Norwegian-English translation of forenkle

Translation of the word forenkle from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

forenkle in English

forenkle
allmennverb simplify
  forklaringverb simplify, express simply
  gjøre lettereverb facilitate, ease, make easier
  verdverb disparage
Synonyms for forenkle
Derived terms of forenkle
More examples
1.Arbeider departementet med å forenkle reglene ; det sies at de er blitt for kompliserte ?
2.De har forskjellige egenskaper, og vi har gjort forsøk som viser at enzymene kan forenkle renseprosessen for fiskerinæringen i en rekke tilfeller, sier Hjelmeland.
3.Dette har også Stortinget ganske klart gått inn for å forenkle.
4.Et lavere skattenivå vil gjøre det mindre lønnsomt å holde inntekter utenfor skattesystemet, som Regjeringen dessuten arbeider med å forenkle.
5.Ethvert forsøk på å forenkle, oppstykke Jeget ender opp i teoretisering som ikke fører noensteds uten at man setter det inn i en sammenheng, sier Charlotte Buhl.
6.For å skaffe rom for en tilstrekkelig sterk reduksjon av skatten, må man både begrense veksten i de offentlige utgifter, og forenkle og redusere mulighetene for fradrag på selvangivelsen.
7.Hensikten - å forenkle byggesaksbehandlingen - er den aller beste, men forslaget har flere uheldige konsekvenser.
8.Hensikten er å forbedre og forenkle arbeidet.
9.Hvordan vil du forenkle saksgangen ?
10.I 1986 vil vi forenkle byggeforskriftene ytterligere, opplyser Kjell E. Wickstrand.
11.Jeg er svært glad for å motta et slikt bevis på at arbeidet med å forbedre publikumsbehandlingen og forenkle regelverket begynner å bære frukter !
12.Jeg tror det er å forenkle problemet, sier Nylands klubbtrener Arne Lier, elitetrener til og med ifjor.
13.På denne måte vil vi kunne få all informasjon om en pasient registrert kun en gang, noe som igjen vil forenkle arbeidsrutinene, senke feilprosenten og skape større trivsel, fremholdt Müller.
14.Teknisk utvikling innebærer store muligheter til å bedre og forenkle behandlingen ved sykehusene våre, sier professor Angelsen.
15.Vi er ute efter å forenkle det eksisterende opplegget, slik at det blir mer brukervennlig og effektivt, sier spesialrådgiver Ove Braaten i Oljedirektoratet til Aftenposten.
16.Vi tar sikte på å forenkle et eksportsystem som idag omfatter ialt 13 forskjellige eksportutvalg for fisk, opplyser informasjonssekretær Jon Lauritzen i Fiskeridepartementet til Aftenposten.
17.Vi vil undersøke når privatisering kan bidra til å gi en samfunnsøkonomisk gevinst, forenkle den statlige forvaltning, redusere Statens utgifter.
18.Arbeidet med å forenkle regelverket har gått effektivt unna, og Vegdirektoratet betrakter samarbeide som et nøkkelord for at trafikkinformasjon skal bli effektiv.
19.Arbeidet med å forenkle regelverket og tiltaksstrukturen er nå kommet langt, og fra 1. juli neste år vil resultatet kunne tas i bruk.
20.Astrid Gjertsen har gjort en fremragende innsats for å forenkle og menneskeliggjøre byråkratiet.
21.Av en rekke programformuleringer i forbindelse med forslag til en byutviklingsplan, er det blant annet verdt å merke seg at flertallet går inn for å forenkle reguleringsbestemmelsene slik at områder for næringsvirksomhet herefter får en generell bestemmelse og ikke den spesifiseringen som hittil er praktisert med oppdeling av ulike formål som industri, kontor, forretning o.l.
22.Banken tar i sitt brev til orde for at man i fremtiden bør akseptere noe større utslag i pengemarkedsrentene fordi dette vil forenkle styringen av penge og kredittpolitikken.
23.Begrunnelsen for forslaget er et ønske om å forenkle byggesaksbehandlingen.
24.Bl.a. vil vi prøve å forenkle totaloversikten over utdannelsestilbudet.
25.Dessuten ville det forenkle skiftordningen.
26.Det bør settes igang tiltak for å forenkle kontroll og inspeksjon av gods ved grenseoverganger.
27.Det er SAS, Braathens SAFE og Widerøe Flyveselskap som har søkt om å få forenkle de ca. 20 rabattordningene som eksisterer på innenlands flyruter.
28.Det er et strategisk produkt og leveringssystem som skal forenkle tilgangen til penger.
29.Det er nødvendig å forenkle fradragsmulighetene og skape mer rettferdige ordninger.
30.Det er også bestemt å oppheve boligformidlingsloven og å forenkle husleieloven.
Similar words

 
 

forenkle as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) forenkleforenklendeforenklet
Indikative
1. Present
jegforenkler
duforenkler
hanforenkler
viforenkler
dereforenkler
deforenkler
8. Perfect
jeghar forenklet
duhar forenklet
hanhar forenklet
vihar forenklet
derehar forenklet
dehar forenklet
2. Imperfect
jegforenklet
duforenklet
hanforenklet
viforenklet
dereforenklet
deforenklet
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde forenklet
duhadde forenklet
hanhadde forenklet
vihadde forenklet
derehadde forenklet
dehadde forenklet
4a. Future
jegvil/skal forenkle
duvil/skal forenkle
hanvil/skal forenkle
vivil/skal forenkle
derevil/skal forenkle
devil/skal forenkle
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha forenklet
duvil/skal ha forenklet
hanvil/skal ha forenklet
vivil/skal ha forenklet
derevil/skal ha forenklet
devil/skal ha forenklet
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle forenkle
duville/skulle forenkle
hanville/skulle forenkle
viville/skulle forenkle
dereville/skulle forenkle
deville/skulle forenkle
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha forenklet
duville/skulle ha forenklet
hanville/skulle ha forenklet
viville/skulle ha forenklet
dereville/skulle ha forenklet
deville/skulle ha forenklet
Imperative
Affirmative
duforenkl
viLa oss forenkle
dereforenkl
Negative
duikke forenkl! (forenkl ikke)
dereikke forenkl! (forenkl ikke)
Your last searches