Norwegian-English translation of frita

Translation of the word frita from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

frita in English

frita
skyldverb exculpate [formal], free from blame, exonerate
  oppdragverb absolve, acquit
  befrieverb excuse, exempt
Derived terms of frita
Anagrams of frita
More examples
1.Departementet kan frita for eller sette ned avgiften når særlige grunner taler for det".
2.Dette er Aftenpostens interessante karakteristikk av saksordførerens forslag om å frita elevene for opplæring i skriftlig sidemål.
3.En slik rett vil frita for ansvar.
4.Nå har medisinalråd Egil Willumsen gått ut og sagt at de vurderer å frita helsepersonell for tausehetsplikt med det formål å få frem flest mulig opplysninger om hvorvidt det skjer en forskjellsbehandling.
5.Om norsk Pasientforenings materiale er av en slik art at det beviser" sniking", må vi vurdere å frita foreningens kilder for taushetsplikten for å få klargjort forholdene, sier Willumsen.
6.De må jo innse at intet annet kjent land kan konkurrere med den norske litteraturstøtten som hovedsakelig bygger på momsfritagelse, rett og slett fordi ingen andre har så høy moms å frita litteraturen for.
7.Den inneholder også nøytralitetsbestemmelser, som skulle kunne frita samer for militærtjeneste uten å gjennomgå den vanlige fritagelsesprosedyren, sier Geir Haugen til Aftenposten.
8.Departementet hadde taushetsplikt i forholdet til Anders Jahre personlig, og det er vel ikke noen annen person gitt å frita departementet for dette.
9.Det er å frita seg selv for politisk ansvar, sa han.
10.For sikkerhets skyld er han liberal nok til å frita oss for ansvaret for at Treholt ikke ble avslørt som KGBagent.
11.For å frita bedrifter for opplæringsansvar opptrer kommunene som arbeidsgivere, men privat næringsliv er også aktivt med efter evne.
12.Frita etatene for en del oppgaver, eventuelt omprioritere innenfor oppgaver.
13.Han kunne ansette spesielle" finansieringsagenter" med Handelshøyskolebakgrunn - for måtte alle gode makter frita norske programfolk fra denslags virksomhet.
14.Hun gikk inn for å frita beboere innenfor Kirkeveiringen for kjøreavgift og fikk støtte fra Arne Kvalheim.
15.Høyesterett kom til at vilkårene for å frita Rune Berg for militærtjeneste ikke var tilstede.
16.I en samtale med Aftenposten understreker han at selv om vi idag har en av verdens best utbygde velferdsstater, kan vi ikke frita oss for å stille kritiske spørsmål ved de nåværende ordninger, slik man gjør i de fleste andre vestlige land.
17.I et opprop har enkelte kristne lederskikkelser i Norge gitt uttrykk for at Kirken ikke kan frita politiske ledere for det tunge ansvar å veie mål og midler for å oppnå fred.
18.Idag er vilkåret for å frita den vernepliktige at" det strider mot hans alvorlige overbevisning å gjøre militærtjeneste av enhver art".
19.Loven gir derfor adgang til å frita barn for opplæring helt eller delvis dersom det virker urimelig for barna.
20.Lærerne på Hovedgården ungdomsskole i Asker har søkt om å få frita elevene i niende klasse for karaktersettingen i orden og oppførsel.
21.Men også pensjonister med høyere inntekt og formue kan ligningskontoret i enkelttilfeller frita.
22.På sitt avsluttende budsjettmøte vedtok regjeringen å frita fra bilskatt alle kjøretøyer som utstyres med katalysator og kjører på blyfri bensin.
23.Sivilombudsmannen sier seg enig i at man efter forskriften ikke har adgang til å frita for avgift.
24.Skal det frita for straff at det er meget lett å begå en forbrytelse ?
25.Stortinget har da også vedtatt bestemmelse om at Sosialdepartementet på rimelighetsgrunnlag kan frita enkeltpersoner eller grupper helt eller delvis fra samordning.
26.Vilkårene for å frita et vernepliktig mannskap for militærtjeneste av overbevisningsgrunner er oppstilt i 1 i lov av 19. mars 1965 nr. 3 om fritagelse for militærtjeneste av overbevisningsgrunner.
27.Jeg vil først fremholde, at intet motiv, selv det mest idealistiske, kan frita for straffeansvar for hvad tiltalte har gjort.
28.Bystyret velger skolestyret, og bystyret må eventuelt frita medlemmene, og det har vi ikke dekning i kommuneloven for å gjøre, sier ordføreren i Sandnes, Sigurd Aarsland, i en kommentar.
29.Det var bittert at vi ikke kom frem til en avtale med Sleipnergassen, men ved å kritisere meg, bidrar opposisjonen til å frita vår britiske motpart for et ansvar som i høy grad hviler på dem, sa oljeministeren.
30.Finansdepartemenetet vurderer muligheten for å frita frivillige organisasjoner for moms på gavesalg, samt gi dem skattefritakelse på provisjoner for salg av lodd og gjenstander, sier statssekretær Eivind Reiten til Aftenposten.
Similar words

 
 

frita as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) fritafritaendefritatt
Indikative
1. Present
jegfritar
dufritar
hanfritar
vifritar
derefritar
defritar
8. Perfect
jeghar fritatt
duhar fritatt
hanhar fritatt
vihar fritatt
derehar fritatt
dehar fritatt
2. Imperfect
jegfritok
dufritok
hanfritok
vifritok
derefritok
defritok
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde fritatt
duhadde fritatt
hanhadde fritatt
vihadde fritatt
derehadde fritatt
dehadde fritatt
4a. Future
jegvil/skal frita
duvil/skal frita
hanvil/skal frita
vivil/skal frita
derevil/skal frita
devil/skal frita
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha fritatt
duvil/skal ha fritatt
hanvil/skal ha fritatt
vivil/skal ha fritatt
derevil/skal ha fritatt
devil/skal ha fritatt
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle frita
duville/skulle frita
hanville/skulle frita
viville/skulle frita
dereville/skulle frita
deville/skulle frita
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha fritatt
duville/skulle ha fritatt
hanville/skulle ha fritatt
viville/skulle ha fritatt
dereville/skulle ha fritatt
deville/skulle ha fritatt
Imperative
Affirmative
dufrita
viLa oss frita
derefrita
Negative
duikke frita! (frita ikke)
dereikke frita! (frita ikke)
Your last searches