Norwegian-English translation of forsømt

Translation of the word forsømt from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

forsømt in English

forsømt
allmennadjective neglected
Synonyms for forsømt
Similar words

 
 

More examples
1.Bygningenes tekniske tilstand, som to av Riksantikvarens medarbeidere undersøkte den 10. oktober d.å., er overraskende god, selv om bygningene er preget av forsømt vedlikehold i senere år.
2.Denne kommunale oppgave forekommer oss å være klart forsømt" mener Aftenposten.
3.Jeg mener en side ble forsømt, vi burde satset mer på den næringsmessige oppbygging.
4.Så kan man også stille spørsmålet om det er riktig som det stadig hevdes, at det er liten nyvekst i norsk dramatikk og at den er forsømt av teatrene.
5.Tall og vurderinger som kommer fram her, forteller om en rettsforvaltning som er skandaløst forsømt.
6.Den har alltid vært viktig, men den er mer forsømt idag - både fordi vi legger så stor vekt på det teoretiske og intellektuelle i dagens skole, og fordi vi er inne i en medieutvikling som kan føre til passivitet.
7.Dessuten regner vi oss i" Kanal X" som meget sportsinteresserte, og mener at det er en rekke større og mindre idretter som blir forsømt i NRK.
8.Det denne aksjonen ønsker primært, er å styrke inntektssiden på budsjettet, ved å kreve at Staten må ta det ansvar for Oslo som vi mener er forsømt i mange år.
9.Det er derfor naturlig nå å konsentrere seg om Skandinavia, som alltid har spilt en viktig rolle i alliansen, men som i skyggen av utplasseringsspørsmålet er blitt noe forsømt når det gjelder min virksomhet, sier ungdomssekretæren.
10.Dette er et forsømt område.
11.Forsømt vedlikehold skal ikke belastes beboerne, det må holdes utenfor de utgifter beboerne skal dekke, sa Erling Folkvord (rv) i sitt innlegg.
12.Ingen fare, jeg har forsømt mye de siste årene som jeg nå må prøve å ta igjen.
13.Men selv har du forsømt herresiden av klessaken ?
14.Målet for kampanjen er å påvirke den amerikanske regjering til å bruke mer penger på å bedre arbeidsmarkedet, helseog sosialvesen, kommunikasjonsnett og andre områder som er blitt sørgelig forsømt de siste årene.
15.På samme måte vil et utbygget Vaterland heve miljøkvalitetene i en sterkt forsømt bydel.
16.På østkysten der den nye skolen ligger på et sted som heter Vohipeno, har utviklingen av jordbruket vært noe forsømt.
17.Vi fagfolk har forsømt oss gjennom flere år, og har faktisk vært like lite flinke som politikerne til å kjempe disse barnas sak, medgir overlege Larsen.
18.Vi innrømmer at studiefinansieringspolitikken er blitt forsømt fra Universitetets side.
19.Vi må bare innrømme at vi har forsømt oss i arbeidet med å få flere unge med.
20.Vi valgte de islamske mahouene fordi vi føler islam er forsømt av misjonsorganisasjonene, sa pionermisjonæren Dag Skinlo fra Helgeland til Gimlekollen Radio nylig.
21.Barnas historie er et forsømt kapittel, som Bryggens Museum i Bergen har ønsket å bøte på med en utstilling som nylig ble åpnet på museet," Barn i historien".
22.Beboerne har stevnet gårdeieren for husleieretten, angivelig fordi han skal ha forsømt vedlikeholdsplikten.
23.Byplansjefen mener reguleringsplanen er god og at den vil bidra til å" revitalisere" et forsømt byområde og styrke de østre sentrumsområder.
24.Både min mormor og min mor malte, og jeg ble trukket med på kunstutstillinger fra jeg var bitteliten, men musikken ble forsømt.
25.Både skolens undervisning og alminnelig helseopplysning får her en sentral plass, men har hittil vært en forsømt oppgave.
26.Ca. 25 prosent av dem som er innblandet i trafikkulykker, pådrar seg svært alvorlige men, og det er på tide at samfunnet skaffer seg bedre kunnskaper om og innsikt i et forsømt område, sier Terje Olaussen.
27.De har forsømt å insistere primært på sin spesielle rolle som kulturbærere, ja, mon ikke mange av dem dem urettmessig oppfatter seg som et slags anhang til all verdens kultursekretærer og kkonsulenter.
28.De kan være velstelte ellers, men labbene blir forsømt.
29.De politiske myndigheter har forsømt virkemiddelområder hvor de virkelig burde være aktive, ikke minst, fordi de i så stor grad har følt seg drevet til å bruke både penger, tid og krefter på å rette opp forhold som man i produksjonslivet selv er nærmest til å gjøre noe med.
30.De siste ti årene har faget musikk på 8. og 9. trinn i grunnskolen i Oslo vær forsømt på feilaktige premisser.
Your last searches