Norwegian-English translation of cirka

Translation of the word cirka from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

cirka in English

cirka
beregningother about, approximately, almost, roughly, nearly, around, some
  tidother circa, about
Synonyms for cirka
Examples with translation
Ordboken inneholder cirka en halv million ord.
Similar words

 
 

More examples
1.Barber Tampa", som leveres idag, er på 44 000 dvt. og har en containerkapasitet på cirka 2400 enheter.
2.Christian Radich" disponerer cirka 400 kvadratmeter, mens SFT og Hovedstasjonen for Oljevern har 800 kvadratmeter.
3.Da jeg løp 800 m på 1.45.2 i midten av mai, var jeg cirka 70% av mitt sanne jeg.
4.De hvite hanskene" vil bli en spillefilm på cirka en time.
5.(New York Times) En amerikansk regjeringsrapport har antydet at cirka en million fangearbeidere i Kina og mellom 1,2 og 1,5 millioner fanger i SovjetUnionen produserer varer som illegalt kan bli importert av USA.
6.Anlegget her, som er på cirka 4000 kvadratmeter, koster som det nå står vel 22 millioner kroner.
7.Bare her på Ullevål har vi hvert år cirka 200 innleggelser av denne typen på grunn av uoverensstemmelser og knuffing.
8.Cirka 150 personer som fikk maveonde som følge av infeksjonen, vil få en erstatning på 1000 kroner, forteller administrerende direktør Bjørn Lunde i Vingreiser på Aftenpostens henvendelse.
9.Cirka tre fjerdedeler av de kommunene som til nå har avgitt uttalelse, har ingen innvendinger til planens hovedkonklusjoner, heller ikke til kategoriinndelingen og plasseringen av" deres" vassdrag.
10.Den forsøksordning som Oslo kommune har med at 50 hjemmeboende eldre er knyttet til Brannvesenets alarmsystem, har fungert godt og vi håper at det i budsjettet for 1985 avsettes penger til cirka 400 alarmenheter, sier leder for Oslos hjemmesykepleie, Turid Solås, til Aftenposten.
11.Det blir cirka 20 000 kroner, så noen stor sum er det ikke snakk om, men i en trengt situasjon teller hvert øre.
12.Det er beregnet at inntektene av varmesalget vil bli cirka 15 millioner kroner pr. år.
13.Det er cirka tre og et halvt år siden RV første gang fremmet forslag om at bystyret skulle få seg forelagt en oversikt over byens samtlige tilfluktsrom og hvilken forfatning de er i, heter det.
14.Det er fint å bryte opp skoledagen, og det passer jo bra når de fleste forestillingene er cirka tre kvarter lange, slik at de lett kan tilpasses timeplanen.
15.Det har bodd cirka 6000 på Tøyen, nå er tallet nede i 2500, og av disse er 457 utenlandske borgere.
16.Dette høringsutkastet inneholder intet som landets cirka 300 000 hørselhemmede kan han nytte av.
17.Diagnosen psykotisk / autistisk stilles i fireårsalderen, og man regner med at det er cirka 2000 barn med et slikt adferdsmønster her i landet.
18.En lusekofte hos oss koster cirka 600 kroner, og det varierer mellom 30 og 40 arbeidstimer bak produktet, mener Gro.
19.Forskningsselskapene betaler ut cirka 70 millioner kroner i erstatning p.g.a. hitrasyke.
20.Han kunne fortelle at skipet nå slepes mot Dubai med cirka fem mils fart, og slepingen til havn vil ta omkring to døgn.
21.Hvis vi får reise hjem og slipper rettslig forfølgelse, skal vi egenhendig nedbetale hele Colombias utenlandsgjeld på cirka 50 milliarder kroner !
22.Hvis vi ser på et seksukers kursus, koster det cirka 1400 dollar for undervisning, kost og losji.
23.I luftfartsplanen av 198384 anslår man de årlige driftsutgifter til cirka 215 millioner kroner dersom det blir trafikk både på Gardermoen og på Fornebu.
24.I vår foreløbige årsstatistikk over døde efter branner ser vi at cirka halvparten av de omkomne er barn under 18 år.
25.I årene efter krigen er det bygget cirka 140 vannkraftverk i norske fjell.
26.I øyeblikket er den på cirka fem timer.
27.Idag koster stakken i utsalg cirka 10 000 kroner og det ligger 50 arbeidstimer bak.
28.Jo, ideelt sett bør vi kunne være istand til å dekke cirka 90 prosent av behovet selv.
29.Lokaltogene kommer til Drammen cirka tyve minutter før Sørlandstoget går.
30.Man må visst tilbake til Asiasykens dager for cirka 15 år siden, til en lignende epidemisituasjon som den vi har i Oslo nå, sier sykehusrådmann Ian Müller.
Your last searches