Norwegian-English translation of dyptgående

Translation of the word dyptgående from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

dyptgående in English

dyptgående
nautisknoun draft, gage
Synonyms for dyptgående
Similar words

 
 

More examples
1.Det sikkerhetspolitiske kompromisset fra i vår var jo i virkeligheten ikke annet enn tynn ferniss over en broget og dyptgående uenighet - ikke minst innerfor Gro Harlem Brundtlands og Einar Førdes parti.
2.Kunst gir på helt direkte vis fornemmelser og dyptgående meddelelser om virkeligheten og sammenhenger vi ellers ikke ville ha sett.
3.Den drapstiltalte antas på grunn av sin bakgrunn å ha hatt et helt spesielt vanskelig familieforhold gjennom sin oppvekst og ungdom, hvor det kan antas at det er vokst frem et meget dyptgående og sterkt motsetningsforhold mellom tiltalte og hans mor, sier høyesterettsadvokat Olav Hestenes til Aftenposten.
4.Det lar seg i vår tid ikke gjøre å løse de dyptgående økonomiske problemer ved en stadig større bruk av offentlige midler til subsidier, overføringer og tilskudd.
5.I sammenligning med omstillingene i varehandelen i 1960 og 1970årene må den prosessen vi nå ser konturene av karakteriseres som både mer dyptgående og mer vidtfavnende.
6.Vi hadde en åpenhjertig og dyptgående samtale, sa Tutu.
7.Arbeiderpartiet kom til makten i mars ifjor på løftet om å føre en samlende politikk som kunne motvirke dyptgående splittelser i det australske samfunn.
8.Avtaleforhandlingene har kjørt seg fast som følge av dyptgående meningsforskjeller først og fremst om størrelsen på lønnstilleggene, spørsmålet omforhøyelse av bøtene ved ulovlige streiker og om arbeidstidens lengde.
9.Byråkratiseringens problem og avbyråkratiseringens nødvendige, men vanskelige prosess på mange områder rommer dyptgående prinsippspørsmål.
10.De samtalekontakter LO har i Vest og i ØstEuropa, tyder for det første på en dyptgående engstelse over forverringen av østvestforholdet og svikten i forhandlingene.
11.Dermed er det oppstått en dyptgående splittelse allerede før det er klarlagt hvem som skal lede partiet.
12.Dessuten har han vært hemmet av en dyptgående splittelse ikke i partiet, men blant de demokratiske velgere.
13.Det ble bestemt benektet at der ligger de dyptgående politiske uoverensstemmelser bak situasjonen som Knutsen har hevdet i sitt innlegg i Friheten.
14.Det er visse dyptgående objektive realiteter i landets situasjon som ikke kan påvirkes gjennom flinke argumenter i en debattrunde.
15.Det kan oppstå dyptgående identitetskonflikter hos pasienter som har fått operert inn et dyrehjerte.
16.Det ligger dyptgående politiske motsetninger bak den uro som er skapt efter landsstyremøtet.
17.Det ligger en dyptgående prøvelse i vår nuværende, urolige flytende mediesituasjon, utløst av kulturminister Lars Roar Langslet.
18.Det snakkes allerede om en dyptgående krise på toppplan innen vårt helsevesen.
19.Dyptgående grave og tunnelarbeider er det for tiden relativt lite av i Oslo sentrum.
20.En psykologisk fortolkning av sujett og motivtilskjæring som klargjør dyptgående bindinger mellom bildene og generasjoner av nordmenn.
21.Forøvrig behøver ikke terapiarbeidet være så dyptgående og langvarig.
22.Fønnebø er i ferd med å gjennomføre den første dyptgående undersøkelsen om adventisters helsetilstand i Norge.
23.Gro Harlem Brundtland mente man nå må legge all mulig prestisje til side, og gjenreise tilliten til den faglige styrke og kompetanse i norsk helsevesen som idag opplever en dyptgående krise helt på toppplan.
24.Han samlet et rikt materiale særlig fra Shetland og Orknøyene som han utnyttet i dyptgående studier over den norrøne kolonisasjonen vesterut.
25.Her er det ingen sterke minoritetsgrupper, eller for den saks skyld noen dyptgående interessekonflikter.
26.Hvis man tror at dyptgående holdninger kan endres til det bedre via ett års kampanje, tar man sørgelig feil.
27.I likhet med alle andre vestlige industriland sliter Norge med dyptgående økonomiske og strukturelle problemer.
28.I sin forrige presidentperiode gjorde Duarte reelle forsøk på å gjennomføre dyptgående reformer.
29.I virkeligheten er det tale om dyptgående sosiale og historiske skillelinjer, endog en grunnleggende forskjell i synet på staten Israel og dens funksjon.
30.Ikke minst gjelder det i økonomien på grunn av de dyptgående reformer som er gjennomført siden Mao Tsetungs død i 1976 og oppgjøret med den såkalte Firerbanden.
Your last searches