Norwegian-English translation of disponibel

Translation of the word disponibel from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

disponibel in English

disponibel
allmenn? disposable
Similar words

 
 

More examples
1.Disse foreløbige beregninger indikerer at disponibel realinntekt langt på vei kan opprettholdes samtidig som man kan bedre konkurranseevnen, sa Presthus.
2.Eftersom Albertsen ikke var disponibel denne gang, gikk Herlovsen direkte inn på hans plass, mens jeg følte at hvis jeg noen gang skulle la Brandhaug få chansen på sin rette plass, måtte det skje nå.
3.Slik situasjonen er nå, har en krigspensjonist med full pensjon, inklusive folketrygden, en disponibel inntekt som er minst like stor som en industriarbeiders.
4.3,3 milliarder i skattelettelse tilsvarer en økning på 2,2 prosent i disponibel realinntekt.
5.Aktor pekte på at Geir Tormod Andersen til tross for at han de siste årene nesten ikke har hatt inntektsgivende arbeid, i 1982 hadde en disponibel kapital på nesten en million kroner.
6.Beregninger utført av Det tekniske beregningsutvalg viser at barnefamiliene i de to siste år har hatt en gunstigere utvikling i disponibel realinntekt enn de enslige.
7.Blant annet mener påtalemyndigheten å kunne bevise at tiltalte i løpet av dette året har hatt en disponibel pengebeholdning på nesten en million kroner - uten at han har kunnet vise til inntektsbringende arbeid.
8.Byrået anslår veksten i disponibel realinntekt for husholdningene til å bil på en promille.
9.De fleste tannleger vil antakelig være enige i at for en viss disponibel, bevilget pengesum kan man sannsynligvis ferdigbehandle minst 23 ganger flere ungdommer i kategorien 1820 år enn" gråkort"pasienter og minstepensjonister.
10.Den største økningen i disponibel realinntekt for industriarbeidere fra 1982 til 1983, hadde ektepar med to barn og en inntekt på 110 000 kroner.
11.Det uttrykkes imidlertid tilfredshet med at Stortinget sluttet seg til indeksregulering av kostnadsrammene for lån og stipendier efter gjennomsnittlig disponibel industriarbeiderinntekt, gjeldsavskrivning under svangerskap og reisestipendier.
12.Det vi nå trenger er å utvikle næringen på en topp profesjonell måte ved å sette inn de nødvendige forskningsmidler og utnytte all disponibel ekspertise.
13.Dette er en vekst på høyde med, eller høyere enn, veksten i disponibel inntekt for de fleste enslige inntektstagere i vårt samfunn.
14.Dette fordi man da ikke er disponibel for arbeidsmarkedet.
15.Dette skyldes både for liten disponibel tid og manglende interesse for sidemålet.
16.Diagrammet gir oversikt over utviklingen i innenlands bruk av varer og tjenester og disponibel realinntekt utenom oljeskatter - og disse skatters plass i dette bilde.
17.Disponibel inntekt nærmet seg null.
18.Disse har nemlig for stor disponibel inntekt efter skatt, mener Skattekommisjonen, som freidig hopper bukk over det faktum at disse pensjonisters kjøpekraft stadig er blitt forringet, takket være samordninger og andre sinnrike påfunn.
19.En del alderspensjonister kan faktisk ved pensjonering få høyere disponibel inntekt (efter skatt) enn de hadde som yrkesaktive.
20.En del alderspensjonister kan faktisk ved pensjonering få høyere disponibel inntekt (efter skatt) enn de hadde som yrkesaktive.
21.En tidligere polititjenestemann i Kripos redegjorde for tiltaltes økonomi i 1983 og viste til at han inntil 1. september det året hadde en disponibel månedlig inntekt på ca. 2000 kroner, da var faste utgifter og barnebidragene betalt.
22.For ledende industrifunksjonærer med 150 000 i inntekt var bedringen i disponibel realinntekt 2,2 prosent for ektepar med to barn.
23.For statsansatte er utviklingen i disponibel realinntekt dårligere enn for industrien.
24.Fra 1982 til 1983 økte disponibel realinntekt for et ektepar med to barn og gjennomsnittsinntekt med mellom 1 1 / 2 og 2 pst., mens økningen for enslige var 11 1 / 2 pst. I Regjeringens skattepolitiske opplegg for 1984 er satsene for barnetrygd og forsørgerstønad økt sterkere enn den generelle prisstigningen.
25.Han har stor disponibel inntekt, han er velutdannet og er som regel selvstendig næringsdrivende, han kjører meget, men vil ha en bil som er representativ samtidig som den kan brukes for familien, han vil også ha en bil med stor komfort.
26.Han henviste til at økningen i disponibel realinntekt for lønnstagerne fra 1982 til 1983 blir større enn det som tidligere er lagt til grunn.
27.Hele en tredjedel har disponibel inntekt på under 30 000 i året, og bare 37 prosent kan betale mer enn 1000 kroner i husleie pr. måned.
28.Hun henviser til beregninger fra Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene som" viser at barnefamiliene i de to siste år har hatt en gunstigere utvikling i disponibel realinntekt enn de enslige".
29.Husholdninger med høy disponibel inntekt ved gjeldende skattesystem.
30.Hva vil bedriftens lønns kostnader øke med hvis arbeidstager skal ha en økning i disponibel realinntekt på kroner 2000 ?
Your last searches