Norwegian-English translation of geologi

Translation of the word geologi from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

geologi in English

geologi
vitenskapnoun geology
Similar words

 
 

Wiki
Hovedfokus her er fagdisiplinen geologi. For jordklodens oppbygging, se: Jordens geologi. Geologi er læren om jordens opprinnelse, oppbygging og forandring.

More examples
1.Det var bl.a. min trang til å bringe viden om geologi ut til menigmann som fikk meg til å skifte arbeidsplass i 1980, sier Skjeseth.
2.Jeg har i store deler av mitt liv vært opptatt av å bringe kunnskaper om geologi, om grunnvann og om forurensning av vårt miljø ut til menigmann, sier professor, dr. philos. Steinar Skjeseth.
3.På Svalbard finnes det eksempler på all den geologi vi forventer å finne i Barentshavet, sier seksjonsleder Atle Mørk i IKU.
4.Vi vil få lov til å minne om at vi driver med folkeopplysning i geologi i større grad enn hva sentrale instanser er i stand til.
5.Administrerende direktør, professor II dr. philos. Knut Sigurdsøn Heier beskikkes som professor II i geologi ved Universitetet i Trondheim, Norges tekniske høgskole, for en ny femårsperiode fra 1. september 1984 til 31. august 1989.
6.Alan Geoffrey Milnes utnevnes til professor i geologi ved Universitetet i Trondheim, Norges tekniske høgskole, fra den dag departementet bestemmer.
7.Assistant director dr. Detlev Leythaeuser beskikkes som professor II i geologi (organisk petrologi) ved Universitetet i Oslo fra den dag departementet bestemmer for et tidsrom av inntil 5 år.
8.Assistant professor Kurt Bucher - Nurminen, Ph.D. utnevnes til professor i geologi (petrologi) ved Universitetet i Oslo fra den dag departementet bestemmer.
9.Assisterende direktør ved Kernforschungsanlage Jülich i VestTyskland, Detlev Leythaeusen (45), er beskikket til professor II i geologi ved Universitetet i Oslo.
10.Av de 32 opplysningstavlene kan du lære mye om skogskjøtsel, treslag, geologi, dyre og planteliv - ting som du kan ha glede av å vite hvor du enn ferdes i skogen.
11.Bare datafag, geologi og medisin har strenge opptakskrav og overskudd av søkere.
12.Berit H. Bettum fremhevet også Bryhnis evne til å bringe sin egen entusiasme for geologi ut til lesere og tilhørere.
13.Boken innholder mye og godt om veier, geologi, historie, fugl og fisk, samt rettigheter og plikter ved sjøen og i friområder.
14.Da skjedde det store omveltninger i det som kalles Oslofeltet, og som skapte Malmøyas særegne geologi.
15.De rent leksikale opplysninger er supplert med artikler om de forskjellige" marker", geologi, stedsnavn, planteliv og så videre.
16.De seks andre stillingene skal brukes til å bygge de såkalt teknologisk orienterte studieveier - fag som skal lede frem til sivilingeniørkompetanse på en rekke felter, blant annet på høyaktuelle områder som data / EDB, geologi / geofysikk og instrumentering.
17.De skal arbeide med bl.a. marin hydrologi, meteorologi, geologi og geofysikk.
18.Der står geologi på programmet.
19.Derfor er det vanskelig å få samlet nok penger og tilstrekkelig interesse til å drive investering i geologi.
20.Derfra skulle det blant annet gjøres meteorologiske observasjoner, drives kartlegging og studier i geologi og glasiologi.
21.Det er blitt en innbydende liten trykksak på seksti sider, hvor fagfolk redegjør for hva det er som gjør Marka så spesiell : faunaen, plantelivet, geologi og landformer, kulturminner, vann og vassdrag.
22.Det er ikke bare Sørlandets blomster, dyr, fugler og geologi som vises oppmerksomhet.
23.Det fortelles også om skogskjøtsel, geologi og andre ting som er av interesse for skogtravere.
24.Det han imidlertid savner er en oppvurdering av geologifaget i skolen,spesielt fordi vi lever midt i oljealderen,og fordi olje og geologi er to sider av samme sak.
25.Ellers et sjøfartsmuseum, et bymuseum, et arkeologisk museum, et zoologisk museum og museer med tilknytning til etnografi, mineralogi, geologi og paleontologi.
26.En lang rekke videnskapelige forskningsoppgaver skal utføres, bl.a. innen marin geologi, biologi på land, isfjellsforskning, geologi på land og topografisk kartlegging.
27.Fra fartøyet vil det også bli forsket i marin geologi, marin geofysikk og oseanografi.
28.Fra høsten 1983 har så gruppen av forskere og medhjelpere saumfart Strynesiden av Breheimen, og de fire fagrapportene innenfor feltene geologi, botanikk, ornitologi og ferskvannsbiologi er nå sendt Statskraftverkene.
29.Førsteamanuensis Arild Andresen, Ph. D. utnevnes til professor i geologi ved Universitetet i Tromsø fra den tid departementet bestemmer.
30.Han ble professor i geologi på Norges landbrukshøgskole i 1963 og var en umåtelig populær og dyktig foreleser, med en egen evne til å" levendegjøre" gråstein, blåstein og flint.
Your last searches