Norwegian-English translation of forenkling

Translation of the word forenkling from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

forenkling in English

forenkling
allmennnoun simplification
Similar words

 
 

More examples
1.Ved flere anledninger har vi tatt til orde for en forenkling av lønnsfastsettelsene gjennom kosekvent satsing på lokale avtaler.
2.Bare gjennom aktiv vilje til forenkling og service hos den enkelte ansatte og på det enkelte offentlige kontor vil vi oppnå resultater som merkes av publikum, skriver også statsråden.
3.Den forenkling vi er ute efter, må føre til at vi står sterkere rustet lokalt til å løse oppgavene.
4.Det er blitt skjøvet i bakgrunnen til fordel for en forenkling som efter mitt skjønn ikke alltid er like interessant.
5.Det nye systemet innebærer en forenkling og forbedring av det nåværende system.
6.Det var nettopp en forenkling av reglene vi var ute efter.
7.En slik forenkling vil også frigjøre ressurser til mer effektiv kamp mot ulovlige skatteunndragelser.
8.Forenkling av trafikkreglene har vært min store drøm gjennom alle år.
9.Med Deres syn på byråkratiet og Deres innsikt - hvorfor tok De ikke fatt i Landbruksdepartementet og begynte forenkling av tilskuddsordningene der ?
10.Meget av boken ble ellers skrevet nesten i en tilstand av hallusinasjon ; siden arbeidet jeg meg frem til stadig større forenkling.
11.Mer bruttoskatt og forenkling av fradragsregler gjør at man kan senke progresjonsskatten og likevel få en bedre sosial profil, sier Kristelig Folkepartis formann, statsråd Kjell Magne Bondevik, i sin kommentar til skattekommisjonens innstilling.
12.Skattemyndighetene ønsker den foreslåtte forenkling av skattereglene velkommen.
13.Uten å si noe endelig om Skattekommisjonens mange forslag, som nå er til uttalelse i Skattedirektoratet, vil jeg uttale ønske om at den del av innstillingen som går på forenkling av regelverket, må bli vel mottatt av de bestemmende myndigheter, sa skattedirektør Willy Ovesen i et foredrag på Norske Sosialøkonomers Forenings høstkonferanse, som har" reformer i skattesystemet" som tema.
14.Vi ønsker en forenkling av rabattsystemet.
15.AUFformannen stilte seg ganske anderledes positiv til mange andre av skattekommisjonens forslag, deriblant tiltak mot nullskatteydere, øket eiendomsbeskatning og forenkling og opprydning i fradragssystemet.
16.Alternativet til forenkling er øket bemanning, sier Ovesen til Aftenposten.
17.Avbyråkratisering og forenkling av lovog regelverk betyr større maktspredning og rettighetsbalanse i næringen, og det vil innebære en økt grad av desentralisering og markedsrettet produktutvikling og produksjon," sier Sirkka.
18.Avisens påminnelse om" Regjeringens ansvar for å sørge for at kraftbehovene dekkes" er en sterk forenkling av problemstillingen.
19.Avmonopolisering, avregulering og forenkling.
20.Bakgrunnen for gjennomgåelsen av Statens festekontrakter, jord, grunn, tomter og bygningsmasse, er Regjeringens initiativ for større forenkling, myndighetsdelegering og avskaffelse av unødige kontraktsforbindelser.
21.Barnefamilienes situasjon er ett av hovedtemaene for programkomiteen som mener at skattereglene og overføringene til familier med barn må gjennomgås for å få til en forenkling og bedring av barnefamilienes situasjon.
22.Behovet for forenkling må veies opp mot de hensyn til kreditorer og aksjonærer som ligger bak bestemmelsene i loven.
23.Bondevik tok videre for seg debatten om svart økonomi, og minnet om de forslag som partiet har sendt skattekommisjonen om forenkling av dagens meget kompliserte ordning ved beskatning av vennetjenester.
24.Både Fløisland og fylkesordfører Tore Haugen i Akershus, uttrykte imidlertid stor tro på at forenkling av billettsystemet, linjenettanalysen og samordningen av materiellbruk mellom SL, NSB og Oslo Sporveier, vil virke positivt.
25.Da først er en forenkling mulig.
26.De ansatte ønsket derfor å forhandle om innføring av datasystemet, eventuelt om en forenkling av det.
27.De åtte nye medarbeidere i Forbruker og administrasjonsdepartemente t skal arbeide med deregulering og forenkling av regelverk i hele statsadministrasjonen.
28.Den 1. mars iår sa Norge opp den internasjonale konvensjon om konnossementer fra 1924 (Haagreglene), noe som i praksis vil innebære en vesentlig forenkling og opprydning i regelverket som gjelder ved transport av gods til sjøs.
29.Den forenkling utvalget foreslår, vil efter utvalgets mening, frigjøre ressurser til andre kontrolloppgaver for å hindre skatteunndragelser, bl.a. bokeftersyn og kontroll av årsregnskaper.
30.Den nåværende regjering arbeider for en forenkling av lovverket og en stortingsmelding om dette arbeidet er varslet i 1985.
Your last searches