Norwegian-English translation of brei

Translation of the word brei from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

brei in English

brei
allmenn? wide
Derived terms of brei
Anagrams of brei
Similar words

 
 

More examples
1.Det er i realiteten brei semje over heile det politiske spektrum om at dette er oppgåver som både kan og bør løysast av ikkjeoffentlege instansar.
2.Det er noko urovekkande over desse stadige åtak på ein jordbruks og distriktspolitikk som det hittil har vore brei semje om.
3.Det er visseleg brei semje mellom statssekretær Nøklebye Heiberg og underskrivne om at ein ikkje kan vera varsom nok i omtale av spørsmål som vedrører andre menneske nært og personleg.
4.Det har i dei seinare åra vore ei brei og aukande semje om at me treng den frivillige innsatsen gjennom organisasjonar, institusjonar og privatpersonar for å dekka behov ikkje minst omsorgsbehov som det offentlege enten ikkje maktar fullt ut eller er mindre eigna til enn andre grupper.
5.Det synes også å vere brei semje om at soneordningar for vårt vedkommande må skje innanfor ramma av vår vestlege alliansetilknytning.
6.Dette synspunktet har elles fått brei tilslutnad, også blant fagfolka.
7.Eg er sjølvsagt samd i at det er ein fordel å kunna ha så brei semje som råd er omkring eitkvart politisk spørsmål, ikkje minst når det gjeld primærnæringane.
8.Nicaragua har nemleg brei politisk støtte idag.
9.Seks dagar tidlegare hadde nemlig Stortinget hatt ein brei debatt om filmens plass i det norske samfunnet.
10.Det er derfor ikkje uvesentleg å slå fast at utsegner om brei semje, om einskapleg og samlande tryggingspolitikk aldri vil vera meiningsfylde dersom premissane er som Hanssons.
11.Poenget er at me nå lyt få ein brei debatt der alle sider ved saka kjem fram.
Your last searches