Norwegian-English translation of genetikk

Translation of the word genetikk from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

genetikk in English

genetikk
vitenskapnoun genetics
Similar words

 
 

Wiki
Genetikk (av gresk genetikos, som betyr «fruktbar, produktiv»), er læren om arv og gener, en gren av biologien. Genetiske metoder er også mye brukt innen medisinsk forskning.

More examples
1.122 søknader måtte dessverre avvises fra vår side, og dette er nok bare en liten del av alle dem som gjerne vil ha prøven utført, men som er stanset tidligere i prosessen, sier professor dr.med. Kåre Berg som er overlege ved Avdeling for medisinsk genetikk, Oslo Helseråd.
2.Et utvalg arbeider nå med byggeplaner, organisering og finansiering, men det blir trolig ikke byggestart i år, sier professor Knut Aastvedt ved Instituttet for genetikk og plantefordeling til Østlandets Blad.
3.Vi trenger ikke lenger dyrke utenlandske solbærsorter som er mottagelige for meldugg, og som vi måtte sprøyte mange ganger gjennom sommeren for å få tilfredsstillende bæravlinger, sier forsker Johannes Øydvin på Norges landbrukshøgskoles institutt for genetikk og planteforedling.
4.Alle som får utført prøven, har vært til genetisk veiledning på Institutt for medisinsk genetikk, og vi synes det er bra at veiledning og selve prøven utføres på to forskjellige steder.
5.Avdelingen, som har et intimt samarbeide med Institutt for medisinsk genetikk ved Universitetet i Oslo, har for tiden landsansvar for laboratoriearbeidet med fostervannsdiagnostikk.
6.Dessuten bør man ha et regelverk for de involverte yrkesgrupper, slik man allerede har ved Institutt for medisinsk genetikk.
7.Dessuten foregår det nå en ny utvikling innenfor medisinsk genetikk som vil kunne føre til noe nær en revolusjon når det gjelder muligheter for fosterdiagnostikk.
8.Det er professor dr.med. Kåre Berg, leder av medisinsk genetikk ved Universitetet i Oslo, som sier dette til blandet" Helsenytt - for alle".
9.Dette må selvfølgelig også gjelde innenfor medisinsk genetikk.
10.En videnskapelig stab av en viss minimumsstørresle og sammensatt av forskere med solid bakgrunn i biokjemi, mikrobiologi, genetikk, medisin og ingeniørvidenskap.
11.Foreløbige undersøkelser i Storbritannia tyder på at det ved hjelp av et spesielt kosttilskudd hos en del kvinner kan være mulig å forebygge at de føder barn med misdannelser i form av åpen ryggmarg eller uten hjerne, fremgår det av en artikkel av professorene i genetikk Kåre Berg og Helge Boman i siste nummer av Tidsskrift for Den norske lægeforening.
12.Fostervannet blir i full fart sendt opp til laboratoriet på Institutt for medisinsk genetikk, og der skilles vann og celler fra hverandre, og så dyrkes cellene videre.
13.GeddeDahl omtaler utelukkende genetikk og kreft i sitt innlegg, mens programlederens opplegg og mine svar gjaldt det betydelig bredere spørsmål om påvisning i fremtiden av arvelige faktorer som disponerer for flere av de store folkesykdommer, hvorav programlederen nevnte hjerteinfarkt og kreft.
14.Han mener dette først og fremst skjedde på grunn av faktorer som kunnskap og erfaring, planlegning, og anvendelse av nye vitenskapelige landevinninger, f.eks. innen agrobiologi og genetikk.
15.Han stullet og studerte kromosomene hos bregner, og så spurte dosent Jan Mohr ved Universitetets Institutt for medisinsk genetikk om han ikke like gjerne ville ta en titt på de menneskelige kromosomer til en forandring.
16.I et innlegg i Aftenposten onsdag 18. januar kommenterer forsker Tobias GeddeDahl jr. et innslag om genetikk i fjernsynets lørdagsrevy 14. januar.
17.Johannes Øydvin, fra Institutt for dendrologi og planteskoledrift og Institutt for genetikk og planteforedling.
18.NYSGJERRIGHET er forskernes viktigste drivkraft, mener dosent Wenche Blix Gundersen, dr. philos., mikrobiolog, med ansvaret for undervisningen i molekylær genetikk på Institutt for biologi på Blindern.
19.Professor Kåre Berg, Institutt for medisinsk genetikk, og forsker Nils Roll Hansen, NAVKs utredningsinstitutt, deltok i panelet sommen med Jacob Jervell.
20.Professor Kåre Berg, Institutt for medisinsk genetikk ved Universitetet i Oslo.
21.Professor Kåre Berg, overlege ved Institutt for medisinsk genetikk ved Oslo Helseråd, understreker at altfor få får anledning til å gjennomgå slik prøve i Norge i dag.
22.Som en av de fire første her i landet ble han spesialist i medisinsk genetikk.
23.Særlig det som hører til genetikk, utviklingslære og kosmologi.
24.Totalt ble det utført 559 fostervannsprøver i Norge i løpet av 1983, viser en oversikt fra Avdeling for medisinsk genetikk ved Oslo Helseråd.
25.Etikken der blev væk" var det tematiske utgangspunkt og angir det dilemma moderne biologi og genetikk idag befinner seg i, stilt overfor de uanede muligheter høyt utviklede vitenskapelige eksperimenter i fremtiden kan føre til.
26.Det er viktig med et systematisk tverrfaglig samarbeide, noe vi har med kliniskkjemisk avdeling, institutt for medisinsk genetikk, Sentralinstitutet for Cerebral Parese og Helsevern for psykisk utviklingshemmede.
27.Allerede i studietiden viet IngerLise Hansteen, som idag fyller 50 år, sin oppmerksomhet til genetikken gjennom sin hovedfagseksamen i botanikk ved Institutt for generell genetikk i Oslo i 1962.
28.Amanuensis Mohasina Syed på Institutt for husdyrbruk og genetikk på Norges Veterinærhøgskole, har undersøkt blod fra de to geitekillingene som ble født i Indre Troms for noen dager siden.
29.De må beskyttes mot miljøfaktorer som kan påskynde sykdommen, og de må beskyttes av lover, slik at det å kanskje bli syk ikke blir brukt mot dem av for eksempel arbeidsgiver, mener professor dr.med. Kåre Berg ved Institutt for medisinsk genetikk, Universitetet i Oslo.
30.De siste 30 årene er det skjedd en eksplosjonsartet utvikling innenfor molekylær biologi, som igjen bygger på oppdagelser i biokjemi og genetikk.
Your last searches