Norwegian-English translation of avtegne seg

Translation of the word avtegne seg from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

avtegne seg in English

avtegne seg
formverb be outlined, be silhouetted
  utseendeverb stand out, be very noticeable
Similar words

 
 

More examples
1.I all den medieutvikling vi nå ser avtegne seg, må redaksjonens uavhengighet være et klart og bærende prinsipp, ut fra den samfunnsrolle mediene har.
2.Allerede isommer begynte hovedtendenser i det kommende budsjett å avtegne seg i uttalelser av sentrale representanter for de tre regjeringspartiene.
3.Den politiske arvefølge i DDRs stats og partiledelse begynner å avtegne seg klart efter at den 47 år gamle Egon Krenz fredag ble utnevnt til viseformann i statsrådet.
4.Det betyr innsparinger ved at unødige arbeider faller bort, og øket sikkerhet ved at motorene overhales når fremtidige driftsforstyrrelser begynner å avtegne seg i sentralcomputeren i Frankfurt.
5.Det er ventet at han vil omdanne sin regjering denne uken, og styrkefoholdet mellom LDPs fraksjoner vil da avtegne seg klarere.
6.En regulær propagandaoffensiv mot Bonn og en kampanje mot forbundskansler Helmut Kohl personlig synes å avtegne seg i SovjetUnionen, Polen og Tsjekkoslovakia.
7.En sommerkveld i 1981 da solen sto lavt på himmelen, og froskemennene dovent beveget seg ut fra stranden og mot dypet midt på havnen, så de en merkelig forhøyning avtegne seg på bunnen.
8.Jo nærmere vi kommer valget, desto klarere vil skillelinjene avtegne seg i den politiske debatt.
9.Konturene av Hongkongs fremtidige status har dog begynt å avtegne seg.
10.Man frykter de" venstredreide nasjonalistiske avspenningsholdninger" som man ser avtegne seg både innen den vesttyske fredsbevegelse og på venstresiden generelt.
11.De negative virkningene av å stå utenfor EF begynner nå å avtegne seg for flere norske næringer.
12.Den store smerte og endelige avskjed begynner å avtegne seg som realiteter ; ensomhetserkjennelsen fra de første diktene får en annen dimensjon.
13.Det alvorlige er imidlertid det mønster som her synes å avtegne seg i NRK, tendensene til å velge politisk side eller stadig legge hovedvekten på opposisjonen, i stikk motsatt retning av det som skal være rikskringskastingens bærende prinsipper : balanse og upartiskhet.
14.Det daglige ubehagsmønsteret begynte nå å avtegne seg helt presist.
15.Det er i ferd med å avtegne seg et lite flatterende bilde av en del sider ved Kinas nye økonomiske politikk som blant annet innebærer desentralisering og direkte avgjørelsesmyndighet til den enkelte bedrift.
16.ETPAR måneder efter lederskiftet er vi så smått i stand til å se en profil avtegne seg som er Gorbatsjovs egen.
17.Et mønster i denne konkurransen begynner efterhvert å avtegne seg.
18.Men fredag kveld het det i konferansekretser at et kompromiss var i ferd med å avtegne seg mellom USA og Frankrike om når og under hvilke betingelser en ny GATTrunde skal innledes.
19.Men også som en bekreftelse på en tendens som var begynt å avtegne seg også på andre områder.
20.Nok en gang viste det seg at det først er i semifinalen styrkeforholdet mellom mannskapene begynner å avtegne seg, da er det ikke lenger tid og rom for taktikkeri, det dreier seg kun om å bli blant de tre som får starte i Afinalen.
Your last searches