Norwegian-English translation of fastsatt

Translation of the word fastsatt from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

fastsatt in English

fastsatt
forklaringadjective definite, clear-cut, precise, well-defined, explicit, clear, clean-cut
  sannhetadjective established
  tidadjective fixed, set, stated, specified
  bestemtadjective fixed, agreed upon
Synonyms for fastsatt
Derived terms of fastsatt
Similar words

 
 

More examples
1.Tjenestemenn som etter nådd aldersgrense har gått av med pensjon og som senere går inn i tjeneste igjen i staten som ekstrahjelp m.v. lønnes med en fastsatt godtgjørelse pr. dag i tillegg til sin pensjon fra Statens Pensjonskasse.
2.Datoen for hans fratreden er fastsatt i forståelse mellom Getz Wold og meg.
3.De administrative normene som Arbeidstilsynet har fastsatt gir ingen garanti mot helserisiko.
4.For femseks år siden fikk partiet fastsatt en korrekt kurs.
5.Jeg er for smidighet, men skal etaten utføre sin jobb, er man nødt til å operere i systemer og efter retningslinjer som er fastsatt av politikerne.
6.Jeg synes det er gledelig at våre myndigheter nå endelig har fastsatt midler til Sjøvettkampanjen over statsbudsjettet.
7.Norge beklager at EF har fastsatt en egen kvote for nordsjøsild uten å ha fullført konsultasjonene med Norge slik fiskeriavtalen foreskriver.
8.Norge betrakter situasjonen som så alvorlig at vi vil gå inn for å få fastsatt 50 prosent reduksjon av svovelutslippene i løpet av de neste ti år som et internasjonalt mål.
9.Nær en femtedel av den norske befolkning får sin inntekt fastsatt gjennom trygdeoppgjøret.
10.Opprustningen av Nittedal ungdomsskole skal foretas over en fastsatt post på langtidsbudsjettet.
11.Rikstrygdeverket har fastsatt at første utbetalingsdag skal være den 17.
12.Stortinget har fastsatt en maksimal egenandel på 25 prosent av det en barnehaveplass koster.
13.Så alvorlig er forsinkelsene at Nordisk Postforening nå skal ta opp saken med det amerikanske postdirektoratet på et tidligere fastsatt møte i Helsingfors førstkommende mandag.
14.Vi kunne ønsket et bedre grunnlag, både økonimisk, teknisk og medisinsk, for mange av de administrative normene som er blitt fastsatt.
15.Vi vil i tiden fremover sikte på å investere i likvide obligasjoner og aksjer i selskaper i interessante bransjer med vekstpotensiale, heter det i beretningen hvor det opplyses at selskapets egenkapital ved årsskiftet var på 35 prosent, godt over målet på 30 prosent som er fastsatt.
16.21. februar iår vil valgdagen bli fastsatt.
17.Adm. direktør Olav Eikeland i Fellesbanken og adm. direktør Ove Fløtaker i Sparebanken blir likestilte adm. direktører i den nye banken, som ennå ikke har fått fastsatt noe navn.
18.Advokatens oppgave er bl.a. å formidle salget mellom selger og kjøper for en godtgjørelse fastsatt av det offentlige.
19.Aksjekursen er fastsatt til 75 kroner mot pålydende 60.
20.Aksjene skal selges til markedspris - som ventes fastsatt i januar.
21.Alle elevene på Kaerabani får sin alder fastsatt på slump, for i deres familier er det ingen som holder rede på fødselsdager.
22.Allerede idag er enkelte bremser satt på - de viktigste næringsmidler skal selges til priser som er fastsatt av staten.
23.Asker jobbet godt og sluttresultatet 41 til Asker ble fastsatt to minutter før full tid, på corner fra Åse Bjørg Strande og scoring ved" sinnataggen" Gry Tveter.
24.Assisterende riksmeglingsmann Reidar Webster sier til NTB at det ikke er fastsatt noen dato for megling, men at saken vil bli prioritert.
25.At matvarer for tiden er langt billigere i Sverige enn i Norge er forlengst kjent blant nordmenn i grensetrakter, og prisdirektoratet har fastsatt prisforskjellen til 17 prosent.
26.Avgiften på nye båtmotorer over 9 hestekrefter er fastsatt til 75 kroner pr. hk.
27.Avis Bilutleie vurderer lønnsomheten av den nye ordningen løpende, det er ikke fastsatt en frist for hvor lenge byrået skal holde på med den.
28.Bakgrunnen for boikotten er at mannskapet er underbetalt i forhold til tariffen som er fastsatt av Det internasjonale transportarbeiderforbundet (ITF).
29.Bankenes utlånsvekst for inneværende år ble da reelt sett hevet med omkring tre milliarder kroner i forhold til de rammer som ble fastsatt i nasjonalbudsjettet sist høst.
30.Begge parter i oppgjøret skal sende forslaget ut til uravstemning blant medlemmene med svarfrist fastsatt til 4. mai.
Your last searches