Norwegian-English translation of forpliktende

Translation of the word forpliktende from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

forpliktende in English

forpliktende
obligatoriskadjective compulsory, obligatory, mandatory, peremptory [formal]
Synonyms for forpliktende
Similar words

 
 

More examples
1.For å dempe inflasjonseffekten av en slik mer ekspansiv økonomisk politikk, inviterer Arbeiderpartiet til et forpliktende samarbeid med lønnstakerorganisasjonene med sikte på å få alle til å tilpasse sine lønnskrav til den samfunnsøkonomiske situasjon.
2.I følelsenes vold" hører derfor til de - ikke mange - bøker som utfordrer til, som forlanger toleranse og forpliktende forståelse av oss.
3.Blir det aktuelt vil det bli holdt nær kontakt med Norges Idrettsforbund med sikte på å gi forpliktende garantier for idrettens inntektsutvikling.
4.Den automatiske telefonsvareren på mange legekontorer vidner ikke om forståelse av hva begrepet forpliktende innebærer.
5.Det viktigste er ikke den konkrete ordlyden vi klarer å få protokollert, men snarere at det som noteres skal føles forpliktende for arbeidsgiversiden.
6.En mer forpliktende avtale, slik de har innen fellesmarkedet idag, innebærer nemlig at vi ikke lenger kan fastsette normer og forskrifter nasjonalt.
7.For det første har vi allerede sett flere tegn på at Høyre ikke tolker bemerkningene på samme forpliktende måte som Arbeiderpartiet.
8.For å møte situasjonen blant de innsatte, trenger vi et faglig forpliktende samarbeide, og et helhetssyn på hvert enkelt menneske.
9.Forpliktende regjeringssamarbeide styrker de ikkesosialistiske partier, konstaterer den nyvalgte formann i Oslo Kr. F., statsråd Kåre Kristiansen.
10.Forøvrig er det første gang Norge deltar i et forpliktende, internasjonalt, astronomisk prosjekt, og avtalen er derfor litt av en milepæl for oss, sier Jensen.
11.Hvis samlivet ikke har vært av lang nok varighet og vi ellers ikke har vært sikre på at det har vært et forpliktende samliv, må vi avvise søknaden.
12.I forkynnelse, undervisning, diakoni og i den offentlige debatt må kirken og den enkelte kristne arbeide for at forpliktende verdier som har sitt grunnlag i kristen skapertro får gjennomslagskraft i samfunnet.
13.Jeg konstaterer at lysten til å avgi forpliktende svar ikke er til stede i regjeringspartiene.
14.Jo, og det er nettopp en forpliktende tro ganske mange mangler i dagens situasjon.
15.Kriminalomsorgen må bli langt mer forpliktende for alle som deltar i den lokalt og sentralt, sier underdirektør Asbjørn Langås i Justisdepartementet i samtale med Aftenposten.
16.Kurset var tøft - det føltes forpliktende, men det har så absolutt svart til forventningene.
17.Mens organisasjonene vanskelig kan inngå forpliktende avtaler, har Regjeringen på sin side, så lenge den sørger for nødvendig dekning i Stortinget, evnen til å forplikte Staten, påpekte han.
18.Nå krever psykisk utviklingshemmede og deres pårørende forpliktende vedtak og ikke minst en forpliktende tidsplan for nedbygging, sa han.
19.Selvsagt, men mangler vi en forpliktende og akseptert etisk bevissthet, vil vi heller ikke ha noe incitament til forandring i oss, ikke være eller bli villige til å betale forandringenes omkostninger.
20.Skal det kunne etableres et forpliktende samarbeide mellom regjering og organisasjoner, må organisasjonene selv sørge for å skape et beslutningssystem innen sine egne rekker som gjør det mulig også for dem å inngå en forpliktende avtale, sa direktør Hermod Skånland i Norges Bank i et foredrag igår.
21.Vi hadde forventet at de ville opptre mer forpliktende enn de gjorde.
22.Vi i Norsk Forbund for Psykisk Utviklingshemmede krever nå forpliktende vedtak og en forpliktende tidsplan for de retningslinjer som er trukket opp i meldingen og som Stortinget har sagt seg enig i, sa Røhmen.
23.Vi sendte telex direkte til sjefen for organisasjonskomiteen i Los Angeles i april, vi har hatt besøk av en delegasjon her i Berlin, men vi har ikke fått skriftlig forpliktende svar fra USA.
24.Vi tror det blant stortingsrepresentantene er et flertall for å si et forpliktende ja til" frys".
25.Vi venter fremdeles på at det skal fattes forpliktende vedtak om en utbygging av kommunale tiltak, botilbud med den nødvendige service og - som en naturlig utvikling - en nedbygging av eksisterende institusjoner, sa Røhmen.
26.Vi vil utfordre dem til å komme med forpliktende uttalelser, konfrontere dem med tidligere vedtak og gå programmene deres nøye efter i sømmene.
27.AT regjeringskoalisjonen og det ledende opposisjonsparti sterkt og utvetydig understreker Norges avhengighet av et forpliktende vestlig samarbeide for å kunne ivareta vårt sikkerhetspolitiske behov, bør noen hver kunne hilse med glede.
28.Anne Enger Lahnstein er blant dem som mener at eget parti skal markeres, som det heter, også når partiet sitter i forpliktende samarbeide i regjering.
29.Annen fase er at man føres vekk fra sine egne omgivelser og i den tredje fase blir man overtalt til å være med på noe forpliktende for bevegelsen, alt fra plakatklistring til aksjoner.
30.Arbeiderpartiets Guttorm Hansen kommer til å føre an i Nordisk Råds debatt i Stockholm med reformer for mer effektivt og forpliktende samarbeide.
Your last searches