Norwegian-English translation of forekomme

Translation of the word forekomme from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

forekomme in English

forekomme
synesverb appear, seem, look like
  navnverb appear, be listed, figure
  hendelseverb occur, happen
  formålverb be present
  foregripeverb anticipate, forestall
  finnesverb exist, occur, be present
Synonyms for forekomme
Derived terms of forekomme
More examples
1.Det skal ikke forekomme narkotika i oljevirksomheten.
2.Dette er først og fremst en sak for legenes arbeidsgiver og ikke Helsedirektoratet, men jeg synes det er en form for praksis som overhodet ikke bør forekomme, sier helsedirektør Torbjørn Mork i en kommentar til Arbeiderbladet.
3.En annen ting med helsestudio, som særlig har vært påpekt i det siste, er det dårlige overoppsynet som ofte kan forekomme.
4.For meg blir det en akademisk diskusjon hvorvidt det vil foreligge teoretiske muligheter for krysssubsidiering så lenge både TBK og Televerket selv bygger inn skranker mot dette i regnskapssystemene, og så lenge alle parter er innstilt på at slikt ikke skal forekomme, sier Engebretsen.
5.Hva med kritikernes frykt for at krysssubsidiering vil kunne forekomme med eierforhold mellom monopoldelen og konkurransevirksomheten, som samtidig vil bli en av Televerkets største kunder ?
6.Når vi øver inn nye programmer kan nok det forekomme, ja.
7.Rakettoppskyting fra verandaer og balkonger må ikke forekomme.
8.Selv om Televerket sier at kryssubsidiering ikke skal forekomme, frykter vi en situasjon i fremtiden der etaten kan operere med kunstig lave priser på de konkurranseutsatte produktene i forvissning om at en statsetat ikke kan gå konkurs, der fortjenesten kommer på monopolsiden, og dessuten har monopol på stadig viktigere teletjenester.
9.Slike bestemmelser åpner helt klart for vilkårlighet, og bør ikke forekomme.
10.Solslyng på helsveisede skinneganger med betongsviller skal normalt ikke forekomme, sier informasjonssjef REidar Skaug Høymork i NSB.
11.Synet på utroskap kan plasseres på en skala fra et liberalt, som godtar at utroskap normalt vil forekomme i langvarige samlivsforhold, til et strengt fordømmende og absolutt forbud.
12.Visse uhell kan forekomme.
13.Analoge betingelser bør forekomme i risikobetonet forskning som ved satsing i risikobetonede industriprosjekter.
14.Arbeidsdisiplinen skal styrkes, og det kan forekomme truende, men virkningen er begrenset.
15.At enkelte rovdyr vil finne ut at husdyr er lettvint mat, vil nok alltid forekomme.
16.At sniking til en viss grad kan forekomme, ser ikke Mork bort fra, men det skjer neppe i noen stor målestokk, tror han.
17.Av endel presseoppslag den senere tid kan man få inntrykk av at landets nærradioer i utstrakt grad bryter konsesjonsvilkåret om at det ikke skal forekomme reklame i sendingene.
18.Bankene innrømmer at det er vanskelig å være kunde i en lånesituasjon, at forskjellsbehandling kan forekomme og at" trynefaktoren" kan spille en rolle for betingelsene.
19.Barndommens betydning skal selvsagt ikke underkjennes, men hos Blessin kan den forekomme betydelig overvurdert.
20.Begge mener det er en selvfølge at slikt ikke skal forekomme.
21.Beredskapen ble skjerpet ut fra inntrykket av at en eventuell krig ville bli en atomkrig allerede fra starten, og at strid ville kunne forekomme overalt.
22.Bestyreren antar at forhåndsutskrivningen var en engangsforeteelse som ikke vil forekomme igjen ved sykehjemmet.
23.Bruk av remmer for å holde pasienter rolige skal kun forekomme når alle andre tenkelige løsninger er prøvet.
24.Cvitaminet er for eksempel følsomt for oppvarming og kan forekomme mindre i konserverte produkter.
25.De foreløbige tall tyder på at utilsiktet abort kan forekomme hos så mange som 4 % av dem som får utført undersøkelsen.
26.De kan efter min mening klare seg bra i den vanlige skole, men det kan selvsagt forekomme tvilstilfeller, påpeker Kjell Lorentzen.
27.De konsentrasjoner som skal til for at olje skal virke akutt dødelig på voksen fisk, er så høye at selv ved store oljeuhell vil det bare sporadisk og i lite omfang forekomme død fisk.
28.De viktigste forandringer i nye renovasjonsforskrifter for Oslo kommune går ut på at søppelkasser ikke må stå lenger enn ti meter fra bilen, trapper må ikke forekomme og stigningen fra hentestedet til bil må ikke være større enn 1:7.
29.Den avdekker forhold som sikkert kan forekomme, men som aldri blir trukket frem i dagens lys, heter det i Tønsbergs Blad.
30.Den kan også tolkes som antydning om amerikanske våpensystemers utilstrekkelighet eftersom den sovjetiske ubåten ikke ble oppdaget før den hadde tatt seg helt frem til et amerikansk hangarskip, noe som i teorien ikke skal forekomme.
Similar words

 
 

forekomme as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) forekommeforekommendeforekommet
Indikative
1. Present
jegforekommer
duforekommer
hanforekommer
viforekommer
dereforekommer
deforekommer
8. Perfect
jeghar forekommet
duhar forekommet
hanhar forekommet
vihar forekommet
derehar forekommet
dehar forekommet
2. Imperfect
jegforekom
duforekom
hanforekom
viforekom
dereforekom
deforekom
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde forekommet
duhadde forekommet
hanhadde forekommet
vihadde forekommet
derehadde forekommet
dehadde forekommet
4a. Future
jegvil/skal forekomme
duvil/skal forekomme
hanvil/skal forekomme
vivil/skal forekomme
derevil/skal forekomme
devil/skal forekomme
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha forekommet
duvil/skal ha forekommet
hanvil/skal ha forekommet
vivil/skal ha forekommet
derevil/skal ha forekommet
devil/skal ha forekommet
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle forekomme
duville/skulle forekomme
hanville/skulle forekomme
viville/skulle forekomme
dereville/skulle forekomme
deville/skulle forekomme
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha forekommet
duville/skulle ha forekommet
hanville/skulle ha forekommet
viville/skulle ha forekommet
dereville/skulle ha forekommet
deville/skulle ha forekommet
Imperative
Affirmative
duforekom
viLa oss forekomme
dereforekom
Negative
duikke forekom! (forekom ikke)
dereikke forekom! (forekom ikke)
Your last searches