Norwegian-English translation of forsett

Translation of the word forsett from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

forsett in English

forsett
allmenn? intent
Synonyms for forsett
Derived terms of forsett
Similar words

 
 

Wiki
Forsett er et juridisk begrep som beskriver den skyldformen som foreligger når den som utfører en handling gjør det bevisst. Det skilles mellom tre hovedformer for forsett: hensiktsforsett, sannsynlighetsforsett og eventualitetsforsett. Hensiktsforsett (dolus directus) foreligger der hvor følgen av handlingen var tilsiktet.

More examples
1.Affæren må betraktes som en fjær i hatten for egyptisk efterretningsvesen som ikke bare klarte å forpurre drapsplanene, men attpåtil fikk lurt libyerne til å tro at de hadde lykkes i sitt forsett.
2.Bøtten og skurekluten gjør sitt inntog i de tusen hjem, og midt oppe i rengjøringsprosessen kommer norske Solberg med en påminnelse om fornyelse av hjeminnredningstekstiler, efterfulgt av de Tre Svenska Väfvare med samme gode forsett.
3.Da han hadde fullført sitt forsett, forlot han huset.
4.De vil kunne hindre meg i mitt forsett hvis de begir seg ut i mørket for å lete efter oss.
5.De vokter mine ord med ørnens blikk og forsett, og setter meg grundig på plass om mitt ærend er prettelig.
6.Det var hans oppgave å sørge for at sikkerhetsreglene ble fulgt, og efter aktors syn ble disse regler overtrådt med forsett.
7.Det var to menn som overfalt henne, men de klarte ikke å fullføre sitt forsett.
8.Det vil med respekt å melde bli vanskelig nok for den sittende regjering å gjennomføre sitt eget forsett om å komme seg ut fra Libanon med både æren og tryggheten mot nye geriljaangrep over grensen i behold.
9.Efter vidneavhørene er det lite som tyder på at han handlet med forsett.
10.En lokal ligningsnevnd kan ikke vurdere aktsomhet, grov uaktsomhet eller forsett, det må domstolen gjøre.
11.Gjennom årene har man imidlertid konsekvent forfulgt saker der det har foreligget grov uaktsomhet eller forsett hos dem som har mottatt assistanse.
12.Han debuterte på orgel i Bergen i 1962, dro med Statens Kunstnerstipendium til Finland, der han studerte orgelspill med Enzio Forsblom og komposisjon med Einar Englund og Einojuhani Rautavaara, med fast forsett om å bli komponist.
13.Hun var Wolds kontakt med utenverdenen og hadde vist et fast forbrytersk forsett med sin virksomhet.
14.I dette tilfellet er det snakk om forsettlig drap, men det er nær nedre grense for forsett.
15.I første omgang nøyer da også Washington seg med å håpe på at Peres skal bli i stand til å innfri sitt forsett om å trekke sine styrker tilbake fra Libanon.
16.I premissene heter det at tiltalte var på randen av fortvilelse efter lang tids uoverensstemmelse mellom ham og faren, og at det ikke kunne føres bevis for at han stakk med forsett.
17.I skjerpende retning la retten vekt på at drapet var utført med et bestemt forsett, og det var utført målrettede handlinger forut for drapet.
18.Mannen ble skremt og stakk av før han fikk gjennomført sitt forsett.
19.Men han finner at utvalget gjorde skam på sitt gode forsett ved å foreslå" grunnkurset" i Asprog, dvs. engelsk, som er obligatorisk for elevene på alle linjer innenfor studieretningen, redusert til 5 timer pr. uke i 1. klasse, mot hittil 4 timer i 1. og 3 timer i 2. klasse.
20.Mitt forsett var å tilbakevise et utsagn fra departementet om at forslaget for 1985 også omfattet en prisstigningskompensasjon på kr. 775 000.
21.Politiet vet imidlertid ikke om brannstiftelsen skjedde ved forsett eller ved uaktsomhet.
22.Retten fant det bevist at Berg mottok innkallingen som gjaldt fremmøte til førstegangstjeneste i januar 1983, og at han ikke returnerte svarkortet eller møtte til tjeneste, og at han handlet med forsett.
23.Retten kom til at de objektive vilkår for straff var tilstede, og dessuten at Berg handlet med forsett.
24.Rettens mindretall, den juridiske dommeren, mente imidlertid at tiltalte stakk med forsett, og ville dømme tiltalte til en kortere betinget dom.
25.Riksadvokaten mener også at Reksten med forsett fortiet at det var en formue i utlandet.
26.Vi har avhengig av bistand fra våre allierte for å lykkes i vårt forsett.
27.Vidnet benektet imidlertid at han som avhørende politimann hadde vært inne i noen slags diskusjon med tiltalte under avhørene om forskjellen på overlegg og forsett i drapssaker.
28.Visst ikke til nynazister - noen av dem lar den" gamle" AKP (ml) er Mari Osmundsen Karianne drepe med kaldt forsett.
29.Dersom Osvold gjennomfører sitt forsett, må vi vurdere å gå til husleiestreik og bruke pengene på loftsrydding.
30.Ansvaret er av en særegen natur i og med at det kreves forsett eller grov uaktsomhet hos skadevolderen.
Your last searches