Norwegian-English translation of definere

Translation of the word definere from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

definere in English

definere
ordverb define, give the meaning of
  bestemmeverb define, specify
Synonyms for definere
Anagrams of definere
More examples
1.De som har innsyn kan definere hva som er viktig og uviktig i mange spørsmål.
2.Er det greit å definere hvilke kriterier som skal legges til grunn når legene skal vurdere hvem som skal få behandling og når ?
3.Først bør vi kanskje definere de typiske kjønnsrolletrekkene, for ikke å forvirre altfor mye.
4.Først må vi grundig definere problemene, klargjøre posisjoner og muligheter.
5.Jeg kan ikke definere rock.
6.Men hvorfor er vi til stadighet opptatt av å dissekrere, definere og forklare vårt Jeg ?
7.Møtet har insistert på å definere sin rolle både ut fra en teologisk begrunnet kirkelig helhetstenkning og innenfor rammen av en kirkeordning.
8.Vi kunne ikke definere sykdommen før pasienten ble syk.
9.Alle bedrifter må herefter klart definere de arbeidsoppgaver den enkelte ansatte skal utføre, og skal gi økonomisk belønning i nøye samsvar med den enkeltes arbeidsinnsats.
10.Allerede mandag ble det oppnådd enighet om å nedsette en komite som skal se nærmere på forslagene som tar sikte på å definere en europeisk identitet, blant annet innføring av et europeisk pass.
11.Altså mennesket som ikke lar seg definere av sine omgivelser, men som så langt det er mulig er med på å bestemme sine omgivelser, mener professor Øhrgaard.
12.At vi er så opptatte av å definere vårt" jeg", skyldes et dypt inngrodd ønske om å kunne kontrollere våre omgivelser, og oss selv.
13.Av sosiale og humanitære grunner har vi valgt å definere narkomani som sykdom og gitt de narkomane rett til medisinske trygdeytelser.
14.Dagens kvinne vil definere rollen anderledes enn kvinner gjør idag.
15.De er på leting efter noe som de ikke helt klarer å definere.
16.De ser således ut til å være et reelt alternativ for en del mennesker som ikke ønsker å definere seg som aktive kristne, eller forplikte seg til menighetsengasjement, men som samtidig ikke klarer å løsrive seg fra kristen tro, sier fellesskapets leder, res. kap. Jan P. Hagberg i Oslo Domkirke.
17.De vil definere hva de gjør.
18.Definisjonene er i antall like med antall forfattere som forsøker å definere fenomenet.
19.Den må selv søke å definere sitt forhold til banknæringen, ikke bare i rollen som kontrollør, men også som medspiller og serviceinstitusjon.
20.Der man yder er derimot ubegrenset i tid og penger, og fullstendig umulig å definere.
21.Derfor ser man egentlig ikke nedfallsløvet uten å bøye seg og betrakte et enkelt blad, definere den nøttebrune eller bleknetgule farven, det fine nervenettet som holder det utspilt, de små mørke plettene som kanskje er merker efter haglbygen i juli...
22.Det bekreftes ihvertfall hvis man skulle være så uheldig å komme over en bok fra 1960årene som prøver å oppsummere fortidens mange forsøk på å definere kultur.
23.Det bør ikke være Statens oppgave å definere hva slags litteratur det være seg av faglig eller skjønnlitterær art - vi skal ha i vårt samfunn.
24.Det er denne tilknytning man må ta fatt i for å definere sovjetiske gjenydelser av reell verdi.
25.Det er få i dette land som er imot de distriktspolitiske målsetninger, men hvis det trengs offentlige tilskudd for å bibeholde bosetningen, så får vi definere på en skikkelig måte hva dette koster, og så får man belaste andre poster på statsbudsjettet enn fiskeristøtten.
26.Det er ikke forbrukeren som skal bestemme gjennom sin efterspørsel efter helsetjenester, men det er staten som skal tildele den enkelte helsetjenester basert på behov som ikke pasienten selv skal få lov til å definere, men som er definert av den offentlige administrasjon.
27.Det er ingen grunn til å definere alle som plages av angst, søvnløshet, depresjon og fortvilelse, som psykiatriske pasienter.
28.Det er ingen norsk oppgave å definere dagens svenske utenrikspolitikk.
29.Det er nemlig forskningen som hele tiden skal definere hva som er fortidsminner.
30.Det er som nevnt vanskelig å definere normal aldring.
Similar words

 
 

definere as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) defineredefinerendedefinert
Indikative
1. Present
jegdefinerer
dudefinerer
handefinerer
videfinerer
deredefinerer
dedefinerer
8. Perfect
jeghar definert
duhar definert
hanhar definert
vihar definert
derehar definert
dehar definert
2. Imperfect
jegdefinerte
dudefinerte
handefinerte
videfinerte
deredefinerte
dedefinerte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde definert
duhadde definert
hanhadde definert
vihadde definert
derehadde definert
dehadde definert
4a. Future
jegvil/skal definere
duvil/skal definere
hanvil/skal definere
vivil/skal definere
derevil/skal definere
devil/skal definere
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha definert
duvil/skal ha definert
hanvil/skal ha definert
vivil/skal ha definert
derevil/skal ha definert
devil/skal ha definert
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle definere
duville/skulle definere
hanville/skulle definere
viville/skulle definere
dereville/skulle definere
deville/skulle definere
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha definert
duville/skulle ha definert
hanville/skulle ha definert
viville/skulle ha definert
dereville/skulle ha definert
deville/skulle ha definert
Imperative
Affirmative
dudefiner
viLa oss definere
deredefiner
Negative
duikke definer! (definer ikke)
dereikke definer! (definer ikke)
Your last searches