Norwegian-English translation of fritatt

Translation of the word fritatt from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

fritatt in English

fritatt
allmenn? exempt
Similar words

 
 

More examples
1.Eier av båten eller den som har rådighet over den, plikter å forvisse seg om at den som skal bruke båten er fylt 16 år og at vedkommende har nødvendig fedighet eller er fritatt for bestemmelsen om aldersgrense.
2.Kirkens ressurs er nettopp sammenhengen:Bare når Gud får være Gud,kan mennesket være menneske.Bare et kristent menneske kan være virkelig" verdslig", for det er fritatt for bekymringen om sitt eget ytterste anliggende.
3.Marsjall av SovjetUnionen N. V. Ogarkov er fritatt fra stillingen som sjef for generalstaben i USSRs væpnede styrker - første stedfortreder for USSRs forsvarsminister i forbindelse med overgang til annet arbeide".
4.Men jeg skal bli musiker", sa tiåringen, og elleve år gammel ble hun fritatt for ordinært skolearbeide for å få tid nok til fiolinen.
5.Denne saken har ført til svært anstrengte arbeidsforhold i fotballforbundets styre, og dersom fotballpresidenten blir gjenvalgt under tinget førstkommende helg, vil jeg personlig be meg fritatt fra vervet, sier Johannes Vold (1. varamann til styret - ikke på valg).
6.Dommeren er likevel ikke fritatt for å vurdere saken, men legger jo oftest stor vekt på de sakkyndiges oppfatning, sier Ingrid Solheim, som mener det kan være en komplikasjon at bruk av sakkyndige påfører foreldrene merutgifter.
7.Er det et ensomt liv å være" matematikkgeni" og fritatt for vanlig undervisning ?
8.Flere kommuner og fylker bør i en forsøksperiode kunne bli fritatt for deler av det statlige regelverk, sa statssekretær Kjell Stahl i Kommunaldepartementet på Senterpartiets ordførerkonferanse i Trondheim tirsdag.
9.For du er vel ikke helt fritatt fra husmorrollen fordi om barna er flyttet hjemmefra ?
10.Hvis man derfor ikke blir fritatt fra å innbetale forskuddstrekk til ett av landene, vil de pliktige forskuddstrekk kunne anta betydelige størrelser og i visse tilfeller også overstige lønnen, heter det i brevet.
11.Jeg ba om at det ble undersøkt hvor mange mennesker som måtte bli fritatt for dette.
12.Mange former for inntekt er lettere beskattet eller helt fritatt for skatt.
13.Når man så er heldig nok å trekke vinnerloddet, som Eirik Kvalfoss har gjort, er det vel ikke urimelig at gevinsten blir fritatt for skatt på linje med tippepremier eller gevinster i pengelotteriet.
14.Når vi vet at Kongehuset er fritatt for skatt, kan jeg ikke skjønne annet enn at det samme også må gjelde for skikonger !
15.10 av saksøkerne krever seg fritatt fra å delta i den tvungne renovasjonsordning, mens de øvrige 14 er blitt fritatt, men nekter å betale for den tid de var med mot sin vilje.
16.1Fredag kveld ba sjefstreneren i det finske friidrettsforbundet Antti Lanamaeki om å bli fritatt fra sin stilling efter at han hadde innrømmet at han hadde ødelagt et positivt dopingresultat som Vainio hadde gitt efter Rotterdam maraton i april.
17.Advokat Lindseth har tidligere bedt seg fritatt for forsvarervervet, men da ble anmodningen avvist av sorenskriveren.
18.Agnostikere, tvilere og kristent likegyldige utgjør kanskje flertallet av lærere, antydet Øisang, som minnet om at det er anledning for elever til å bli fritatt for undervisning i kristendomskunnskap.
19.Aldersgrensen for å kunne kreve seg fritatt for valg til kommunestyre og fylkesting foreslås hevet fra 60 til 65 år.
20.Alle borettslagsleiligheter tilsluttet boligkooperasjonen i Oslo blir trolig fritatt for prisregulering efter at Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti i byens boligutvalg støttet et forslag fra Høyre.
21.Alle streikebidrag er fritatt for skatt, slik at verdien blir større enn det nominelle beløp.
22.Avisene ble av Stortinget fritatt for momsinnkrevning med den begrunnelse at det frie ord ikke skulle belegges med avgift til Staten.
23.Avisene vil fortsatt bli fritatt for moms på abonnement og løssalg.
24.Aviser er nemlig fritatt for moms i siste ledd.
25.Bankene forutsetter at renten ved en pensjonssparing i bank også må bli fritatt for inntektsskatt.
26.Bedrifter med under 20 ansatte er fritatt fra ordningen, men kan slutte seg til den på frivillig grunnlag.
27.Bedrifter som Staten eier kan ikke være fritatt fra de lover som gjelder for andre virksomheter, dvs. kravene til konkurranseevne og lønnsomhet.
28.Berg møtte ikke til lovlig innkalt førstegangstjeneste i april 1980, og få dager efter skrev han til Justisdepartementet - via ØSD - at han av overbevisningsgrunner søkte seg fritatt for militærtjeneste og overført til siviltjeneste.
29.Boliger som bare har fått utbedringslån, energisparelån eller andre lån fra Husbanken, er ikke fritatt for eiendomsskatt.
30.Bonusen er fritatt for inntekstskatt.
Your last searches