Norwegian-English translation of forbedring

Translation of the word forbedring from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

forbedring in English

forbedring
allmennnoun improvement, progress, advance, refinement
  helsenoun improvement, change for the better
  situasjonnoun amelioration [formal], improvement, betterment, advancement [formal]
  oppførselnoun improvement
Synonyms for forbedring
Anagrams of forbedring
Similar words

 
 

More examples
1.Det er vel snarere så at en slik konkurranse bare fører til en ytterligere forbedring av de offenlige tjenester," fremholder han.
2.En forbedring fra de andre Ravnutgivelsene.
3.En massiv forbedring av hovedstadens hovedveinett ville være særdeles god forretning.
4.(New York Times) Det finner sted alvorlige brudd på menneskerettighetene i mange land, men det har vært en betydelig forbedring i Mellom og SydAmerika.
5.Bevilgningene til forbedring av kraftoverføringsnettet må opptrappes.
6.Det må skje en forbedring av profilen, fremholder Rossbach.
7.Det nye systemet innebærer en forenkling og forbedring av det nåværende system.
8.Det som har skjedd nå er en forbedring av situasjonen, noe vi i lengre tid har vært anmodet om fra både fylkeskommunene og yrkesorganisasjoner.
9.Det vil kunne skje en betydelig forbedring i en rekke norske industrier om bioteknologien blir tatt i bruk i langt større utstrekning enn hittil.
10.Dette kan ikke være en konsekvens av at behovet for forbedring er blitt mindre.
11.En forbedring av bomiljøet og parkeringsforholdene i indre by er en av Oslos største og viktigste oppgaver i den inneværende valgperioden.
12.En vesentlig forbedring ligger i at vi regner nå med å få bruke mer av de offentlige midlene i direkte markedsføring, sier Bye.
13.Et ansvarlig regjeringsorgan kan ikke være fornøyd med en slik tilstand - departementet må kreve en rask forbedring sier Nybekken.
14.Et av de viktigste trekk ved næringsutviklingen i Norge de siste år er at bedriftene og nyskaperne har opplevd en fantastisk forbedring av mulighetene for å skaffe risikokapital, uttalte Osmundsen.
15.Forbedring av fyringsanlegget, bedre varmeregulering, termostater og automatikk.
16.Få dager betyr her maksimum 14 dager, opplyser informasjonsleder Morten Berner i Oslo Teledistrikt, og det er en stor forbedring.
17.Hvis derimot det som er gjort ikke har ført til noen forbedring, får vi vurdere om selve konstruksjonen av setene må forandres, erklærer Holøs.
18.I tillegg til en opptrapping og forbedring av Ungbo og Straksbo vil vi i løpet av august avklare bruken av kommunale boliger i perioder disse står tomme i påvente av byfornyelsen.
19.Klar forbedring, sier Kaggestad - kneløftet er ikke så høyt lenger og armbruken ikke så markert, mye mer avslepet.
20.Norge har det mest generøse syketrygdsystem i verden, men det har vist seg at hver forbedring av godtgjørelsen gir øket sykefravær.
21.Når det gjelder våre utenlandsvirksomheter, kan det ikke skje noen vesentlig forbedring før i 1985, men denne sektor betyr ikke så meget for oss som den gjør for StorebrandNorden, påpeker Christophersen.
22.Overgangen til blyfritt krystall har ført til en stor forbedring i arbeidsmiljøet ved Magnor Glassverk, forteller tidligere fagforeningsformann Andreas Furuseth.
23.Samlet vil forslaget innebære en vesentlig forbedring sammenlignet med det nåværende system, mener Norges Bank.
24.Tidligere var det nye nesten alltid en forbedring.
25.Utbygging og forbedring av den offentlige veiledningstjeneste og bedre utdannelsestilbud innen markedsføring er to av de forslag Norges Markedsforbund har oversendt industriminister Jan P. Syse.
26.13. april melder avisen Verdens Gang om avreisen til den" bekjendte Forkjæmperinde for Forbedring af Kvinders retslige og sosiale Stilling".
27.2.03,42 var en forbedring av den gamle rekorden med 0,62 sekunder.
28.3.49,06 er en kraftig forbedring av svenske Thomas Lejdstrøms 3.49,75.
29.34.27,2 var en forbedring av hans egen tidligere bestetid i Norgesløpet med nesten 16 sekunder.
30.370 anmeldte innbrudd og tyverier representerer en liten stigning i forhold til 1982, men en klar forbedring i forhold til 1981, da det ble registrert hele 600 innbrudd og tyverier.
Your last searches