Norwegian-English translation of fremmer

Translation of the word fremmer from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

fremmer in English

fremmer
handelnoun promoter
Examples with translation
26. September er den Europeiske Språkdagen. Europarådet ønsker å skjerpe oppmerksomheten mot den flerspråklige arven til Europa, å fremme utviklingen av flerspråklighet i samfunnet og å oppmuntre innbyggerne til å lære språk. Tatoeba - en læringsressurs som er lett å bruke, og på samme tid et felleskap som er fullt av liv - fremmer studier og respekt for språk på en ganske praktisk måte.
Similar words

 
 

More examples
1.Adresseavisen fremmer denne påstand, og mener at denne angivelige yrkesskade" ligger i sakens natur, for det er vanligvis de vanskeligste sakene de hvor det er svært så gode argumenter for motstridende løsninger - som havner på statsrådenes bord".
2.Afhold fremmer velstand og lykke.
3.Det er trolig en overvekt av sorte ledere som tvert om ber om utenlandske investeringer og handel, fordi det fremmer vekst og arbeide, også for de sorte.
4.I en sak hvor utgangspunktet er å finne løsninger som fremmer større rettferdighet i beskatningen, er det vanskelig å forstå at dette hensynet ivaretas gjennom hardere skattlegging av dem som har gått ut av det yrkesaktive liv.
5.Vi er vel vitende om at bare tanken på ølmonopol og narkotikamonopol, vil reise en storm av protester, og at vi som fremmer forslagene kanskje vil bli latterliggjort.
6.(4) Gjestepasientordningen må mykes opp slik at fylkesgrenser ikke stenger for nødvendig behandling eller fremmer geografisk ulikhet i tilbud.
7.Både hensynet til norske firmaer som utarbeider dataprogrammer og dataselskapet ScanvestRings fremgangsmåte i denne saken er årsaken til at jeg fremmer erstatningskravet på 35 millioner kroner, sier Rolf Hauge i det lille, nystartede firmaet CBA Data A / S. Dagbladet skriver idag at Hauge bestrider et oppkjøp som ScanvestRing i sin tid foretok, og som han mener at han har tapt store beløp på.
8.Det er bl.a. å bruke metoder og teknikker som fremmer de skapende muligheter vi alle har i oss.
9.Kirkerådet er glad for de nylig vedtatte kirkereformer og ser det som en utfordring å sørge for at de nye organer i Den norske kirke blir satt istand til å fungere slik at de fremmer kristelig liv i landet, heter det fra rådets møter på Jevnaker.
10.Når finansrådmann Bernt H. Lund kommer med sine forslag, heter det at han er modig, men når Fremskrittspartiet fremmer tilsvarende forslag, blir vi beskyldt for å være uansvarlige, sa Hagen.
11.Røde Kors og søsterorganisasjonen Røde Halvmåne bør fortsette sin humanitære virksomhet for å skape et miljø som fremmer verdensfreden.
12.Selv om Norge er et lite land, er vår industri i stand til å levere varer og tjenester som fremmer økonomisk utvikling.
13.TVreklamen representerer en budskapsformidling som neppe fremmer forbrukernes nøkterne overveielse, og vil derfor innebære et tilbakeslag for den informative reklamen, heter det blant annet i en høringsuttalelse fra Forbrukerombudet om kringkastingsreklame.
14.Tøv, sier veterinærinspektør Einar Ikdal da vi fremmer Lierarrangørenes påstand om at de langt på vei har fått et muntlig klarsignal for hester fra VestTyskland.
15.Vi regner med at Justisdepartementet fremmer en proposisjon om heving av den kriminelle lavalder og at Sosialdepartementet fremmer planer og forslag om større bevilgninger til fylkene, og stimulerer til utvikling av dekkende og fullgode barnevernsplaner i hvert fylke.
16.der en rekke faktorer fremmer passivitet, konsumentholdning og tilskuermentalitet.
17.39 fra Stortingsforhandlinger, debatter m.v. i Odelstinget ved Jo Benkow)" Men dersom det mot formodning skulle eksistere noen tvil om Høyreregjeringen vil følge opp med bevilgningsmessige konsekvenser de forslag til lover man selv fremmer, så la det hermed være sagt at det behøver ingen å engste seg for eller tvile på.".
18.Administrasjonssjef Lennart Zadig i Scanair opplyser til Aftenposten at kravet på 21,9 millioner svenske kroner, som selskapet nå fremmer overfor Periklis konkursbo, gjelder kreditter og kreditter som er gjort om til lån til Periklis, og dette er tap som strekker seg over en periode på totre år.
19.Allerede neste uke kan den private kinodirektøren risikere at de to partier i bystyret fremmer forslag om forbud mot privat kinodrift i sentrum.
20.Ap. fremmer eget forslag om rentenedsettelsen.
21.Arbeiderpartiet fremmer et eget forslag om at Warszawapakten og NATO skal innstille utplassering av nye atomraketter inntil videre for å komme i gang igjen med nedrustningsforhandlingene.
22.Arbeiderpartiet fremmer imidlertid en rekke påplusningsforslag.
23.Arbeiderpartiet og SV fremmer derimot forslag om at topprenten i Husbanken skal senkes til 10,5 prosent.
24.Arbeiderpartiet og SV mener dette er for lite, og fremmer forslag om en ytterligere bevilgning på 40 millioner kroner.
25.At den ikke fremmer historisk forståelse, er jeg som faghistoriker sikker på.
26.Bak Oslo Kongresskontor står Oslo kommune og byens næringslivsorganisasjoner, som gjennom sine representanter i Styringsgruppen ivaretar og fremmer egne interesser og bidrar til finansieringen av kontoret.
27.Bare øket frihet fremmer et øket norsksvensk industrisamarbeide.
28.Barnehavene av idag er ikke" institusjoner", men miljøer som fremmer vekst og positiv utvikling - barnehaven har varme i en verden som kan være kald og hard nok både for liten og stor !
29.Buskerud fylke fremmer i sin uttalelse tilsvarende krav for Dagali flyplass.
30.Bystyregruppen skal på ny behandle saken om brukerfinansiering av Grunnlinjen / Vannlinjen ved første givne anledning, nemlig i januar når kommunikasjonsrådmannen fremmer sak om trasevalg.
Your last searches