Norwegian-English translation of fornedrelse

Translation of the word fornedrelse from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

fornedrelse in English

fornedrelse
allmenn? dark
Synonyms for fornedrelse
Similar words

 
 

Wiki
Fornedrelse, ydmykelse eller nedverdigelse er en tilstand, handling eller prosess som medfører at noen taper sosial anseelse og blir sett ned på. Den som rammes kan oppleve skam, flauhet, sjenanse eller fortvilelse. Resultatet kan ofte bli sosial isolasjon.

More examples
1.Trygve Bratteli var en av våre største statsmenn og parlamentarikere i efterkrigstiden - en mann som hadde opplevd nøden i mellomkrigsårene, fornedrelse og tortur under krigen og gjenoppbyggingen efter krigen, sier SVs parlamentariske leder Hanna Kvanmo.
2.Av den dypeste fornedrelse har et menneske reist seg og fått sin verdighet som medlem av den nære krets og det store fellesskap.
3.Det ble et folk med pågangsmot, utholdenhet, et folk som slet seg gjennom hardt arbeide og fattigdom, som måtte tåle klasseforskjell, synd og fornedrelse.
4.Det er deres fornedrelse jeg ikke kan tilgi diktatoren.
5.Det er ikke gjort på noen dager å hjelpe kvinner ut av et liv i fornedrelse og inn i en menneskeverdig tilværelse.
6.Det er spekulasjonen, undertrykkelse, utnyttelse og fornedrelse av mennesker vi ønsker å ramme med våre tiltak, understreket Kvalheim.
7.Det forstemmende er at disse menneskelige dokumenter ikke har mistet sin aktualitet ; de rommer en bønn om hjelp fra dem som i vår egen tid blir ofre for den samme dype fornedrelse.
8.Dette fordi det finnes grenser for hvor lenge det svarte flertallet kan holde ut den fornedrelse som ligger i apartheidpolitikken, mente Buttedahl.
9.Han føler selv fornedrelse og raseri over samfunnets manglende evne og vilje til å gjøre noe.
10.Han har sett datterens fornedrelse på horegaten på jakt efter penger til dagens rus.
11.Han opplevet den samme ydmygelse, den samme fornedrelse, som han trodde jøder helt tilbake til oldtiden hadde måttet gå igjennom.
12.I New York kan alt skje Hvis du for eksempel en dag skulle ha forvillet deg vekk fra Greenwich Village, vekk fra det etablerte galleristrøket i So Ho, ja sogar enda lenger øst og ned på Manhattan enn beryktede og farlige Houston Street og Bowery med sine uteliggere, narkoomsetning og menneskelig fornedrelse og forfall.
13.I samtlige av sine bøker holder Vonnegut oppgjør med vår verden, han tar for seg efter tur gale vitenskapsmenn, våpen av alle slag, det plastifiserte amerikanske samfunn på sitt verste og mest idiotiske - og menneskelig fornedrelse - alt satt inn i groteske, latterlige og urettferdige situasjoner.
14.Maktens beruselse fører mennesket ut i den ytterste fornedrelse.
15.Mellom sandhaugen og Antigones avskjeds tale får vi en forestilling som svinger mellom humor og menneskelig fornedrelse.
16.Nettie som lyktes å rømme, lovte å skrive, men Celie får ingen brev, for dem gjemmer ektemannen Mr.unna, (hun kaller ham bare Mr.) Celie synes dømt til å gå under i selvforakt og fornedrelse.
17.Som alt undergitt vanens makt er strøket også i sin temporære fornedrelse bastant glorifisert av det mindre kompetente publikum.
18.Den makt som kan fortolke korsets fornedrelse som seierens sted.
19.Der var åpenbart metermålet i bakken viktigere enn andre menneskers sult og fornedrelse !
20.Det startet i luksus for aristokratsønnen i Tsarens Russland, og endte i fornedrelse, i ensom død på et tarvelig hotellværelse i Estoril i Portugal.
21.Det var en sammenhengende fornedrelse med direkte mishandling, økonomisk utbytting, utroskap og stadig tiltagende misbruk av alkohol og stoffer.
22.En dag da han slår seg fri fra en tre årig fornedrelse.
23.Er det også interesse for å få et korrekt bilde av den fornedrelse og det manglende menneskeverd den krigsinvalide føler når offentlige myndigheter behandler pensjonssakene, kan det skaffes, men det har ingen hensikt å søke disse opplysningene hos Rikstrygdeverket, Trygderetten, Ombudsmannen eller Krigsinvalideforbundet.
24.Fem års motstand mot terror og fornedrelse var et forsvar for de idealer og den kultur som hadde båret et lite, men sterkt demokrati oppe.
25.Fremdeles er det kvinnenes fornedrelse en er opptatt av, og ikke eventuelt deres narkotika eller alkoholmisbruk.
26.Generalsekretæren i Det Vestlandske Indremisjonsforbund, Ole Abel Sveen, sier i samme avis at boken er en fornedrelse av den hellige Gud.
27.Kvinnelige uteliggere må tåle både sexpress og fornedrelse fra menn som er i samme situasjon som dem selv.
28.Men dette er alt sammen bagateller sammenlignet med den forhånelse og fornedrelse vi må tåle hver eneste dag her.
29.Nobelkomiteen i Oslo klarte ikke å enes om å gi den jødiske filosofen og forfatteren Elie Wiesel prisen for hans utrettelige innsats for fred og medmenneskelighet og innbitte kamp mot menneskelig fornedrelse og lidelse.
30.Ståles uforståelige bortgang kan lære oss på samme måte som han gjorde, å ta avstand fra vold og fornedrelse.
Your last searches