Norwegian-English translation of egenandel

Translation of the word egenandel from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

egenandel in English

egenandel
allmenn? deductible
Similar words

 
 

Wiki
Egenandel i forhold til tjenester etter Folketrygdloven er det en pasient skal betale for ytelsen. Dette gjelder både tjenestehonorarer og uttak av livsviktige medisiner foreskrevet på såkalt blå resept. Satser for egenandel blir gitt som forskrift ved endringer, eksempelvis etter forhandlinger tilknyttet lønnsoppgjør.

More examples
1.Blant annet har saker vedrørende egenandel kommet i tillegg til våre tidligere oppgaver, sier han.
2.Da vi innførte egenandel for glassskader, var det fordi vi ønsket å slippe å betale småskadene som forsikringstagerne som oftest kan bære selv.
3.De privatpraktiserende fysioterapeuter som ikke oppnår noen avtale om driftstilskudd fra kommunene, vil stå fritt til å kreve høyere egenandel enn de 40 prosent som nå er vedtatt av Stortinget, sier Guttormsen.
4.Det er ille nok at folk med svak økonomi nå må betale langt større egenandel i forbindelse med advokathjelp enn hva tilfellet var før.
5.Jeg aksepterer at de leger som ikke har avtale med sin kommune efter den nye kommunehelseloven, får lov til å ta høyere egenandel enn leger med avtale.
6.Men de mer eksperimentelle filmer, når også Filmmeldingens krav om en forhøyet egenandel på 10 prosent fra produsentens side gjøres gjeldende ?
7.Men i et slikt tilfelle må man jo betale såvel forsikring som egenandel på 500 kroner ?
8.Mens departementet foreslår en selvrisiko, det vil si kortinnehaveren må betale ca. 700 kroner i egenandel ved tap av kort, foreslår vi at innehaveren skal kunne gjøres økonomisk ansvarlig i de tilfeller det er utvist grov uaktsomhet, sier Bjarkøy.
9.Situasjonen synes prekær for voksenopplæringen i Oslo, og spørsmålet blir nok om ikke regjeringens forslag til egenandel for voksenopplæring får ny aktualitet når neste års statsbudsjett skal utarbeides.
10.Stortinget har fastsatt en maksimal egenandel på 25 prosent av det en barnehaveplass koster.
11.ANSA beklager meget sterkt den høye egenandel som norske studenter i USA må betale, og peker bl.a. på at dette fører til en forsterkning av den allerede skjeve geografiske og sosiale rekruttering til studier i utlandet.
12.Arbeiderpartiet fremmet et forslag der det het at Stortinget skal pålegge Regjeringen å fremme et lovforslag som sikrer at alle skal betale lik egenandel, uansett hvilken lege som oppsøkes.
13.Arbeiderpartiet vil i Stortinget fremme forslag om at pasienter skal betale samme egenandel uansett om den lege man går til har avtale med kommunen eller ikke.
14.Arbeiderpartiets Grete Knudsen, som er ordfører for denne saken i Stortinget, sier i en kommentar at Arbeiderpartiet i Stortinget vil fremme et forslag der det fastslåes at pasientene skal betale samme egenandel enten legene har kommunal avtale eller ikke.
15.Arbeidsgiverne, skal bidra med en egenandel på kr. 3,05.
16.Avisen tar utgangspunkt i at selv om privat legepraksis og privateide sykehus ikke er ukjent i Norge, har alt vært finansiert over folketrygden og med den samme egenandel for pasientene uansett om det har vært en offentlig ansatt lege - eller lege med privat praksis.
17.Bakgrunnen for biskop Hilles kommentar er en uttalelse fra riksantikvar Stephan TschudiMadsen, som mener det kan bli nødvendig å pålegge menighetene å betale en egenandel for å hindre at uvurderlige verneverdige gjenstander i norske kirker skal gå tapt for eftertiden.
18.Barna henvises til privat spesialist og må betale flere tusen kroner i egenandel.
19.Basisleien, dvs. pensjonistenes egenandel av boutgiftene, ble satt opp fra 13 til 15 %.
20.Betaling for besøk hos de to førstnevnte vil være den samme som godkjent egenandel, for eksempel 45 kroner hos almenpraktiker.
21.Brukes derimot en lege med kommunal avtale, betaler man 45 kroner totalt i egenandel, og da får man også hele dette beløpet på det rosa kvitteringskortet.
22.Bør vi innføre" egenandel" på utdannelse ?
23.Da får du dekket utgiftene, minus en egenandel.
24.Da kan i verste fall en høy egenandel bli belastet henne, og hvis hun tar heldagsjobb i Oslo, får hun ikke fri rettshjelp i det hele tatt.
25.De må holde seg innenfor prislovens rammer og vil maksimalt kunne ta en egenandel som sikrer en inntekt på størrelse med avtalelegenes.
26.De som har trygd p.g.a. yrkes eller krigsskade er fritatt for å betale egenandel.
27.De trygdede vil selv måtte legge ut midlene til egenandel, men vil få dem tilbake ved årets utgang.
28.Deltagerne betaler en egenandel på 500 kroner som dekker innkvartering, bespisning etc., og må selv bekoste reiseutgiftene.
29.Denne spesialisten hadde ikke avtale med kommunen og beregnet seg 150 kroner i egenandel.
30.Departementet mener organisasjonene i så fall må bidra med en egenandel til lønnsutgifter, i tillegg til at Staten gir tilskudd til lønn og drift.
Your last searches