Norwegian-English translation of genetisk

Translation of the word genetisk from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

genetisk in English

genetisk
biologiadjective genetic
Similar words

 
 

More examples
1.Samfunnet kan ikke foreta noen tvungen undersøkelse av mennesker i forbindelse med genetisk veiledning, men peke på det moralske ansvar mennesker i denne sammenheng har.
2.Islam er som en genetisk kode, sier Hadj alMurzi.
3.Som følge av forurensningsproblemene i Bisckayabukten og andre sydlige dyrkningsområder og fordi vi efterhvert vil få et genetisk overlegent materiale, må målet være at Norge overtar størstedelen av produksjonen som går til konsum i Europa.
4.Alle som får utført prøven, har vært til genetisk veiledning på Institutt for medisinsk genetikk, og vi synes det er bra at veiledning og selve prøven utføres på to forskjellige steder.
5.Alle som ønsker fosterdiagnostikk får genetisk veiledning på forhånd.
6.Berthold Grünfeld skriver i Aftenposten 1 / 384 en artikkel der han går inn for en betydelig økning av tilbudet om genetisk veiledning og fosterdiagnostikk (fd.).
7.Betydelig økonomisk støtte fra Norsk Hydros forskningsfond har gjort avhandlingen mulig, og dr.med. Pål Møller ved Genetisk Institutt, Universitetet i Oslo, har deltatt i prosjektet ved å undersøke pasientene klinisk og arvemessig.
8.De koblingsmønstre som hører sammen med en viss cellesamling, er ikke genetisk forutbestemt mer enn i grove trekk, antar Crick og Mitchison.
9.Den fremmedartede skapningen er et resultat av en genetisk manipulasjon, hvor videnskapsmennene startet med et lammefoster og et geitefoster.
10.Denne usikkerheten gjør at det for tiden ikke ville være etisk forsvarlig å forsøke genetisk manipulasjon av befruktet menneskeegg som skal plasseres inn i livmoren i håp om at svangerskap skal komme istand.
11.Det eneste man er enige om er at aktiviteter omkring menneskelig befruktning og genetisk veiledning må ha en ordnet ramme.
12.Det er dette som blir kalt genetisk forurensning.
13.Det er en teknologi som ble utviklet i forbindelse med forskningen over rekombinant DNA som har gjort det mulig å studere genetisk variasjon i selve arvestoffet, i DNA.
14.Det er nytteløst å lukke øynene for at det i vår type av pluralistiske samfunn eksisterer til dels betydelige meningsforskjeller i spørsmål omkring menneskelig befruktning og genetisk veiledning.
15.Det følger dog ikke automatisk at disse forskjeller er genetisk bestemt.
16.Dette siste poenget mener jeg er en av hovedinnvendingene mot videre utbygging av genetisk helsetjeneste, og Grünfeld har ennå ikke gjort noe systematisk forsøk på å tilbakevise dette.
17.Efter genetisk veiledning er det ikke uvanlig at et par som i utgangspunktet ønsket fosterdiagnostikk ombestemmer seg.
18.En genetisk veiledingstjeneste står i nær sammenheng med fostervannsdiagnostikk.
19.En typisk åpningsreplikk av forskningssjef dr. philos. Anton Brøgger ved Norsk Hydros Institutt for Kreftforskning ved Radiumhospitalet, genetisk avdeling.
20.Et forsøk på å vise de antihumanistiske perspektivene og farene ved for vel utviklet genetisk helsetjeneste.
21.For eksempel trangen til å drive grotesk genetisk forskning og forme og følge destruktive lederskikkelser.
22.Fordi han bare i liten grad berører problemet om forskjellen er genetisk eller sosialt betinget (men se kap. 8 - og nedenfor), er imidlertid de påståtte IQforskjellene uinteressante i den sammenheng de diskuteres i boken.
23.Før prøven blir tatt, foretas det alltid en genetisk veiledning.
24.GENETISK forskning eller forskning i arvestoffer står svært sentralt i bioteknologien idag, og det er kanskje denne forskningen som vil få størst betydning for menneskets hverdag.
25.Genetisk veiledning og fostervannsundersøkelser har vært gjenstand for mye diskusjon her i landet.
26.Han påstår at menn og kvinner har forskjellige evner til å utføre forskjellige oppgaver og at disse forskjeller er biologisk (dvs. genetisk) betinget.
27.Hensikten med en slik genetisk veiledning er å gi informasjon slik at foreldrene selv kan komme frem til den løsning som er best for dem i en situasjon som kan være problematisk.
28.I sitt forskerteam har Terje Skogland med seg forsker Knut Røed fra Grunnforskningsinstituttet ved Norges Landbrukshøgskole, til å se nærmere på hvordan villreinstammen utvikler seg genetisk.
29.I tillegg står vi sterkt når det gjelder genetisk avlsarbeide, særlig i foredling av fisk.
30.I weekenddelen av avisen har man imidlertid tillatt seg å bruke tildels store bilder, men artiklene er oftest så lange og knusktørre at ingen orker lese dem - som denne ukens tosiders utredning om genetisk forskning.
Your last searches