Norwegian-English translation of fond

Translation of the word fond from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

fond in English

fond
bankbevegelsenoun funds, bankroll
  pengernoun fund
Synonyms for fond
Derived terms of fond
Similar words

 
 

Wiki
Fond er kapital som er satt til side for bestemte formål. Det finnes et vidt spekter av fond med svært forskjellige formål. I et aksjeselskap er reservefond og skattefond påbudt ved lov, øvrige fond selskaper velger å opprette for andre formål er frivillige.

More examples
1.Black ink on white paper" av Jorma Uotinen og Claude Naville er laget med støtte av Kultur og vitenskapsdepartementet, Utenriksdepartementene i Frankrike og Norge, samt Fond for utøvende kunstnere og Kreditkassen.
2.Den nye loven må, som den forrige, innholde en bestemmelse om avsetning til et fond til vederlag for bibliotekbrukernes lån av norske skjønnlitterære og faglitterære forfatteres bøker.
3.Det var de utøvende musikeres egne organisasjoner som fant ut at TONOavgiften dvs. den avgift NRK og andre betaler for bruk av musikk, skulle gå til et fond og ikke til den enkelte kunstner.
4.I gjeldende lov er det bestemmelser om avsetning til fond (18).
5.Med fare for bemerkning fra Riksrevisjonen" ville han sette resten av summen i et fond til reiser og driftsmidler og til lønnstilskudd" på høyde med det private instanser satser på sine ansatte".
6.Redd Selen"aksjonen og Det internasjonale fond for dyrevelferd (IFAW) har brukt fire millioner kroner i Storbritannia på utsendelse av brosjyrer og protestkort mot selfangsten.
7.Det er bedre å legge avgifter på de elektroniske hjelpemidlene vi har og la disse pengene gå inn i et fond som kan finansiere nærmediene, sa Bondevik.
8.Det er oppmuntrende å se at samtlige fond har hatt en bedre utvikling enn markedsgjennomsnittet til tross for fallende volum.
9.Det hersker utpreget misnøye blant norske artister, og vi bør få sagt det som bør sies nå mens innstillingen til endring av åndsverkloven, lov om Fond for utøvende kunstnere og fotografiloven er til høring.
10.Det var de utøvende musikeres egne organisasjoner som fant ut at TONOavgiften dvs. den avgift NRK og andre betaler for bruk av musikk, skulle gå til et fond og ikke til den enkelte kunstner, sier Kjell Bækkelund i en kommentar til Birgitte Grimstads kritikk av TONOordningen for utøvende kunstnere i gårsdagens Aftenpostenkronikk.
11.Et resultat av konferansen var opprettelsen av Det internasjonale fond for landbruksutvikling (IFAD).
12.Foreløbig har ikke slike fond vært innslag i en norsk debatt, men det spørs om det ikke er på tide å vurdere om ikke lønnstagerfond er aktuelt også her i landet, heter det bl.a. i lederen.
13.Formannskapet besluttet å anvende kr. 120 000 fra Skipsreder Engelhardt Egers Fond til sluttføring av parkeringsplassen ved Halvdan Svartes gate med omgivelser.
14.I første omgang må siktemålet være ikke fluksens å vedta at lønnstagerfond skal opprettes, men at det i alle fall igangsettes et utredningsarbeide om slike fond.
15.Jeg ville ha et fond på 50 millioner kroner og bruke seks millioner kroner i rente til en permanent ordning med forskningspermisjoner - idag kommer de altfor sjelden for den enkelte forsker.
16.Lefrak vil opprette et fond og finansiere min neste produksjon, sier en lettere overrumplet Vibeke Løkkeberg.
17.Nå starter vi et fond som skal skaffe penger til et eget rehabiliteringssenter.
18.Siste måned hadde samtlige fond en bedre utvikling enn gjennomsnittet for markedet, til tross for vanskelige forhold.
19.Uten støtte fra det omstridte Fond for utøvende kunstnere ville bare få norske artister kunne gi egne konserter i Aulaen, sier di rektør Terje StrømOlsen i Norsk Konsertdireksjon A / S til Aftenposten.
20.50 millioner kroner skulle vært avsatt til dette fond men det har ennå ikke lykkes å skaffe pengene.
21.Akkompagnert av til tider nærmest øredøvende levende musikk fra Storsalen, diskuterte representanter for alle typer musikk, kulturbyråkrater, jurister og fagforeningsfolk Fond for Utøvende Kunstnere.
22.Antislaveriselskapet har nå tatt initiativ til å etablere et fond som skal hjelpe frem urbefolkningsrepresentasjon ved FNorganene, for dokumentasjon av og høring om deres problemer.
23.Arbeiderpartiet mener da også at de midler de to selskaper derved taper, bør inngå i et fond som Hydro og Saga kan disponere i samarbeide med Olje og energidepartementet.
24.Arbeiderpartiet vil derimot foreslå at det opprettes et fond til fremme av forskning og utvikling, og at dette fondet disponeres i fellesskap av Statoil, Hydro og Saga.
25.Arkets verditegn er kr. 40, men det selges for 60, og differansen går til et fond til støtte for utstillingen.
26.Arnor Njøs på Norges landbrukshøgskole ville helst sette hele milliarden i bank eller et fond og ta ut 10 prosent hvert år til" de to hovedområdene utdannelse og forskning".
27.At avgiften er øremerket et fond som hermetikkindustrien skal få til sitt rasjonaliserings og omorganisasjonsarbeide, kan føre til dyrere bensin, teletjenester, møbler, klær o.m.a.
28.Auksjonsboken, skrevet av kunsthistorikeren og den legendariske auksjonarius i samme person, Eberhard W. Kornfeld, skal være å betrakte som en hyldest både til Edvard Munch og til Ingrid Lindbäck Langaard," den store kunstsamler og kunsthistoriker som med sitt arbeide og sitt fond har reist et så passende minne over denne betydelige kunstner".
29.Av denne bevilgning skal 177,6 millioner kroner gå til pristilskudd, 54,1 millioner til fond for ferie og avløsertiltak i jordbruket, og 44 millioner i tilskudd til Landbrukets utbyggingsfond.
30.Av sine midler avsatte han et fond til belønning av arbeider innenfor eksperimentell patologi.
Your last searches