Norwegian-English translation of bestand

Translation of the word bestand from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

bestand in English

bestand
allmenn? stock
Derived terms of bestand
Similar words

 
 

Wiki
Bestand også et begrept som brukes innen biologi, eksempelvis til å beskrive populasjoner av celler og dyr og forekomster av planter og trær. Bestand er også et ensartet område i skogen og er et sentralt begrep i norsk skogbruk. Vi har i mange år drevet det vi kaller bestandsskogbruk.

More examples
1.Ellers tar man sikte på" jevne og pene bestand".
2.Det er tidligere påpekt at noen hver kan bli, og er blitt, forvirret når det heter at planene går ut på - for visse arealer da - å ha en bestand med store dimensjoner.
3.Nå forutsetter man at den samlede bestand er på ca. 900 000 tonn - og av dette kan vi fiske opp 40 prosent uten å true bestanden.
4.Vi står overfor en situasjon med redusert bestand og størrelse på fisken.
5.At det kun skulle skje på områder hvor det var gitt tillatelse av grunneier, at det skulle skje under nødvendige kontrolltiltak, og med redusert bestand tilpasset beitegrunnlaget.
6.Av en bestand på 43 har gårdbruker JohnMartin Johansen derfor idag bare tilbake 11 dyr.
7.Av en eller annen grunn er det imidlertid tynt med meldinger fra Agderfylkene, sier Iuell, som tror at mange av pinnsvinene i de nordligste fylker er avkom efter pinnsin som ble utsatt i sin tid for å hjelpe til med å holde bestand av rotter, mus, orm og andre skadedyr nede.
8.Bakgrunnen for undersøkelsene er et ønske om å sammenligne kondisjon og fosterutvikling hos en bestand som lever i et godt beiteområde - som i Forelhognatraktene, med den sultende reinen på Hardangervidda.
9.Boltiten er en typisk fjell og tundrafugl, og spesielt på Hardangervidda finnes en relativt stor bestand.
10.De fleste av disse var lunder, men bestanden av lundefugl er såpass stor på øya at dette tapet ikke utgjør noen stor fare for den fremtidige bestand.
11.De siste år har gitt sørlendingene en grundig dokumentasjon på at en permanent ulvestamme i vesentlig grad vil redusere den nåværende verdifulle bestand av elg og rådyr.
12.Derfor er man nå overalt innstilt på at det skal være en viss bestand av villkatter, ferreale katter (forvillede huskatter).
13.Dermed ville millioner av fugler som overvintrer her, derav ca. 20 000 grågjess, så å si hele den europeiske bestand, gå sin undergang i møte.
14.Det er her man finner den for Norge viktigste bestand av vågehval, vi tar opptil 85 prosent av vår kvote i dette området.
15.Det er ikke naturlig bæreevne for en større bestand i Norge enn den vi har nå.
16.Det finnes en god bestand av elg og hjort i de finske skoger idag.
17.Dette førte blant annet til at reinsdyrstammene vokste uhemmet, og vi fikk en stor bestand med små dyr.
18.Efter det Aftenposten forstår, er det stor motstand mot at Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk her har tillatt jakt på en bestand av overvintringsfugl fra hele Skandinavia, når bestanden av denne fuglen generelt står meget svakt og er på nedgang ellers i landet.
19.Efter vår mening er rømningene foreløbig ikke av så stort omfang at det betyr noe for de lokale laksestammene, mener Vikan, som understreker at man følger nøye med i utviklingen av oppdrettsnæringen og de negative påvirkninger den kan ha for den ville bestand.
20.Er man frimodig nok til å sammenligne med norske forhold, er det innlysende at ulven ikke er noen trusel for andre villdyr, i hvert fall neppe for en bestand elg eller rådyr.
21.For det første er dette et enda uavklart spørsmål, dernest er det på det rene at hverken en enkelt ulv eller en beskjeden bestand vil ha noen negativ innvirkning på en brukbar elg / rådyrbestand.
22.Han beklaget at EF hadde opptrådt ensidig i spørsmålet om kvotefastsettelsene av en bestand som det norske sildefisket har vist er en felles bestand for landene rundt Nordsjøen og ikke en EFbestand.
23.Hittil har man mer konsentrert seg om hver enkelt bestand.
24.Hun mener det ikke går an å nekte folk å fore duene, selv om dette medfører en kunstig høy bestand av duer i byen.
25.I Norge er havørnen i vekst, men vi må være forsiktig med hva vi gjør, fordi vi i Norge har en så stor del av Europas bestand, sier han.
26.I et basseng Havforskningsinstituttet har utenfor Bergen er det nå en bestand på 25 kveiter.
27.I sin samtale med fiskeriminister Listau under den nordiske fiskerikonferansen i Ålesund, tok Asgrimsson også opp spørsmålet om Norges fiske efrer vårgytende sild - en bestand som i årrekker har vært nesten forsvunnet.
28.Idag blir det regnet med en bestand på 300 bjørner her i landet, og det er en fordobling på seks år.
29.Ikke minst bjørnebestanden har tatt seg kraftig opp efter krigen, og en regner med at det i Skandinavia er en bestand på mellom 600800 bjørner.
30.Ingen rapportering - ikke noe kort, understreker Johansen, krepsing av en utsatt bestand må tas alvorlig.
Your last searches