Norwegian-English translation of bane vei for

Translation of the word bane vei for from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

bane vei for in English

bane vei for
framtidverb pave the way for, make possible, facilitate
Synonyms for bane vei for
Similar words

 
 

More examples
1.Asbestsaken avdekket likevel en rekke svakheter ved lovverket, og forliket vil bane vei for en rekke forslag til lovreformer, sier Støylen.
2.Det dreier seg snarere om tillitsskapende tiltak som kan bane vei for slike forhandlinger og som kan forhindre at betydningen av eventuelle avtaler indirekte blir svekket ved at konkurransen forflyttes til andre våpentyper enn de som omfattes av avtalen eller direkte undergraves ved omgåelser.
3.Direktør Bjørn J. Husemoen i Kongsberg Våpenfabrikks oljedivisjon understreker overfor Aftenposten at samarbeidet ikke bare kan medføre øket eksport av norske ingeniørtjenester, men at det også kan bane vei for øket eksport av norske industriprodukter til oljevirksomheten.
4.Efter min oppfatning vil en slik utvikling bane vei for en fellesblankett for bank og postgiro, sier kontorsjef Rolf Erik Gundersen i Den norske Bankforening i en kommentar.
5.En endelig dom i Sildvikasaken vil følgelig bane vei for lignende saker.
6.Foss bruker den presssituasjon som Regjeringens konsesjonspolitikk har medført til å forsøke å bane vei for reklame i mediene.
7.Frankrike og Libya lot i helgen til å være nærmere en kompromissavtale enn på mange måneder om militær tilbaketrekning fra Tchad, for å bane vei for en indre politisk løsning på den mangeårige krigs situasjon i landet.
8.GECO vil foreta en kapitalutvidelse som trolig vil bane vei for børsnotering på nyåret.
9.Han sa at Venstre forsøker å fremstille sin" blåkopi" av Arbeiderpartiets politikk som partiets eget opplegg, og fastslo i sin replikkrunde med Espelid at Venstre nå spikres tettere og tettere sammen med Arbeiderpartiet og SV, som en slags opptakt til å bidra til et regjeringsskifte og bane vei for nytt Arbeiderpartistyre efter valget neste år.
10.Hensikten med møtet mellom de to var å skrinlegge avtalen mellom Libanon og Israel og bane vei for en politisk løsning i Libanon.
11.I Bonn har besøket utløst spekulasjoner om at Strauss vil bane vei for diplomatisk kontakt og dessuten forsøke å bedre forholdet mellom Albania og Jugoslavia - i håp om at begge disse stater derefter vil bevege seg politisk mer i retning av VestEuropa.
12.Kontakten var tatt opp med Bondepartiet for å bane vei for kriseforliket.
13.Libanons president Amin Gemayel har besluttet seg for å skrinlegge avtalen med Israel i et forsøk på å bane vei for en politisk løsning av konflikten i landet.
14.Men det hersker ingen tvil om at hans press på den sovjetiske ledelsen bidro sterkt til å bane vei for avtalen.
15.Pakkeløsningen som myndighetene nå arbeider med, kan dessuten komme til å bane vei for gebyrer på tjenester i postvesenet og dermed føre til utbredt prissetting på betalingstjenester også i det private bankvesen.
16.Samtidig gir den japanske regjering uttrykk for støtte til tresidige forhandlinger som kan bane vei for en gjenforening av Korea.
17.Det er den" Take" skal bane vei for, og som Warner har størst tro på skal bli en kjempehit, sier Paul.
18.Regjeringen er klar over at det er skapt en vanskelig situasjon i Stortinget fordi 96 000 ikkesosialistiske velgere gav Fremskrittspartiet sin stemme, uvitende om at en slik stemmegivning - i en gitt situasjon - kan bidra til å bane vei for en ny sosialistisk regjering i Norge.
19.Både Jerusalem og Beirut håper at han har med seg forslag som kan bane vei for en betryggende israelsk tilbaketrekning, men det som måtte tilfredsstille de to regjeringer, må ikke nødvendigvis aksepteres av UNIFILstatene.
20.De moderates håp var at møtet med den britiske utenriksminister skulle bane vei for samtaler mellom PLO og Washington.
21.Denne avtalen kom til å bane vei for en større rolle for det amerikanske forsvarsdepartement i utformingen av praktisk amerikansk politikk på Nordflanken, mener Iden.
22.Dette kan bane vei for at Wenche Frogn Sellæg, som i perioden 198183 var miljøvernminister i den rene Høyreregjeringen, igjen får bestyre Miljøverndepartementet.
23.Dragkampen mellom disse filmene kan bane vei for en annen utfordrer -" The killing Fields".
24.Eller kommer partiet til å sprike i hytt og vær mellom den fløy som vil holde døren åpen mot sin tidliere regjeringspartner kommunistene, og den som vil åpne mot sentrum og bane vei for en sentrumsvenstreregjering efter et valg som sosialistene må regne med de ikke kan vinne alene ?
25.En hjelpeaksjon vil derfor måtte få et betydelig innslag av utviklingshjelp for å bane vei for selvberging i størst mulig grad på lengre sikt, sa kommisjonens viseformann, Mansour Khalid, som skal lede kommisjonens nye prosjektgruppe, torsdag.
26.Et IMFlån kan i sin tur bane vei for lån fra Verdensbanken.
27.Et forhold som kan illustrere forskjellen i strategi, er at et betydelig antall av USAs strategiske raketter er siktet inn mot sovjetiske luftforsvarsinstallasjoner, for å bane vei for de amerikanske bombeflyene.
28.For slike unntakssituasjoner fremlegger utvalget forslag til fremgangsmåter, i det håp at klart gjennomtenkte prosedyrer, som både ivaretar personvernhensyn og lærevernhensyn, kan tjene til å avdramatisere konflikter og bane vei for løsninger som er til beste for alle parter.
29.Fremskrittspartiets velgere ønsker iallfall ikke at Hagen skal bane vei for en ny sosialistisk regjering under Gro Harlem Brundtlands ledelse.
30.Jeg mener vår moderne kultur kan være med å bane vei for industriens moderne produkter, sier Erling Ekornes.
Your last searches