Norwegian-English translation of geografisk

Translation of the word geografisk from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

geografisk in English

geografisk
allmennadjective geographic
Similar words

 
 

More examples
1.(4) Gjestepasientordningen må mykes opp slik at fylkesgrenser ikke stenger for nødvendig behandling eller fremmer geografisk ulikhet i tilbud.
2.Både i geografisk utstrekning og antall mennesker som rammes, er denne krisen langt mer alvorlig enn hungersnøden i 1973, da tre av Etiopias regioner var berørt.
3.De mennesker som med sitt medlemskap sogner til en kirke eller et gudstjenestested i et geografisk avgrenset område, er lokalmenigheten som kirkeorganisasjonen bygger på.
4.Det er betenkelig om arrangementer av nasjonal interesse bare blir tilgjengelig i et begrenset geografisk område, påpekte Wroldsen.
5.Det er selvsagt gledelig at det er enighet om at forsøkene med satellittTV skal utvides geografisk, slik at f.eks. områder på Vestlandet og i NordNorge kan komme med i forsøksvirksomheten.
6.Det finnes et mangfoldig tilbud, men de er ulikt geografisk fordelt.
7.Helsetjenesten blir mer rasjonell og vi får til en bedre geografisk fordeling av legetjenestene, mener han.
8.Hvordan har søkerne til SMK vært fordelt geografisk ?
9.Institusjonshelsetjenesten er blitt geografisk sektorisert.
10.Jeg har hele tiden vært tilhenger av Høyre som et sosialt og geografisk bredt folkeparti.
11.Jeg måtte skape Island i min fantasi ved hjelp av bilder, historisk og geografisk materiale.
12.Og geografisk venter vi oss mye av det amerikanske marked.
13.Rent geografisk sett er det meget betydelig avstand mellom Deres land, herr statsminister, og vårt.
14.Siden Bøndernes Bank på Egertorvet er den bank vi" geografisk" ligger nærmest, var det naturlig å henvende seg der først.
15.Så lenge Dyngadjupet ikke er avgrenset geografisk, er det tvilsomt om forurensningen av et større område kan unngås, skriver organisasjonen.
16.Tilbudet av høyere utdannelse bør så langt det er mulig ha god geografisk spredning.
17.Vi drøftet mange forslag for inndeling, bl.a. inndeling efter boligtyper, pris o.l., men vi kom til at den beste løsning var å fordele inndelingen efter geografisk beliggenhet.
18.Vi vil utnytte vår geografisk strategiske beliggenhet samt vår gode bakgrunn innenfor oljevirksomheten i oppbyggingen av et teknologisk kraftsentrum, fremholder Lunde.
19.Akerselva eller elven som ifølge finansrådmann Bernt H. Lund til nå har vært ikke bare et geografisk, men et sosialt skille i hovedstaden.
20.Andre har irritert seg over den store dekorasjonen mot St. Olavs gate, ikke alle var heller like imponert over resten av utsmykningen på Geografisk Oppmålings gamle fasade.
21.Arkivmaterialet fra Nürnberg bidrar til å gi et helt annet geografisk og temamessig bredt perspektiv og vil forhåpentlig kunne bli et inspirasjonsgrunnlag for mange hovedfagsstudenter, særlig sett i sammenheng med de nasjonale arkiver.
22.At den er jevnt fordelt geografisk og ser ut til å være et familieanliggende.
23.At en geografisk posisjon på mange områder kan bestemme menneskenes tanker og at derfor ingen i og for seg kan ha objektivt rett.
24.At vi velger å kartlegge disse områdene først, er rett og slett fordi vi må velge å begynne et konkret geografisk sted, sier Kyllesø.
25.Atomvåpenfrie soner som er sterkt begrenset i geografisk utstrekning, vil lett kunne gi en falsk trygghet.
26.Avdelingen vil være en del av Lægeforeningens sekretariat, men geografisk tilhøre studiesenteret.
27.Bak hennes forfatterskap ligger en intens kjennskap til det hun skriver om, geografisk sprenger hun grensene - hun skriver om alle afrikanderne på hele jorden, om alle inne i oss selv.
28.Bedre økonomisk styring, mer midler og mer tid til forbyggende arbeid, bedre geografisk fordeling av midlene.
29.Blant annet er fysioterapeuter geografisk langt mer skjevfordelt enn leger.
30.Boligbyggeprogrammet preges ikke av de store utbyggingsfelter, men av mange mindre med stor geografisk spredning.
Your last searches