Norwegian-English translation of forurensing

Translation of the word forurensing from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

forurensing in English

forurensing
allmenn? pollution
Derived terms of forurensing
Similar words

 
 

More examples
1.(NTBReuterAFP) Det er ikke oppdaget tegn til radioaktiv forurensing i havet der det franske lasteskipet med 450 tonn radioaktiv gass gikk ned lørdag, opplyser franske myndigheter.
2.Lite eller ingenting, svarte ordfører Gunnar Gravdahl, som ikke delte Stugus syn på de amerikanske sendingenes forurensing av etermiljøet.
3.Bebyggelsen skal ikke plasseres så nær vassdrag at det kan oppstå fare for forurensing av vannet og ikke nærmere enn 100 meter målt i horissontalplan ved gjennomsnittlig flomvannstand.
4.Da han gikk av i 1978, hadde han tilfredsstillelsen av å vite at han mere enn noen annen hadde æren for at Norge stort sett har greid å opprettholde laksefiskeriene på tross av all pågang fra grupper av fiskere i sjø og elv, fra kraftverksutbyggere, fra forurensing osv.
5.Det er også enkelte positive ting å nevne, bl.a. at mange industrialiserte land er i gang med å rydde opp i sin forurensing, og at mange land øker sin matproduksjon pr. hode.
6.Dette vil selvfølgelig føre til utrygghet og forurensing.
7.Dumpingen innebærer derfor et tap av verdifulle ressurser, og skaper dessuten forurensing i havet.
8.Efter at kraftstasjonen nylig stanset i en periode og damlukene i magasinet ble stengt, er store mengder yngel strøket med som følge av liten vannføring og forurensing.
9.Efter det vi har fått opplyst, har det aldri skjedd en så stor forurensing på denne måten så nær tettbebyggelse, sier Mellingsæter.
10.Elevene skal få muligheten til å lære om forurensing av vassdrag og innvirkningene av skadelige stoffer spesielt i Øyerenvassdraget.
11.I et brev til Statens forurensningstilsyn ber foreningen om at et totalforbud blir vurdert med hjemmel i lov om forurensing.
12.Ihvertfall ser det ut til at de har stått der lenge - overrent som de er med fugleskitt og alskens forurensing.
13.Men vi vet også at det trengs andre steder i landet, f. eks. på Jæren der det er stor fiskedød og forurensing av vannene, sier Aase.
14.Stress, forurensing og røking kan også virke til å" tappe" kroppen for vitaminer og mineraler.
15.Ørkensand, forurensing fra fabrikker på Kontientet, støv fra vulkanutbrudd ?
16.Krig i land hvor vi kjøper mat, transportproblemer under ny oljekrise, uår i Canada og USA, strengere restriksjoner på bruk av sprøytemidler, noe som fører til mindre avlinger, mer utbredt proteksjonisme som oppbygging av større kornlagre i USA eller Sovjet og forurensing av jordsmonnet er aktuelle faktorer.
17.Bakteriene er imidlertid et uttrykk for at vannet utsettes for forurensing.
18.De kortsiktige virkemidler var derimot mer øyeblikkelig virkende - de gikk ut på krig mot alt som biltrafikk het, fra den tid har man knapt sett biltrafikk nevnt uten i forbindelse med negative uttrykk som" ulykker"," forurensing"," støy" og" farer".
19.De senere års kamp mot forurensing av naturen har gitt svært positive resultater.
20.Det bygges også et nytt målesystem for forurensing.
21.Det er ikke fare for forurensing på grunn av kullasten som ble lempet over bord, opplyser Framstad.
22.Enhver antydning om forurensing ville ruinere oss, sier en politisk journalist til Aftenposten.
23.Kolibakterier i seg selv anses ikke som farlige, men er et tegn på at vannet utsettes for forurensing.
24.Miljøvernmyndighetene har satt to spesielle medarbeidere til å granske forurensing fra søppelforbrenning.
25.Parkerte biler ble i planen omtalt som" visuell forurensing" og næringslivets behov for transport og fremkommelighet ble antatt løst hvis man bare fikk bort alle andre bilister.
Your last searches