Norwegian-English translation of for så vidt

Translation of the word for så vidt from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

for så vidt in English

for så vidt
allmenn? insofar
Examples with translation
Så vidt jeg vet har ikke romanen blitt oversatt til japansk.
Han unnslapp så vidt å bli påkjørt og drept av en bil.
Så vidt jeg vet, har han ikke vært involvert i svindelen.
Så vidt jeg vet, så var herr Smith en beskjeden mann.
Similar words

 
 

More examples
1.Det var for så vidt på tide, for saken var i ferd med å ende i Stortinget.
2.Jeg er for så vidt enig i at grensene kan være vanskelige, og særlig er de det for oss som ikke ønsker å ramme fremstillingen av seksualitet i seg selv.
3.Toeren er for så vidt grei nok, ingen kan gardere seg mot sykdom.
4.Vi har for så vidt ikke noe imot dette, men roper et varsku når det går ut over den medisinske ekspertise i så stor grad.
5.Agnete Erichsen skaper konfliktfylte billedrom som lukkes til, men ikke tildekkes, av en glattstrøket malemåte og en lite innsmigrende farveholdning, for så vidt var det upresist å bruke betegnelsen" mindre dramatisk" om utstillinen som sådan.
6.Alle disse tre ulike trekk som for så vidt også henger sammen - innebærer fremfor alt et brudd med de holdninger som i så altfor stor grad preget norsk industri og industripolitikk for noen år siden.
7.At de ble kjørt omkring på en kjerre, kunne for så vidt passe, forbrytere og misdedere pleide man å behandle slik.
8.At ethvert nytt boligområde gjør krav på sitt eget grendehus, er for så vidt intet revolusjonerende nytt.
9.At han har fått foreningene i vrangstrupen, er for så vidt i orden - selv en Eidem skal ha rett til å tenke, mene og tro i det demokratiske samfunn han ikke synes å sette særlig høyt.
10.Bakgrunnen for tvisten er det kommunale, og for så vidt også det statlige, lønnssystemet.
11.De står begge vel plassert i midten av partiet, der man for så vidt venter å finne en partileder.
12.Den liberale kriminalpolitikken i Norge er for så vidt kommet under press.
13.Den siste tendens bekreftes for så vidt i materialet fra byrået.
14.Denne gang var det Ungdomssymfonikerne, Elverum, og for så vidt også landet Norge som fikk hans komplimenter.
15.Der er planlagt forstærkninger udenfra for så vidt angår hær og luftstyrker, men der er ingen planer om at sende flådestyrker til Nordregionen i en krise eller krigssituation, bortset fra den luftstøtte som Strikefleet kan præstere.
16.Det er for så vidt greit nok at det ledende opposisjonspartiet velger en slik linje.
17.Det er for så vidt ikke noe nytt.
18.Det er ikke det minste vanskelig å gjengjelde den respekten - for så vidt både overfor enkeltpersoner og grupper som måtte ha et annet syn på fredsstrategien og gitt uttrykk for det.
19.Det er imidlertid en side ved problemene som behandles svært lite - og som for så vidt stort sett alltid har vært lite fremme - nemlig den psykologiske konfrontasjon mellom øst og vest.
20.Det som er påberopt som en entydig og fast ligningspraksis, synes med andre ord å være, ikke bare en forkastelig praksis for så vidt som den bryter med selve loven, men også å være en høyst flertydig og løsaktig praksis på vandring over stokkk og sten uten annet siktemål enn å bringe flest mulig penger i skattekassene.
21.Det var jo dette navnet som var gjengs og for så vidt også den offisielle betegnelsen på firemarkstykkene i sølv.
22.Dette blir enda et grumset materiale som er enkelt å legge og for så vidt greit å vedlikeholde.
23.Dette er for så vidt både naturlig og nødvendig.
24.Dette er greit nok, for så vidt som det står enhver fritt å gå inn for å oppheve en hvilken som helst lovbestemmelse.
25.Dette gjelder for så vidt alle som søker den videregående skole, men vil samtidig føre til at det blir bedre plass til 1617åringene i grunnkursene.
26.Dette var for så vidt imponerende, men det fengende overskuddet, impulsiviteten og det emosjonelle anliggendet var ikke i tilsvarende grad nedfelt i forløpet.
27.Disse påpekninger er for så vidt korrekte, mitt poeng var imidlertid et helt annet nemlig at bankene burde ta direkte betalt for de tjenester som utføres i betalingsformidlingen i stedet for å dekke inn disse kostnader indirekte, f.eks. ved å operere med lavere innskuddsrenter enn de ellers kunne ha gjort.
28.Eagleburger medgikk at dette for så vidt var helt ut forståelig dersom USA er en verdensmakt og Europa en regional maktblokk.
29.For det første fokuseres visse utvalgte trekk ved den kriminelle person eller hendelse, trekk som for så vidt er sanne og riktige nok, men som tas helt ut av sin sammenheng, settes på spissen og forstørres,slik at de blir altoverskyggende egenskaper.
30.For så vidt.
Your last searches