Norwegian-English translation of forbrenning

Translation of the word forbrenning from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

forbrenning in English

forbrenning
teknisknoun combustion
Derived terms of forbrenning
Examples with translation
Karbonmonoksid er et giftig stoff som dannes ved ufullstendig forbrenning av karbonforbindelser.
Similar words

 
 

Wiki
Forbrenning er en form for eksoterm kjemisk reaksjon mellom et drivstoff og et oksidasjonsmiddel, som blir satt igang med varme eller lys i form av en stråle eller flamme. Oksygen er vanlig oksidasjonsmiddel og en reaksjon som gir mye energi i form av varme og lys. Drivstoffet kan være i flytende, fast eller gass.

More examples
1.Bilen derimot har en avbrutt forbrenning og bare halvparten av brennstoffet blir forbrent.
2.De siste årene har den økonomiske krise i Europa, med redusert industriproduksjon og dermed mindre forbrenning av kull og olje, ført til en viss stabilisering av mengden av sur nedbør.
3.De som er villig til å ta arbeidet med kompostering og egen forbrenning, bør ha muligheten til det.
4.De vanligste metoder er fyring med olje, flis, bark, elektrisk strøm, bruk av varmepumper eller forbrenning av avfall.
5.Den 80årige Dali pådro seg natt til lørdag annengrads forbrenning på armer og ben, da en elektrisk kortslutning førte til brann i hans hjem.
6.Den bør monteres i taket i nærheten av soverommet og utløser alarm når gasser fra forbrenning stiger opp.
7.Dette er et forsøk, men kan vi komme opp i en forbrenning på 600 kilo i timen, kan det økonomisk komme til å bety noe for fabrikken her på Slemmestad, men i konsernsammenheng vil det ikke være så viktig.
8.For tre år siden fikk Tate tredje grads forbrenning under dusjen på et hotell i Amerika.
9.Forbrenning er derfor ikke betenkelig av hensyn til forurensning av miljøet.
10.Forbrenning for oppvarming er også aktuelt.
11.Foruten de 60 barna som dør i trafikken, dør 45 barn i drukningsulykker, 30 ved fall og forgiftning og 15 av forbrenning hvert år.
12.Foruten de produkter som er nevnt blant byggevarer og husholdningsartikler og som påvirker inneluften, spres formaldehyd også fra avgasser fra biler, fra tobakksrøk og gjennom røk fra ufullstendig forbrenning av organiske materialer som olje, koks, ved og søppel.
13.Forutsetningen er at forbrenning av søppel i et større anlegg i Lillestrøm ikke skal påføre kommunene nye utgifter.
14.Grunnen er at jetmotoren har en kontinuerlig forbrenning og dermed forbrenner 95% eller mer av brennstoffet som kommer inn i motoren.
15.Hvis oljen inneholdt 1 prosent svovel, ville vi efter forbrenning få ca. 20 kilo svoveldioksyd i avgassene.
16.I det ligger at forbrenning foregår uten at det kommer til surstoff, dermed blir den ikke fullstendig.
17.Ifølge Timland har Asbjørn Stormo, som er sommervikar ved bedriften, fått første og annen grads forbrenning på armene og deler av ansiktet.
18.Mannen som ble påtent, fikk tredjegrads forbrenning, og 16 prosent av huden ble ødelagt av brannsår.
19.Men han sa at jo større forbrenningsanleggene er, desto bedre er mulighetene til å få en fullstendig forbrenning ved høy temperatur, noe som reduserer de forurensende utslippene.
20.Regnet tilbake til oljen, blir dette altså et syreutslipp som tilsvarer 25 kilo saltsyre (HCl) pr. tonn olje, som da erstattes med varme fra forbrenning av avfall.
21.Resten er fordelt på drukning, forbrenning, forgiftning, skader av elektriske apparater og fall.
22.Selv om det er god økonomi ved flere metoder for utnyttelse av biomasse, som for eksempel forbrenning av flis og bark i store anlegg, er det sider ved utnyttelsen som fremdeles er problematisk.
23.Siden ampullene er et fast stoff, må vi benytte en annen metode for å føre dem inn til en sikker forbrenning.
24.Svovel kan også renses ut av brenselet, enten før det forbrennes (svovelvasking) eller ved forskjellige prosesser efter forbrenning (røykgassrensing).
25.Til forbrenning av ett tonn avfall får man ca. 5000 kbm (kubikkmeter) luft.
26.Utslipp av svoveldioksyd til atmosfæren henger sammen med forbrenning av fossile energikilder som olje og kull.
27.Ved hjelp av en elektronisk styringsenhet sørger føleren for at forbrenning og oksygentilførsel til enhver tid gir katalysatoren best mulig arbeidsbetingelser.
28.Pasient M., 64 år gammel, ble innlagt bevisstløs med kjemisk forbrenning i munnhule, svelg, spiserør og mavesekk.
29.Vi vet foreløbig lite om prosessen, men vi antar at dioxin kun utvikles ved forbrenning når temperaturen ligger mellom 400 og 500 grader, sier han.
30.Allerede i januar i år sa imidlertid Norcem at man ville kunne tilby forbrenning av avfallsstoffer i sitt anlegg i Brevik mot at Miljøverndepartementet garanterte mot underskudd.
Your last searches