Norwegian-English translation of formell

Translation of the word formell from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

formell in English

formell
allmennadjective formal
  oppførseladjective formal
Synonyms for formell
Derived terms of formell
Examples with translation
Du trenger ikke være så formell.
Similar words

 
 

More examples
1.(En underlig formulering ikke bare i formell forstand.
2.Dersom jeg får en formell henvendelse om å stille opp på en liste for Kristelig Folkeparti neste høst, vil jeg vurdere det seriøst, sier generalsekretær Gunnar Prestegård i Indremisjonsselskapet til avisen Dagen.
3.Det er i tråd med formell saksgang at Domsutvalget nå har bedt NFF tilskrive de spillere det gjelder via klubben, sier NFFs generalsekretær Trygve Bornø.
4.Det er lite trolig at vi vil sende noen formell protest til EF.
5.EF har formell og juridisk rett til å innføre høye tollsatser på saltet og tørket torsk, klippfisk og fileter, og forslag om det er lagt frem for EFs ministerråd.
6.Efter det vi vet til nå, er det et mindretall av husholdningene som gjennomfører formell budsjettplanlegging og kontroll, sier Willy Jordet.
7.Efter venting i månedsvis er vi lykkelige over at besetningen nå har fått formell tillatelse til å forlate Lagos, sier Hansen.
8.Hvis ikke Nepal får en formell status tilsvarende den et hovedsamarbeidsland idag har, vil vi antagelig satse på en gradvis opptrapping av uhjelpen til landet.
9.Ja, men jeg tror at formell utdannelse har betydning i endel sammenhenger.
10.Vi regner med at en formell overtagelse vil finne sted i løpet av denne måneden, sier Egersundbedriftens administrerende direktør Olav Ropstad.
11.Admiral Storheill seiler inn til Honningsvåg 20. juni som formell styrkesjef for en flotilje som består av de to fregattene" Narvik" og den britiske HMS" Glamorgan" og 21.
12.Advokaten har derfor nå henvendt seg til Sosialdepartementet og anmodet om at det gis formell adgang til å sende vin og brennevinspartiet tilbake til Nederland.
13.Alf R. Bjercke - bare en av 230 i Norge Når en 23 år gammel tunisier ikke lenger en persona grata hos sin 18 år gamle norske hustru, har han i det minste rett til all formell og juridisk hjelp fra sitt lands konsul før han kastes ut av Norge.
14.Allikevel ble denne plan, som ikke en gang var en formell reguleringsplan, brukt av administrasjonen som argument for at det ikke var nødvendig med ytterligere reguleringsbehandling.
15.Anna Freud gjorde seg gjeldende enda hun ikke hadde noen formell utdannelse.
16.Arbeidskontoret i Orkdal merker seg positiv reaksjon innen arbeidslivet, og Finn Skauvik mener at kurset har gitt elevene betydelig reell kompetanse, foruten formell kompetanse i noen skolefag.
17.Argentina kan tenkes å nøye seg med formell suverenitet over Falklandsøyene og at Storbritannia leier øygruppen de neste 25 eller 30 år, sa en av den argentinske regjerings rådgivere på britisk fjernsyn søndag.
18.Ascotløpene er ifølge talsmennene, eller kanskje talskvinnene, en meget formell sosial begivenhet i de kongeliges nærvær, og hattene skal være derefter.
19.At hele valget er et slags ritual for å gi folk en formell innflydelse i beslutningsprosessen, vises kanskje best ved at valgdeltagelsen vanligvis oppgis til 99,99 prosent.
20.Atlasene trenger ikke formell godkjennelse, men 71,5 prosent av verkene er så foreldede og utrangerte at de ikke ville fått godkjennelse, 28,5 prosent kan godkjennes.
21.Avtalen som gir Janco Visjon rett til å disponere kanalkapasiteten for lokalfjernsyn, oppfatter de 20 som en formell sammenblanding i forhold til myndighetenes forutsetninger.
22.Banksjef Tor Moursund i Kreditkassen sier til Arbeiderbladet at Nygaard aldri fikk formell instruks om å ta ut injuriesøksmål mot avisen, men styret i banken ga uttrykk for bekymring over påstandene i Arbeiderbladet.
23.Beretningen om Trygve Bratteli er bl.a. beretningen om skomakersønnen fra Nøtterøy som med syv års folkeskole som formell utdannelse viste hva man kan greie ved hjelp av rike evner og flittige studier på egen hånd.
24.Bibelselskapet og Pastor Strømmes Minnestiftelse har inngått en formell samarbeidsavtale for 1984 og 1985.
25.Da Aftenposten torsdag eftermiddag snakket med CIOsekretær Walther Trøger, sa han at han selvsagt ikke kunne gi noen utøvere klarsignal før en formell dispensasjonssøknad fra NOK var behandlet av CIO.
26.Da rektors sykmelding ble utvidet på ubestemt tid, gikk man til formell utlysning internt på den aktuelle skole.
27.Dannelse av statsaksjeselskaper blir brukt som typisk eksempel på formell privatisering.
28.De er ikke fremmed for tanken om å måtte betale en pris for en formell gjenopptagelse av forbindelsene.
29.De folkevalgte har ingen formell mulighet til å påskynde prosessen.
30.De forlangte en formell ransakningsordre.
Your last searches