Norwegian-English translation of fattes

Translation of the word fattes from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

fattes in English

fattes
bristverb be missing
Synonyms for fattes
Anagrams of fattes
More examples
1.Så lenge NSB ønsker å delta i ordningen med Interrail Senior, må vi godta de internasjonale vedtak som fattes," skriver Statsbanene.
2.Det standpunkt som trasevalg som nå fattes, må et mest mulig samlet bystyre stå fast om.
3.Det uforståelige og overjordiske som ikke fattes gjennom fornuft og greie teorier.
4.Formannskapet foreslår for bystyret mot 2 stemmer (fr.p.) at det i medhold av Lov om fornyelse av tettbygde strøk, fattes fornyelsesvedtak for kvartal 240107 (Herslebs gate, Motzfeldts gate, Jens Bjelkes gate).
5.Norges Skiforbund er nødt til å gå på FIS og forlange at slike vedtak ikke kan fattes før konsekvensanalyser er laget.
6.Politiske beslutninger må nå fattes slik at tempoplanen kan være det siste papirarbeidet før tiltak for dem som ønsker det realiseres, sier Petter Tomren.
7.Tiltakene blir så drastiske at vi blir nødt å konferere med våre respektive statsoverhoder før noen endelig beslutning fattes, sa Subroto.
8.Vernet av våre store rovdyr står svakt når avgjørelser kan fattes på fylkesplan, uttaler Naturvernforbundet som mener at denne myndigheten må legges til et høyere ledd i statsforvaltningen.
9.Vi ser at kvaliteten i de investeringsbeslutningene som fattes, blir bedre.
10.Vi venter fremdeles på at det skal fattes forpliktende vedtak om en utbygging av kommunale tiltak, botilbud med den nødvendige service og - som en naturlig utvikling - en nedbygging av eksisterende institusjoner, sa Røhmen.
11.Altfor mange avgjørelser fattes sentralt i kommunen, dessverre ofte uten at lokalbefolkningen vinner frem med sine synspunkter, beklager han.
12.Arbeiderpartiet mener at de folkevalgte skal avvente prisforhandlinger med OBOS før det fattes vedtak om nye retningslinjer for salg og bortfeste av kommunale boligfestetomter.
13.Arbeiderpartiet på sin side mener imidlertid at Statoil skal beholde sin stemmerettsandel, dvs. 50 prosent, men at minst 60 prosent av stemmene i en lisens må støtte en løsning, dersom vedtak skal fattes.
14.Arbeiderpartiets fremste samferdselspolitiker, Kjell Borgen, som er formann i Stortingets samferdselskomite, sier at Arbeiderpartiet vil foreslå at det fattes prinsippvedtak om bygging av en NordNorgebane.
15.Av formelle grunner kan det ikke fattes noe vedtak før den politiske komites separate møte, men Lied regner med at" det verste er over" hva angår det rent saklige i rapporten.
16.Avgjørelsene om en ordning som såvidt mulig garanterer det, fattes nå.
17.Avhengig av tolkningen av et russisk uttrykk, kunne budskapet fattes dit hen at Sakharov var død.
18.Beslutningene som i disse dager fattes omkring den fremtidige organisering av televirksomheten i Norge og omfanget av de offentlige monopolene, får ringvirkninger for data og teleindustrien her i landet de kommende år.
19.Blant aktuelle saker som anbefales vurdert nærmere, er Høyres markering av parkerings - og trafikkpolitikk, strengere krav til raskere kommunal saksbehandling, kartlegging av saker og beslutninger som må kunne fattes av enkeltpersoner og bedrifter uten kommunal tillatelse, og ennå ikke iverksatte vedtak fra bystyrets side.
20.Både av hensyn til de ansatte som må skifte arbeidssted, og barna som skal finne seg til rette i nye barnehaver, må vi kreve en rimelig tid fra avgjørelsen fattes til nedleggelse iverksettes, sier hun.
21.De endelige budsjettvedtak fattes i et av de siste stortingsmøter før jul.
22.De endelige vedtak skal fattes på Høyres landsmøte i slutten av april neste år.
23.De fleste beslutninger fattes altså av menn.
24.De som har hatt befatning med familien, er ofte redde for å blande seg inn, og resultatet blir at saken utsettes til mere informasjon er innhentet, for at det lettere skal kunne fattes et endelig vedtak.
25.De vedtak som fattes vil få avgjørende følger for kommunens muligheter til å løse sine oppgaver i en årrekke fremover.
26.Den siste uken har pressen bragt stoff om Statens håndverks og kunstindustriskole som kan gi inntrykk av at styret misbruker sin makt i forhold til dem som berøres av de vedtak som fattes.
27.Den som skal informere må kjenne til bakgrunnen for de beslutninger som fattes, kjenne alle nyanser og problemstillinger.
28.Den øverste" myndighet" er to årlige seminarer, der bevegelsens beslutninger fattes.
29.Departementet og næringsorganisasjonene bør nøye analysere konsekvensene av nye systemer før avgjørelse fattes, og man må passe på at et nytt system ikke forverrer situasjonen og resulterer i enda verre konkurransevridning mot de bevillingsløse hoteller og restauranter, sa Holgersen.
30.Deres nærvær sikrer at gruppene bare diskuterer ting på sakslisten, og at beslutninger som fattes er i overensstemmelse med ledelsens ønsker, sier en observatør.
Similar words

 
 

fattes as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) fattesfattesendefattes
Indikative
1. Present
jegfattes
dufattes
hanfattes
vifattes
derefattes
defattes
8. Perfect
jeghar fattes
duhar fattes
hanhar fattes
vihar fattes
derehar fattes
dehar fattes
2. Imperfect
jegfattedes
dufattedes
hanfattedes
vifattedes
derefattedes
defattedes
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde fattes
duhadde fattes
hanhadde fattes
vihadde fattes
derehadde fattes
dehadde fattes
4a. Future
jegvil/skal fattes
duvil/skal fattes
hanvil/skal fattes
vivil/skal fattes
derevil/skal fattes
devil/skal fattes
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha fattes
duvil/skal ha fattes
hanvil/skal ha fattes
vivil/skal ha fattes
derevil/skal ha fattes
devil/skal ha fattes
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle fattes
duville/skulle fattes
hanville/skulle fattes
viville/skulle fattes
dereville/skulle fattes
deville/skulle fattes
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha fattes
duville/skulle ha fattes
hanville/skulle ha fattes
viville/skulle ha fattes
dereville/skulle ha fattes
deville/skulle ha fattes
Imperative
Affirmative
dufattes
viLa oss fattes
derefattes
Negative
duikke fattes! (fattes ikke)
dereikke fattes! (fattes ikke)
Your last searches