Norwegian-English translation of fastlegge

Translation of the word fastlegge from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

fastlegge in English

fastlegge
allmennverb determine, lay down
More examples
1.Det er ikke lærernes, men politikernes oppgave å fastlegge verdigrunnlaget i skolen.
2.Selv med en politisk ledelse som er positiv, tror jeg det må et såvidt grundig løft til for å endre dagens administrasjonsrutine at jeg vil foreslå at det nedsettes et utvalg for å avklare arbeidsdelingen og fastlegge samarbeidsformene mellom Reiselivsseksjonen og det kommersielle selskapet til reiselivsnæringen.
3.Skiforeningen ønsker å fastlegge en grense for å få et sikrere grunnlag for investeringer i nytt løypenett i Sørmarka.
4.A beslaglegge ytterligere vakkert friluftsområde for å forlenge en rullebane med 300 - 400 meter røklegger kanskje forbigående, men løser ikke den hovedoppgave Stortinget står overfor ; å vurdere og fastlegge politiske retningslinjer for Fornebus og Gardermoens rolle i flytrafikken frem til og i et rimelig tidsrom utover århundreskiftet.
5.Arce fremholdt ellers at den lovgivende forsamling som velges 4. november, vil utarbeide en forfatning som vil fastlegge de juridiske og politiske prinsipper for" bygging av sosialismen".
6.Bl.a. må det skje ved prinsipielt å fastlegge et realøkonomisk nivå for produksjonsstøtten, slik Dagspresseutvalget foreslo det, men dessuten nøye vurdere bladportoutviklingen, den offentlige informasjons og kunngjøringstjenesten og andre viktige elementer som i sin konsekvens berører avisøkonomien.
7.Det er ikke vår oppgave å fastlegge praksis, sier byråsjef Ragnar Askheim i Justisdepartementet til Aftenposten.
8.Det er verre for de firmaer som ikke kan fastlegge sine produksjonsplaner i samme grad og som derfor ikke kan foreta langsiktige bestillinger, sier Gulliksrud.
9.En ny amerikansk eksportlov, som nå drøftes i Kongressen i Washington, vil fastsette hvor strenge restriksjonene skal bli og ventes også å fastlegge regler for reeksport av amerikanske produkter.
10.For å fastlegge bytteforholdet mellom de selskaper som fusjoneres, har man beregnet selskapenes relative substansverdi og fremtidige inntjeningspotensial.
11.Formannen i arbeidsgruppen, som har vurdert saken, Høyres Leif Nybø, understreket i sitt innlegg at det ikke er mulig å fastlegge generelle regler for hvor lang en saksfremstilling bør være, men vanligvis bør den ikke overstige totre A4sider.
12.Her kommer Regjeringen til å trekke opp prinsippene og fastlegge virkemidlene i arbeidet for et enklere lov og regelverk.
13.Isteden skal forvaltningsloven fastlegge Norges Banks virksomhet.
14.Kommunalminister Arne Rettedal svarte at loven ikke inneholder noe uttrykkelig forbud mot at kommunene uttaler seg om saker som statlige myndigheter skal ta seg av, og på dette grunnlag kan man heller ikke fastlegge noe forbud mot at kommunestyrene uttaler seg om sikkerhetspolitiske spørsmål.
15.Kongressen er samlet for i fem dager å fastlegge sosialdemokratisk politikk.
16.Miljøverndepartementet har med kort frist anmodet kommunene rundt Sørmarka, nemlig Ski, Oppegård, Enebakk og Oslo, om å fastlegge en Markagrense.
17.NSBs hovedadministrasjon bør utvikles til et konsern og stabsorgan for generaldirektøren, og virksomheten i hovedadministrasjonen bør konsentreres til å fastlegge strategi og ivareta den overordnede økonomiske styring og fastlegge teknologisk standard for den samlede jernbanedrift, sa Norden.
18.Venstre ønsker en offentlig nasjonal helseplan som skal fastlegge rammene for helse og sosialpolitikken.
19.Vi har et utredningsoppdrag for formannskapet om det juridiske grunnlag for å fastlegge ansvarsforhold.
20.Viktigste saker var å fastlegge de fremtidige retningslinjer og godkjenne de vedtekter som interimsstyret hadde fremlagt.
21.Å fastlegge dette, håper jeg ingen vil overlate til et offentlig utvalg.
22.Det er ikke Regjeringens sak å bestemme hvilke idrettsgrener NRK bør vie reportasjer, og det er ikke tvil om at det er NRKledelsens ansvar å fastlegge de programpolitiske retningslinjer i dette spørsmål, fremholdt kulturminister Lars Roar Langslet i Stortingets spørretime iformiddag.
23.At flykapringer vil kunne inntreffe i Norge, har Regjeringen tatt konsekvensen av ved å utarbeide beredskapsplaner og fastlegge klare prosedyrer for episoder av denne art.
24.Da Europafederasjonens generalforsamling i september måned skulle fastlegge luftvåpenEM for 1988 fikk Norge mesterskapet i kamp med flere nasjoner.
25.Den eneste saken som virkelig vakte storm på Høyres landsmøte var forslaget om å fastlegge som programpost for neste stortingsperiode at Høyre skulle gå inn for å likestille omsorgsarbeide i hjemmet med lønnet arbeide i forhold til folketrygden.
26.Dermed er YS først ute med å fastlegge retningslinjer for oppgjøret.
27.Det brukes uforholdsmessig mye ressurser på enkeltsaksbehandlingen, detaljstyringen, i forhold til de ressurser som blir brukt til å fastlegge de overordnede rammene.
28.Det er for tidlig å fastlegge det endelige mønsteret for spredning av denne utdannelsen, heter det i stortingsmeldingen.
29.Det er opp til Stortinget å fastlegge en nasjonal skatte og fordelingspolitikk.
30.Divisjonsdirektør Halvor Stormoen i Astrup Høyer forteller at det også for dette prosjektet pågår en markedsundersøkelse blant annet for å fastlegge størrelsen på hotelldelen.
Similar words

 
 

fastlegge as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) fastleggefastleggendefastlegget
Indikative
1. Present
jegfastlegger
dufastlegger
hanfastlegger
vifastlegger
derefastlegger
defastlegger
8. Perfect
jeghar fastlegget
duhar fastlegget
hanhar fastlegget
vihar fastlegget
derehar fastlegget
dehar fastlegget
2. Imperfect
jegfastlegget
dufastlegget
hanfastlegget
vifastlegget
derefastlegget
defastlegget
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde fastlegget
duhadde fastlegget
hanhadde fastlegget
vihadde fastlegget
derehadde fastlegget
dehadde fastlegget
4a. Future
jegvil/skal fastlegge
duvil/skal fastlegge
hanvil/skal fastlegge
vivil/skal fastlegge
derevil/skal fastlegge
devil/skal fastlegge
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha fastlegget
duvil/skal ha fastlegget
hanvil/skal ha fastlegget
vivil/skal ha fastlegget
derevil/skal ha fastlegget
devil/skal ha fastlegget
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle fastlegge
duville/skulle fastlegge
hanville/skulle fastlegge
viville/skulle fastlegge
dereville/skulle fastlegge
deville/skulle fastlegge
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha fastlegget
duville/skulle ha fastlegget
hanville/skulle ha fastlegget
viville/skulle ha fastlegget
dereville/skulle ha fastlegget
deville/skulle ha fastlegget
Imperative
Affirmative
dufastlegg
viLa oss fastlegge
derefastlegg
Negative
duikke fastlegg! (fastlegg ikke)
dereikke fastlegg! (fastlegg ikke)
Your last searches