Norwegian-English translation of for det andre

Translation of the word for det andre from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

for det andre in English

for det andre
allmennother secondly
Examples with translation
Det er viktig å prøve å komme overens med folk fra andre land.
Den ene hånden vasker den andre.
Denne blomsten er gul, men alle de andre er blå.
Dette er ikke min paraply. Den tilhører noen andre.
Var det noen andre enn Jim som så henne?
Ibsens ripsbusker og andre buskvekster.
Bestefaren min ble drept under andre verdenskrig.
Han er større enn alle andre gutter.
Han lurer andre med utseendet sitt.
Ingenting er enklere enn å finne feil ved andre.
En av bilene hennes er blå og de andre er røde.
De kom inn; den ene etter den andre.
Man burde ikke dømme andre basert på utseendet deres.
Gresset er alltid grønnere på den andre siden av gjerdet.
Din andre knapp har begynt å løsne.
Jeg bor på andre siden av gaten.
Ikke lån vekk bøker; ingen gir dem tilbake. De eneste bøkene jeg har i biblioteket mitt har jeg lånt fra andre.
Mer enn fire millioner australiere kommuniserer andre språk enn engelsk.
Det er utallige nyanser i ethvert språk som er helt naturlige for en morsmålstaler men som forvirrer andre.
Et utmerket forhold er basert på to hovedprinsipler. For det første, sett pris på likhetene deres, og for det andre, respekter ulikhetene.
Similar words

 
 

More examples
1.For det andre er det et spørsmål om aksentuering," hevder Holst.
2.For det første finnes det en klar folkemajoritet for den tradisjonelle nøytralitetspolitikken, og for det andre skal vi vinne valget.
3.For det andre har SovjetUnionen intet å vinne på utsettelser.
4.For det første er det gjort et gigantisk arbeide allerede, for det andre har man pålagt seg enorme oppgaver i kommende år.
5.For det første å sette av arealer til handel i sentrum, for det andre trenger vi tilgjengelighet og parkering i sentrum, miljø og trivsel er tredje faktor og endelig må kjøpmennene selv stimulere sin fantasi.
6.Vi tviler for det første på at det er mulig å holde frie valg under sandinistregimet, og for det andre tror vi ikke problemene på Atlanterhavskysten løses ved at folk går til valgurnene, mener de.
7.Aksjoner som FNstyken blir bedt om å delta i, må for det første ligge innenfor UNIFILs mandat, for det andre innenfor styrkens geografiske område, og dessuten være i overenstemmelse med de regler for innsats som gjelder.
8.Aldri har de norske løperne gått renn i så stor høyde (opptil 1830 meter), og for det andre var konkurransen dårlig.
9.Arve Johnsen sørget også for det andre målet, der Readys keeper Pål Remman ikke helt hadde situasjonen under kontroll, og mistet ballen efter et overlegg.
10.De innsparingstiltak som er lansert hittil, er for det første gjennomført i hastverk og panikk, og for det andre har de overhodet ikke gitt den ønskede effekt.
11.Det er for det første spørsmål om i hvilken grad Norge produserer varer som er tilpasset endringer i efterspørselsmønsteret, for det andre om Norges eksportinnsats er rettet mot markedsland i vekst og for det tredje om hvordan konkurranseevnen har utviklet seg.
12.Det er på det rene at modellen for ledelsen av det nye selskapet vil bli at en representant for ett av de fusjonerte selskaper blir daglig leder og at representanten for det andre selskapet blir styreformann.
13.Det første punktet i dommen var enstemmig, mens 14 av de 15 dommerne stemte for det andre punktet om respekt for landets suverenitet og politisk uavhengighet.
14.Det gjelder for det første fornyelsen av fiskeflåten, og for det andre arbeidet for å få fiskernes arbeidstid ned til et nivå som er alminnelig ellers i samfunnet.
15.Det ligger en sterk potensiell ressurs i dette som vil kunne virke i tillegg til den mer tradisjonelle bistanden, For det andre må selvbergingsevnen i utviklingslandene styrkes på lengre sikt.
16.Det synes nokså klart at det ene prosjektet må vike for det andre.
17.Dette var et oppgjør FFK burde vunnet, for det første på grunn av sitt spillemessige og chansemessige overtak gjennom de fleste av de 90 minuttene, for det andre fordi" kanarifuglene" denne gang kom til kamp uten flere av sine mest" flyvedyktige".
18.Er vi for det andre tilstrekkelig klar over at vi efter alle årene med Ap.styre er kommet til å tro at utenrikspolitikk er hevet over partipolitikk og ideologi ?
19.For det andre, at krenkelsene fortsetter som om ingenting var hendt.
20.For det andre, hvis relative lønninger ikke skal kunne endres, eller bare kan endres ut fra sosiale hensyn, vil sysselsettingen rammes.
21.For det andre, og kanskje viktigere, veier talentspeider Sjøbergs anbefaling tungt i New York.
22.For det andre, større, smelteverket har Elkem forhandlet seg frem til langsiktige kraftavtaler med selskapet Hydro Quebek.
23.For det andre - eftervirkningen av flere års norsk pris og kostnadsstigning i utakt med omverdenen har skapt store problemer, og har allerede slått ut ca. 60 000 konkurranseutsatte industriarbeidsplasser siden 1974.
24.For det andre.
25.For det andre begriper jeg ikke at fagforbund og organisasjoner av ulike slag kan la - så vidt jeg har bragt på det rene - en fra muligens Bismarck arvet 70 års sosial aldersgrense gjelde uforandret i året 1984 ?
26.For det andre behandler den komiteen hvor saken hører hjemme, stort sett saker som går på brudd på grunnleggende menneskerettigheter.
27.For det andre behøver økte bevilgninger til idrettsanlegg ikke være en nettougift for det offentlige.
28.For det andre berøres organisasjonsmoralen.
29.For det andre bestemte jeg meg egentlig for å gi meg efter den siste kampen for Leksand ifjor.
30.For det andre betaler jeg ikke kringkastingsavgift for å ha anledning til å slå av apparatet.
Your last searches