Norwegian-English translation of endring

Translation of the word endring from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

endring in English

endring
allmennnoun change, alteration, modification, adjustment
  planernoun switch
  politikknoun amendment, modification
Synonyms for endring
Derived terms of endring
Anagrams of endring
Examples with translation
Merket du noen endring?
Du må tro på at endring kan skje.
Similar words

 
 

More examples
1.En ønsket endring i bankenes prissetting kan bli hindret dersom ikke prisingen av konkurrerende betalingsformidlingstjenester som f.eks. postgiro også utvikles på en rasjonell måte.
2.Vi kan overhodet ikke være med på en endring av skattesystemet uten at vi har en garanti for at det samlede skattetrykket blir lavere enn idag.
3.(NPSAPNTBReuter) Frankrikes president Francois Mitterrand sa i en fjernsyntale igår at han vil be nasjonalforsamlingen utarbeide et lovforslag til endring av grunnloven, slik at presidenten får fullmakt til å legge viktige saker direkte frem for velgerne i folkeavstemninger.
4.(NTBReuterAFP) Jordans nasjonalforsamling kom mandag sammen for første gang på 10 år, og vedtok en endring i grunnloven som gjør det mulig å arrangere suppleringsvalg.
5.Akter man å fremme forslag nok en gang om endring i poengsystemet ?
6.Alt dette viser en meget dyptgripende endring i forhold til tidligere Lutherjubileer, sier Klein.
7.Alt i alt viser undersøkelsen at det ikke blir noen endring i befolkningsstrukturen på grunn av omplasseringen.
8.Avtalen betyr ikke at det er blitt noen endring i USAs politikk overfor Cuba, sa talsmann for Det hvite hus, Larry Speakes.
9.Bystyret var klar over at vårt vedtak forutsatte en endring av loven og vi har arbeidet for å oppnå den.
10.De innebærer ingen endring med hensyn til når det skal reageres med ubetinget fengsel overfor promillekjøring.
11.Den justering av kumuleringsordningen som fant sted ved siste endring av valgloven, og som begrenset adgangen til å overføre slengere på valglistene, har neppe hatt mye å si for kvinnerepresentasjonen.
12.Den kjennskap og kontakt de får med de forskjellige hjem, bør komme videre, men desverre er hjemmehjelpen altfor isolert innen hjemmesykepleien. de gjør jobben sin og går hjem, og her bør det komme en endring slik at konferansetimer er inkludert i arbeidstiden.
13.Dersom det skulle komme et vedtak om endring av tippenøkkelen til 60 / 40 vil jeg selvsagt hilse det velkommen.
14.Det betinger en endring av de nåværende regler for betaling for" fremmede" - det såkalte gjestepasientoppgjør ?
15.Det bør være tankevekkende at de land som har avskaffet den private eiendomsretten eller innskrenket den radikalt, der har det gått samme veien med den personlige frihet, sa Høyres Tore Austad da Odelstinget idag tok til med behandlingen av en endring i erstatningsekspropriasjonsloven som skal sikre at det blir gitt full erstatning.
16.Det er en fundamental endring at SovjetUnionen er seilt opp som en militær stormakt til sjøs og at noen av de viktigste baser for den sovjetiske sjømakt er å finne i vår umiddelbare nærhet, i nord på Kola og i syd i Østersjøen.
17.Det er klart at dette overhodet ikke er tegn på noen endring av det gjeldende amerikanske standpunkt, hevdet den sovjetiske president videre.
18.Det er skuffende at Arbeiderpartiet viser så liten respekt for den private eiendomsrett, sier Jan Petersen (h) som er saksordfører i en komite som har arbeidet for en endring i lov om naturvern.
19.Det finnes ingen tegn til endring i den sovjetiske militære oppbygging i nord.
20.Det hersker utpreget misnøye blant norske artister, og vi bør få sagt det som bør sies nå mens innstillingen til endring av åndsverkloven, lov om Fond for utøvende kunstnere og fotografiloven er til høring.
21.Det kan tenkes at Venstre tar et mandat fra SF, uten at dette bringer" firkløveret" og Radikale Venstre tilsammen opp til flertallsgrensen på 90 mandater. heller ikke fordelingen av de fire representanter fra Grønland og Færøyene, som ennå er noe uviss, ventes å føre til noen avgjørende endring i så måte.
22.Det siste vestlige forslag er i virkeligheten bare en endring i form og ikke i substans, hevdet den østtyske ambassadør Andre Wieland.
23.Det vi står overfor er et organisasjonsproblem, sa Lerheim, som berømmet studentenes bidrag til endring i universitetets holding.
24.Det ville være høyst beklagelig dersom Senterpartiets nye programutkast skulle innebære et nei til nye oppgaver for de norske oljeselkapene Saga Petroleum og DNO, sier stortingsrepresentant PerKristian Foss (h) Han mener en slik endring i forhold til borgelig politikk vil innebære en klar svekkelse av bredden i det oljepolitiske miljø og fremholder at Høyre ikke kan akseptere en slik utvikling.
25.Dette, sa han, krever en endring i sykehusloven som sosialministeren ikke har stilt seg avvisende til.
26.Dette beskrives som en endring for å gi nye muligheter - men for hvem ?
27.Dette er ingen vesentlig endring i innsatsen for jordbruket i vårt land, sier utvalgets formann, direktør Bjørn Skogstad Aamo i Distriktenes utbyggingsfond.
28.En endring i forbrukersubsidiene som fører til mindre innenlandsk salg av norske jordbruksvarer, må kompenseres slik at jordbrukets inntekter ikke påvirkes, blir det foreslått i protokollen.
29.En slik endring vil svekke barnehavetilbudet og vanskeliggjøre arbeidssituasjonen, sier Harald Stabell, formann i Oslobarnehagenes foreldreforening, til NTB.
30.Endring av paragraf 22 i borettsloven, dvs. opphevelse av den lovfestede forkjøpsrett og tilbakeføring av loven slik den var før tvangsforkjøpsretten ble innført fra 1. januar 1978.
Your last searches