imidlertid fire land som ikke har godtatt bestemmelsen om at ikke bare stater, men også enkeltpersoner skal kunne klage sine saker inn for Kommisjonen nemlig Hellas, Kypros, Malta og Tyrkia, og de to sistnevnte har heller ikke godkjent Domstolens rett til å avsi dommer.
15.Grunnen til at byrettsdommer Ketil Tveiten har funnet det nødvendig å avsi en tilleggsdom i denne saken, er at den opprinnelige dom ikke inneholdt noen oppfyllelsesfrist for navneskifte.
16.Han uttalte at våre dommere kanskje må akseptere en viss avstand og ensomhet på grunn av dommergjerningen med sin myndighet til å avsi rettslige avgjørelser.
17.I politiske kretser i Roma nøler man med å avsi forhåndsdom om at dette betyr slutten på Craxis stasministerkarriere, efter bare ca. seks måneder.
18.I øyeblikket holder vi på å gjennomgå samtlige saker hvor De har vært med på å avsi dom i løpet av Deres tyve år ved Vestre Landsrett.
19.Jeg kan ikke se at Staff har grunnlag for å avsi noen forhåndsdom, slik han efter min mening har gjort, sier Hjort.
20.Likeledes er han den ledende oponent overfor hva han kaller" juridisk aktivisme", nærmere bestemt de føderale dommeres tilbøyeligheter til å avsi" politiske dommer" i omstridte spørsmål.
21.Meningen er at forhørsretten skal avsi kjennelse for gjennomføringen av romavlytting.
22.Når arbeidsretten, Norges høyesterett i arbeidstvistsaker, kan avsi en dom som i tvisten mellom ROF og ASO, ja, hvilke muligheter har vi da igjen ? ?
23.Når den nye loven trer i kraft, vil lagretten, eller juryen, på vanlig måte avsi fellende eller frifinnende kjennelse.
24.Reaganadministrasjonen nekter fortsatt å godta at den internasjonale domstol i Haag har rett til å avsi dom i den sak Nicaragua har anlagt mot USA.
25.Saken er nå tatt opp til doms, og byrettsdommer Ketil Tveiten vil ventelig avsi dom i løpet av halvannen uke.
26.To særforbund skal i nær fremtid avsi dom i disiplinærsaker.
27.Jeg frykter at dette seminaret vil utvikle seg til en prosess hvor vi skal avsi en uteblivelsesdom over det noe udefinerte norske apparat.
28.Bare hvis den mulige straff overstiger tre år eller en bot på mer enn en halv million zloty, er politiets rapport ikke tilstrekkelig til å avsi dom og saken oversendes påtalemyndigheten.
29.Brev og besøksforbudet ble imidlertid opphevet mandag da saken begynte, og i retten igår bad aktor, statsadvokat Lasse Qvigstad, om at lagmannsretten måtte avsi beslutning for fortsatt forbud mot å motta eller sende brev.
30.De straffbare handlinger er begått i prøvetiden til en tidligere dom fra Agder lagmannsrett, og Oslo byrett fant det riktig å avsi en fellesstraff.
Similar words

 
 

avsi as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) avsiavsiendeavsagt
Indikative
1. Present
jegavsier
duavsier
hanavsier
viavsier
dereavsier
deavsier
8. Perfect
jeghar avsagt
duhar avsagt
hanhar avsagt
vihar avsagt
derehar avsagt
dehar avsagt
2. Imperfect
jegavsa
duavsa
hanavsa
viavsa
dereavsa
deavsa
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde avsagt
duhadde avsagt
hanhadde avsagt
vihadde avsagt
derehadde avsagt
dehadde avsagt
4a. Future
jegvil/skal avsi
duvil/skal avsi
hanvil/skal avsi
vivil/skal avsi
derevil/skal avsi
devil/skal avsi
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha avsagt
duvil/skal ha avsagt
hanvil/skal ha avsagt
vivil/skal ha avsagt
derevil/skal ha avsagt
devil/skal ha avsagt
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle avsi
duville/skulle avsi
hanville/skulle avsi
viville/skulle avsi
dereville/skulle avsi
deville/skulle avsi
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha avsagt
duville/skulle ha avsagt
hanville/skulle ha avsagt
viville/skulle ha avsagt
dereville/skulle ha avsagt
deville/skulle ha avsagt
Imperative
Affirmative
duavsi
viLa oss avsi
dereavsi
Negative
duikke avsi! (avsi ikke)
dereikke avsi! (avsi ikke)
Your last searches