Norwegian-English translation of bygge bro

Translation of the word bygge bro from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

bygge bro in English

bygge bro
allmenn? bridge
Synonyms for bygge bro
Examples with translation
Jeg liker å bygge broer.
Jeg var svært interessert i å være med på å bygge opp en sterkere fagkrets omkring programmering.
Similar words

 
 

More examples
1.Elevene vil miste et fritidstilbud som har vært veldig populært, og som har vært med på å bygge bro mellom skolen og lokalmiljøet.
2.I en verden full av lidelse, urettferdighet og nød maktet hun å leve i en fruktbar spenning mellom kravet om å vise barmhjertighet og å kjempe for rettferdighet - to viktige begreper som hun klarte bygge bro mellom.
3.I og med at vi ikke fikk dette oppdraget, blir det mye vanskeligere for oss å bygge bro mot det markedet vi ser lenger frem i tid, sier Sakseide.
4.Assisterende riksmeglingsmann Reidar Webster uttalte igår kveld at han arbeidet for å bygge bro over denne forskjellen, men så ingen vei for hvordan konflikt kunne unngås.
5.Danmark mot syd, Norge mot vest (samtidig som vi med vinjesk tvisyn dras mot det svenske), Finland kjemper desperat for å bygge bro over Bottenhavet, Island, Færøyene og Grønland ligger så langt vekk at de må greie seg selv...
6.De europeiske nasjoner er, ifølge Eagleburger, opptatt av å bygge bro over økonomiske, politiske og kulturelle uoverensstemmelser.
7.De politiske myndigheter har gått ut fra at et kultursamarbeide mellom øst og vest skulle være med på å bygge bro over de politiske motsetningene, virke tillitsskapende og på lengre sikt bidra til å skape gjensidig avhengighet (se f.eks. underdirektør Helene Andersen, Kulturavdelingen i UD, Aftenposten 27. mars iår).
8.De ønsker å bygge bro mellom sin afrikanske kultur og det opprinnelige norske.
9.Den 69 år gamle presten, som selv er hvit, har ikke minst bidratt til å bygge bro mellom rasene i landet.
10.Dersom kontakten mellom kong Hussein av Jordan og Arafat fører til et felles utspill, vil det også kunne bygge bro mellom Egypt og araberlandene.
11.Dette er en måte å bygge bro mellom land og folk, mener deltagerne.
12.Er kommet for å se om musikken din kan bygge bro fra 60 til 80åra.
13.Flere uttalelser i forbindelse med valget kan imidlertid tyde på at man vil søke å bygge bro over uenigheten mellom regjering og opposisjon efter at NATOs dobbeltvedtak nå er under realisering.
14.Forhandlerne har derfor ikke mange dagene på seg til å bygge bro over de prisforskjellene som finnes.
15.Gjertsen mente at forbrukerkontorene må være med på å bygge bro mellom forbrukerhensyn og hensynet til arbeidstagerne.
16.Han satt på sidelinjen og så hvordan Trudeau skrev kanadisk historie da han maktet å bygge bro over sprogmotsetningene og hindret det fransktalende Quebec i å løsrive seg i syttiårene.
17.Hvilken bedrift er så neste på Nandrup Dahls liste når det gjelder erstatningssaker og hvor han planlegger å bygge bro mellom bedriftene og arbeidstagerne på den måte at sakene blir avgjort over forhandlingsbordet istedenfor i retten ?
18.Høyskolelektor Leif S. Boland fremholdt at det er nødvendig for fremtidens VVSingeniører å ha en utdannelse som setter dem i stand til å bygge bro mellom de ulike sektorer i faget.
19.I bakgrunnen skimter man årets fredsprisvinner, Desmond Tutu, hvis kamp mot apartheidregimet har gitt de to grupper ny tro på at det er mulig å bygge bro over de motsetninger som splittet den historiske koalisjon.
20.I tillegg til dette nære samarbeidet mellom svenske og norske distrikter som grenser til hverandre, ønsker Forretningsbanken å bygge bro til de større foretagender, og komme inn i kapitalstrømmen over grensen mellom disse.
21.Man håper med denne populariserte form av forskningsresultater og aktuelle problemstillinger å bygge bro over faggrenser, generasjoner og distrikter.
22.Men det er ingen grunn til å ta for gitt at Mondale er mannen som vil og kan bygge bro over det stadig bredere Atlanterhav.
23.Men en talsmann for et tradisjonelt proamerikansk medlemsland sa til pressefolkene i Casablanca at resolusjonen ga USA en chanse til å moderere sin MidtØstenpolitikk og at den kunne bidra til å bygge bro mellom Reaganplanen og vedtaket fra det arabiske toppmøte i Fez i 1982.
24.Men i siste omgang fulgte han en anbefaling fra utenriksminister George P. Shultz om å stanse på halvveien, i et forsøk på å bygge bro til Kongressen, som på forhånd regnet med at presidenten ville omplassere allerede bevilgede midler.
25.Når alt er forskjellig - kultur, sprog, barndomsopplevelser, livserfaing, er det ikke lett å bygge bro.
26.Rapporten er utarbeidet av embedsmenn i utenriks og forsvarsdepartementet og skal nå ligge til grunn for arbeidet i et Folketingsutvalg som vil forsøke å bygge bro mellom regjeringen og sosialdemokratene i sikkerhetspolitikken.
27.Regjeringene trenger data som basis for handling og for å bygge bro mellom ren nødhjelp, og alngsiktige programmer.
28.Romfergene vil bygge bro mellom hverdagslige videnskapelige eksperimenter og den verden som tegneseriefigurene hittil har hatt monopol på.
29.Selv om vedtaket på toppmøtet i Casablanca bidrar til å bygge bro mellom Egypt og de arabiske land, betyr det ikke at veien nå ligger åpen for en gjeninntreden i ligaen.
30.Spørsmålet er hvorvidt hans personlige popularitet kan bygge bro over den kløften.
Your last searches