Norwegian-English translation of forvrengt

Translation of the word forvrengt from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

forvrengt in English

forvrengt
sannhetadjective distorted, perverted, misrepresented, falsified
  forvriddadjective distorted, deformed, misshapen
Synonyms for forvrengt
Similar words

 
 

More examples
1.De to seneste årene har sikhenens kamp for større uavhengighet i Punjab ledet mot en politisk løsning, men ved grove løgner har Indira Gandhi og hennes medløperer forvrengt saken for å kunne slå til militært.
2.Det er de andre, de som har forvrengt reglene innen Onorata Societa, dere burde arrestere, skal han ha sagt, denne første" Pezzodi 90" - mafiosenes eget uttrykk for en grovkalibret boss som bryter mafiaens uskrevne taushetens lov.
3.Under dekke av" opplysninger" gav programmet et sterkt ensidig og forvrengt bilde av de senere års utvikling, hevder Berg.
4.Det er bare ved å presentere et sant bilde av virkeligheten at men kan unngå at det skapes et forvrengt bilde.
5.Det var et helt forvrengt og til tider fullstendig galt bilde som her ble gitt av kibbutzene som kollektiv og samfunnsform.
6.FNadministrasjonen protesterer på det skarpeste mot hva den oppfatter som et" ukorrekt og forvrengt" bilde av hva verdensorganisasjonen står for og gjør.
7.Filmen har de samme ingredienser i seg mot helbredelse ved bønn, et tema som blir helt forvrengt.
8.Herunder kommer det privatiseringsprosjekt - som i det siste er blitt utlagt i dramatiske ordelag og forvrengt til det ugjenkjennelige - inn.
9.Jeg har mange ganger opplevd at aggressive kvinnelige debattanter har kommet med gale tall i omtalen av mine bøker, og at jeg er blitt forvrengt, feilsitert og forvansket til det ugjenkjennelige.
10.Jeg tror statsadvokaten her gir et så skjevt bilde av tilstanden at bildet nærmest må ansees som bevisst forvrengt.
11.Om lange og mange vaktpatruljer for å lytte til og snakke ut problemer, prøve å snu et forvrengt syn, forsøke å finne noen nye veier for ungdom som tror de har prøvet alle ut av uføret.
12.Selv om innholdet kan bli forvrengt, opplever jeg at evangeliet når ut til mennesker.
13.Thomas Løvold skriver i sitt brev til Handelsdepartementet at avisartikler, blant annet i Dagbladet, har inneholdt" åpenbart utlekket stoff i sterkt forvrengt form".
14.Uten å bruke dekoderen kan en TVtitter riktignok få inn et bilde med lyd - men begge deler er forvrengt på en slik måte at verdien av programmet for den som sitter foran skjermen er lik null.
15.har en setning fått innholdet forvrengt.
16.hvert år, fordi vi har fått en forvrengt økonomi, der ressursene går til åpen istedenfor til mat.
17.Aftenposten gjengir et sentralt poeng i debatten i Skien onsdag totalt forvrengt.
18.Ansiktene er ikke lenger Velazquez, men forvrengt til et brøl, på andre forvridd i feig redsel eller ganske enkelt visket ut.
19.Både skuespilleren og tilskueren står her overfor ulidelige smertepunkter - menneskesinn som brutaliseres og drømmer som blir forvrengt.
20.Den er blitt kalt åndelig voldtekt, misbruk av menneskers tro og forventninger, verdsliggjøring av kristendommen og forvrengt kristendom.
21.Den oppvoksende slekt må få et forvrengt bilde av hva som ble ydet av norsk innsats under krigen og hva som førte frem til frigjøringen, når man i frigjøringsreportasjer som disse fullstendig glemmer de norske sjøfolk.
22.Enkelte lærere har gjennom innlegg i våre spalter mistolket, for ikke å si forvrengt, de standpunkter vi tidligere har gitt uttrykk for på lederplass.
23.Fordi både Fremskrittspartiets formann Carl I. Hagen og partiets Osloformann Peter N. Myhre på grunnlag av en forvrengt fremstilling fra den ene part, har uttalt at begge i morgen skal ekskluderes fra partiet, vil de idag melde seg ut.
24.Fremstillingen ga et helt forvrengt bilde av hva som egentlig hadde skjedd.
25.IPI uttrykker avsky over den sydafrikanske regjerings beskyldninger om at medienes dekning av situasjonen i landet har vært forvrengt, og at mediene direkte eller indirekte har øvet innflytelse på skjerpelsen av konflikten i landet.
26.Man har også utprøvd kommunikasjonsutstyr for bedre å forstå hva dykkerne sier når stemmene deres blir forvrengt av gass og trykk.
27.Man klarte ikke å rykke ut og påvise at dokumentenes tekst ble systematisk forvrengt, punkt for punkt.
28.Moralsk flertalls leder hevdet også at personer som fredsprisvinneren Desmond Tutu gir et forvrengt bilde av situasjonen i SydAfrika.
29.Når virkeligheten blir forvrengt, ødelegges den målestokk som rett og galt vurderes mot, og offeret kan derved lures til å gjøre ting mot sin vilje.
30.Signalene vil bli forvrengt, det vil si at de kommer med et forstyrrende signal.
Your last searches