Norwegian-English translation of forvaltning

Translation of the word forvaltning from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

forvaltning in English

forvaltning
pengernoun trust
  foretaknoun administration, management
Synonyms for forvaltning
Derived terms of forvaltning
Similar words

 
 

Wiki
Forvaltning (av tysk Verwaltung) betyr styring eller administrasjon. Ordet brukes gjerne om den virksomheten som utøves av offentlige myndigheter, bortsett fra lovgivning og rettspleie, eller den virksomheten innen en bedrift som går ut på å bevare eller forbedre produksjonsmidlene. Andre typeeksempler er formuesforvaltning og ressursforvaltning.

More examples
1.At prisen fra Staten på 50 000 kroner både reelt og i anseelse skal være mer verd for prisvinneren enn en tilsvarende pris på 50 000 fra en fylkeskommune, kan ikke harmonere med grunnleggende prinsipper om desentralisering og demokratisering av offentlig forvaltning.
2.Noen vil sikkert synes det er flott at Televerket demonstrerer slik dristig vilje til å etterleve påbudet om jamstelling som overordnet siktemål i den offentlige forvaltning.
3.De små organisasjonene har fått altfor stor makt som pressgrupper overfor forvaltning og Storting, og er mest opptatt av å øke sin del av samfunnskaken.
4.Det er klart at en stor del av den intellektuelle eliten som arbeider i den norske forvaltning, presse, media, skole og helsevesen har ment det samme som Treholt i en tyve års tid nå.
5.Det er viktig at Norge legger seg i forrreste rekke i utviklingen av å produsere laksyngel som kan utnytte de naturlige beiter i havet, sier direktør Vikan, og han viser til at vårt land har særdeles gode naturlige forutsetninger for en slik forvaltning.
6.Det har imidlertid vært bred politisk enighet om at vi skal ha en desentralisert offentlig forvaltning og derfor er ansvaret for sykehusene delegert til fylkene og ansvaret for primærhelsetjenesten delegert til kommunene.
7.Det svenske Statens Naturvårdsverk har tatt initiativet til et felles svensknorsk samarbeide når det gjelder forvaltning av ulv.
8.Dette er, forøvrig, ikke noe særegent for offentlig forvaltning.
9.Disse to forhold skaper betydelige problemer for arbeidet med å etablere en fornuftig felles forvaltning av nordsjøsilda.
10.Et forbud mot drivgarnfiske er en klar forutsetning for å få til en forsvarlig forvaltning av laksen, sier formannen i Norges Bondelag, Nils Valla, til Aftenposten.
11.Karttemaene skal være anvendelige i offentlig forvaltning og samtidig presenteres i en slik form at de er tilgjengelige for andre interesserte, forteller avdelingsingeniør Morten Johannessen i miljøvernavdelingen til Aftenposten.
12.Man må huske på at embedsmenn og funksjonærer i den offentlige forvaltning ikke eier noe, de forvalter.
13.Med en mer stammeorientert forvaltning av elgen vil svarene på våre spørsmål kunne få stor betydning, mener Sæther.
14.Ny vekst skal sikres gjennom fornyelse og omstilling i næringslivet og i den offentlige forvaltning.
15.Offentlig forvaltning er jo den store avtager, men våre kandidater rekrutteres også i stor grad til forskerstillinger.
16.På den annen side er administrasjon, forvaltning og bygging kommet lenger i Sverige og der kan vi bidra med kunnskaper.
17.Redusert vekst i offentlig forvaltning gjør at det ikke lenger står nye leietagere i kø når de gamle flytter ut, sier avdelingsdirektør Rolf Holth i Statens bygge og eiendomsdirektorat.
18.Rett forstått og riktig anvendt kan rettshjelpen brukes som en brekkstang for en mer demokratisk forvaltning, ikke i betydningen bedre ovenfrastyrt, men i betydningen mer serviceorientert lmøtekommende.
19.Selvsagt vil den bli trukket frem i diskusjonen når Direktoratet nå begynner sine interne faglige drøftinger for en videre forvaltning av laksefisket når drivgarnskonsesjonene går ut i 1986, sier kontorsjef Arnfinn Langeland i Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk til Aftenposten.
20.Siktemålet med GAB er at saksbehandlere i den offentlige forvaltning efter hvert gjennom sin terminal skal kunne få tilgang på opplysninger i registret.
21.Vi avventer nye politiske signaler om tiltak for industri og næringsliv, engasjement i den offentlige forvaltning, om krafttak innen undervisningssektoren, og om prioriteringer for forskning og utvikling, sier Valeur.
22.Vi må få legge større vekt på lederrollen i den offentlige forvaltning, sa rasjonaliseringsdirektør Inger Louise Valle.
23.Vi vil undersøke når privatisering kan bidra til å gi en samfunnsøkonomisk gevinst, forenkle den statlige forvaltning, redusere Statens utgifter.
24.Vårt første inntrykk er at Samlet Plan gir et brukbart grunnlag for forvaltning av våre gjenværende vassdragsressurser.
25.Alt i alt finnes det bare omkring 50 kvinnelige toppledere i kommunal forvaltning.
26.Andre temaer på dagsordenen er vår forvaltning av havets biologiske ressurser.
27.Arrangørene har i tillegg avsatt tid til å drøfte de politiske forholdene i Arktis og forvaltning av ressursene.
28.Bakgrunnen for flertallsvedtaket er at driftstresultatet ifjor for boliger og næringsbygninger under boligetatens forvaltning, viser et underskudd på 12,5 millioner kroner.
29.Banken vil i tilfelle bli Norges nest største, efter Sparebanken Oslo Akershus, som har 14 milliarder i forvaltning.
30.Banque Paribas er nummer fire blant Frankrikes banker, målt efter forvaltning.
Your last searches