Norwegian-English translation of ensartet

Translation of the word ensartet from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

ensartet in English

ensartet
allmenn? uniform
Synonyms for ensartet
Derived terms of ensartet
Similar words

 
 

More examples
1.Den hadde vi da kirken stort sett var eneste påvirkningsfaktor, og samfunnet var kulturelt ensartet i motsetning til vår tid.
2.Mønsteret er forbløffende ensartet.
3.80årene må bli det tiår da vi sluttet å oppfatte de eldre som en ensartet hjelpetrengende gruppe, som kan tilfredsstilles utlukkende gjennom alderspensjoner og sykehjemsplasser.
4.ASO ønsket å gjennomføre et samtidig og ensartet oppgjør for samtlige arbeidstagerorganisasjoner vi forhandlet med iår, men ROF ønsket selv å forhandle med oss før de andre, sier Reed.
5.Jeg tror ikke det finnes et ensartet publikum, men det finnes krefter kritikk og kunst føler de må stå imot, som markedsøkonomien.
6.Psykiatriske pasienter er ikke en ensartet gruppe.
7.Vi kan ikke vente en ensartet stil.
8.Akustiske miner er ingen ensartet type.
9.Bortsett fra alderen er pensjonistene ikke noen ensartet gruppe.
10.Den gang var det EFembedsmenn som i en appell om mer ensartet undervisning i historie, geografi og europeiske studier, fremholdt at en mindre sjåvenistisk innstilling burde efterstrebes.
11.Dens prinsipale forslag går derfor egentlig ut på at det snarest mulig fastsettes et nytt og ensartet takseringssystem for alle boligeiendommer.
12.Derfor defineres som kvinnelitteratur alt som er skrevet av kvinner, fra rene feministromaner til eksperimentell lyrikk og dokumentarskildringer fra petrokjemisk industri helt i tråd med samfunnets syn på kvinner som en gruppe, en ensartet gruppe, mens menn betraktes individuelt.
13.Derimot er det vesentlig at myndighetene praktiserer en ensartet luftfartspolitikk i de tre skandinaviske landene når det gjelder SAS rolle og andre selskapers muligheter til også å drive ruteflyvning.
14.Dersom feltet hadde bestått av en ensartet boligmasse, ville utredningen om boligens pris ha vært relativt enkel, påpeker rådmannen.
15.Det er nå vedtatt å innføre et ensartet prissystem, trolig avstemt efter prisene på verdensmarkedet.
16.Det er også vel verd å merke seg at personalet innen denne sektor av helsetjenesten ikke er en holdningsmessig ensartet gruppe.
17.Det gir en mer ensartet skattemessig behandling av kapitalinntekter og utgifter, og vil måtte antas å ha gunstig virkning på kredittsystemet, mener Norges Bank.
18.Det vil bli foretatt mindre endringer i rutetidene på fellesstrekningen for å få et mer ensartet kjøremønster.
19.Dette betegnes som Fase I. I neste omgang skal det innføres et ensartet takseringssystem for fastsettelse av likningsverdi på alle hytteeiendommer.
20.Dette elvemotiv antyder noe ustanselig foranderlig og flytende, men samtidig et ensartet, reproduserende forløp, - som også er videoprogrammets elektroniske vesen.
21.Efter det Aftenposten forstår har boligdirektøren tolket boligutvalgets vedtak om husleieøkning dithen at ForBoeiendommene er en" ensartet enhet av eiendommer".
22.Ensartet farvevalg på alt rullende materiell og standardisering av alle skilt, danner grunnstammen i Sporveienes storstilte" informasjons og designprogram" - et prosjekt som har vært forberedt i flere år, og som omsider kan realiseres.
23.Faktisk kan man i faglige spørsmål heller kritisere det norske økonommiljøet for å være for ensartet og stereotypt enn det motsatte.
24.For det første er det færre innbyggere, og dessuten har Bærum en mer ensartet boligtype med stort sett lik type målere.
25.For særlig å lette situasjonen for dem som virkelig er avhengig av å leve av lave inntekter og for å få en mer ensartet praksis, er dette særfradrag med virkning fra og med inntektsåret 1983 utvidet og standardisert.
26.Forøvrig var det to klovnenumre, begge musikalske, og det ble for ensartet.
27.Genseren blir ikke like ensartet og rett i maskene.
28.Han avskaffet feudalvesenet, innførte et mer rettferdig rettssystem, og - fremfor alt - han samlet de forskjellige krigerstatene til ett rike, innførte ensartet mål og vekt over hele riket og lot bygge veier.
29.Hardt vann kan bløtgjøres med saltfilter (som skal passes, så vannet alltid har ensartet kvalitet !).
30.Hensikten er å gjøre praksis i Frikirkens menigheter noe mer ensartet enn de er idag, selv om ritualene bare vil bli veiledende.
Your last searches