Norwegian-English translation of fengsel

Translation of the word fengsel from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

fengsel in English

fengsel
bruddnoun jail, cooler [slang], joint [slang], jug [slang], can [slang], slammer [slang], clink [slang], brig [informal], pen [informal], prison
Synonyms for fengsel
Derived terms of fengsel
Anagrams of fengsel
Examples with translation
Skolen ligner et fengsel.
Det er ti dager siden kjæresten min ble satt i fengsel.
Sjelen er kroppens fengsel.
Du vil ikke i fengsel, gjør du?
Jeg vil ikke at Tom skal i fengsel.
En student fra Oslo som forfalsket vitnemålet sitt for å komme inn på høyskolen er dømt til fengsel.
Framtiden ser mørk ut for Edmond Dantès etter han har blitt utsatt for et komplott, han ble dømt for forræderi og satt i fengsel på livstid.
Similar words

 
 

Wiki
Fengsel er en betegnelse for såvel en form for straff som for det stedet, bygningen eller institusjonen, som er innrettet med soning eller annen berøvelse av personers frihet som hovedformål. Den grunnleggende fysiske avgrensingen av bevegelsesfriheten kan forekomme i kombinasjon med frarøvelsen en rekke ulike friheter og rettigheter som sosial kontakt og tilgang på informasjon. Fengslinger kan ha ulike funksjoner som straff og tortur eller brukes for å hindre bevegelse og kontakt med omverdenen av praktiske, administrative årsaker.

More examples
1.Anka", dømt til fem års fengsel, påsto i retten at hun hadde vunnet 400 000 kr. Siste side.
2.Da jeg nu erfarer at man atter vil anbringe Per Busk i fengsel vil jeg på det sterkeste understreke at Per Busk ikke på noen som helst måte er soningsdyktig hverken i lukket eller åpen anatalt.
3.Det kan ikke ha vært domstolens mening at domfeldte skulle, gjennom soning i fengsel, bli påført den alvorlige psykiatriske lidelsen som utviklet seg under og efter soning", heter det bl.a. i brevet til Fengselsstyret.
4.Det samme (bøter eller fengsel i inntil seks måneder) gjelder den som uberettiget skaffer seg adgang til innholdet av en lukket meddelelse eller opptegnelse når det regulært bare er tilgjengelig ved hjelp av særskilt utstyr for tilkopling, avspilling, gjennomlysning, avlesning eller lignende.
5.Eg tenkjer ofte på deg," heter Arthur Millers hilsen til Havel, en av Tsjekkoslovakias fremste dramatikere, som har sonet en dom på tre og et halvt års fengsel for å ha talt for frihetens sak, Helsingforsavtalen og Charta 77.
6.En russer i New York" elskverdig avhopperkomedie fra Paul Mazursky, nesten satirisk om Moskva som byråkratisk fengsel.
7.Fengsel" er et ord som blir brukt om hjemmet der bestemor og strenge tanter regjerte.
8.Gjennom de årene Per Busk allerede har tilbragt i fengsel, er han blitt påført lidelser som efter all sannsynlighet overgår det som det er vanlig å bli påført av lidelser gjennom åtte års opphold i fengsel".
9.I kriminalpolitisk sammenheng er det neppe nevneverdig forskjell på syv dagers og 21 dagers fengsel, i den forstand at 21 dager generelt er noe bedre middel til å fremme lovlydighet".
10.Men den jeg tenker på, egentlig, det er deg," sier Arthur Miller til sin kollega i tsjekkisk fengsel.
11.Men varetekt er da ikke fengsel," synes jeg at jeg hører politiet si.
12.Norsk borger eller en i Norge hjemmehørende person som av fremmed makt eller av parti eller organisasjon som opptrer i dens interesse, for seg eller for parti eller organisasjon her i landet tar imot økonomisk støtte for å påvirke almenhetens mening om statens styreform eller utenrikspolitikk eller til partiformål, eller som medvirker hertil, straffes med hefte eller med fengsel inntil 2 år.
13.Ved lovendringen fikk også politiet myndighet til å utferdige forelegg for forbrytelser når strafferammen ikke er høyere enn fengsel i 1 år".
14.(New York Times) Tre israelske terrorister ble tirsdag dømt til fengsel i seks år av en domstol i Jerusalem.
15.15 års fengsel, som statsadvokaten har lagt ned påstand om, vil bare føre til nok et ødelagt liv, fremholdt Staff.
16.30 rand i bot eller 30 dagers fengsel.
17.At Høyesterett endrer en straffeutmåling fra betinget til ubetinget fengsel, eller omvendt ; det tar jeg ikke så tungt selv om det alltid er dumt å bli knepet i ikke å ha lest på leksen.
18.Både trafikkreglene og kjøretøyforskriftene fastslår at det kan ilegges 50 kroner i bot, subsidiært en dags fengsel for å sykle uten bremser og lys samt å kjøre mot rødt lys og bryte trafikkreglene i sin alminnelighet, sier politioverkonstabel Nilsen.
19.De innebærer ingen endring med hensyn til når det skal reageres med ubetinget fengsel overfor promillekjøring.
20.Den slags mennesker setter vi i fengsel, bemerket Perle.
21.Denne strålende kveld står for mange av oss som selve symbolet p at samarbeid mellom innsatte, ansatte og tilknyttede ved et fengsel kan være svært konstruktivt, sier han til Asker og Bærum Budstikke.
22.Dersom magistratene ønsker det, kan de sette en person i fengsel for to år, før skyldsspørsmålet blir avgjort.
23.Det er en kjent sak at Busk er blitt flyttet fra fengsel til fengsel fordi han skapte vanskeligheter, sa direktør Dokmo, men tilføyde at hans motvilje mot ovenfornevnte soningsfange var at Trondheim kretsfengsel er en lokal anstalt, og bare beregnet på korttidsinnsatte.
24.Det er slett ikke dårlig å sitte i fengsel med fri kost og losji i åtte dager for 6500 kroner, sier Gudmundsson.
25.Det vil ikke være urimelig, og heller ikke i strid med loven, om påtalemyndigheten her medvirker til en forsiktig oppmykning ved å være noe mer tilbakeholden med å anke betingede herreds og byrettsdommer, og også være villig til å påstå betinget fengsel pluss bøter, i alle fall i slike saker som idag representerer grensetilfeller mellom ubetingede og betingede fengselsstraffer, sier riksadvokat Magnar Flornes.
26.Det vil sjokkere alle om jeg får en dom slik at jeg blir kastet i fengsel, sa Nils A. Somby under pressekonferansen.
27.Dette kommer de med fordi jeg aldri ble fengslet, svarer han, men en mann i fengsel er en nytteløs mann.
28.Efter fjernsynsreportasjen fra et amerikansk fengsel for voldtektsforbrytere er jeg blitt spurt om det ikke var fælt å stå ansikt til ansikt med alle disse menn som har voldtatt og mishandlet kvinner.
29.Efter vårt innslag om den uskyldig dømte Keith Cederholm, som resulterte i at han ble løslatt fra fengsel hvor han skulle tilbringe ti år av sitt liv, har vi druknet i brev fra seerne.
30.En gang sa De at De ville fortsette som Solidaritetleder så lenge deres kolleger satt i fengsel, men at De ville trekke Dem tilbake når de blir løslatt og kanskje velger en annen ?
Your last searches