Norwegian-English translation of gjennomføring

Translation of the word gjennomføring from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

gjennomføring in English

gjennomføring
allmenn? implementation
Examples with translation
Programmet legger premisser for prosjektutvikling og gjennomføring.
Similar words

 
 

More examples
1.Aksjon venteliste" er ett av de mange tiltak som er under gjennomføring.
2.Det er efter mitt skjønn problematisk juridisk argumentasjon at manglende håndfast gjennomføring av disse prinsipper - bl.a. på grunn av Hauglins illojalitet - skal være grunnlag for å felle skolens ledelse.
3.LOs representant hevdet imidlertid at før gjennomføring av de nye reglene skal det opptas forhandlinger dersom en av partene ber om det.
4.Det må lages egne omplasseringsregler for tjeneste under graviditet, og det må gis hjemler for engasjement av vikar hvor permisjonsbestemmelsene medfører problemer for gjennomføring av tjenesten.
5.Dette vakte stor motstand og torpederte i praksis gjennomføring av Markaloven, og satte den i miskreditt hos politikerne, sier han.
6.En hovedoppgave for Forsvaret er å gjøre best mulig bruk av dagens ressurser, blant annet ved gjennomføring av hensiktsmessig rasjonalisering.
7.Når vi prioriterer innsatsen gjennom slike organisasjoner så høyt, er det fordi vi har vært generelt godt fornøyd med deres gjennomføring av uhjelpprosjekter.
8.Personlig er jeg overbevist om at en gjennomføring av samarbeidsavtalens mål vil styrke våre to land, sa Jan Didriksen.
9.Regjeringen tar sikte på en gjennomføring så snart det er praktisk mulig.
10.Til å begynne med kan man kanskje regne med større aktivitet på markedet, mens den vil bli redusert nå man nærmer seg en eventuell gjennomføring av forslagene, sier han.
11.Vi skal gjøre vårt ytterste for å sikre en normal gjennomføring av valget, sier en talsmann for regjeringsstyrkene.
12.Vi vil nå arbeide for å skaffe oss et startgrunnlag, og for å presentere både en forretningside og en strategi for gjennomføring som kan tiltrekke investors.
13.Åtte komiteer og ca. 40 personer har lenge arbeidet med planer for praktisk gjennomføring både av drift og undervisning.
14.A / S VERITEC, konsulenter i marin teknologi, og det franske ingeniørselskapet TECHNIPGEOPRODUCTION (TGP) undertegnet tirsdag en samarbeidsavtale for videreutvikling, markedsføring og gjennomføring av ingeniørtjenester rettet mot de tidligere faser i utbyggingen av olje og gassfelt offshore.
15.Ad. 2 LNS har gjort landsomfattende undersøkelser som klart viser at sykepleierstudenter generelt mangler faglig forsvarlige betingelser for gjennomføring av praksisstudier.
16.Antallet fremmøtte var det dobbelte av hva vi hadde ifjor, og vi satser på en enda bedre gjennomføring av" aksjonærenes time" ved neste generalforsamling, sa administrende direktør Jannik Lindbæk i StorebrandNorden efter generalforsamlingen.
17.Arbeiderpartiets medlemmer ønsker å gjennomføre en konsekvent henvisningsplikt, mens regjeringspartienes medlemmer peker på at en for streng gjennomføring av henvisningsplikten kan medføre problemer som gjør at henvisningsplikten kan synes unødig komplisert og ofte føre til dyrere helsetjenester såvel for den enkelte som for trygden.
18.At Staten ønsker å inngå et forlik, skyldes at omkostningene med en eventuell gjennomføring av saken vil kunne bli vesentlig større enn ved et forlik.
19.Avgjørende for avtalens gjennomføring er den politiske vilje i begge land.
20.Banken utelukker imidlertid ikke at det senere kan vise seg nødvendig med tilstramningstiltak, men fraråder gjennomføring av slike tiltak nå.
21.Barneperspektivet må komme med i planlegging og gjennomføring av uhjelpen, sier representantskapet i Redd Barna, som foreslår at det opprettes et rådgivende organ med representanter fra Departementet for utviklingshjelp, NORAD og de frivillige hjelpeorganisasjonene.
22.Begge typer retter seg riktignok mot voksne, men har forskjellige finansieringskilder, målsettning og regler for gjennomføring.
23.Bergens Mekaniske Verksteder (BMV) får ingen hjelp av Industrifondet til gjennomføring av den planlagte omstillingen til oljerettet virksomhet ved verftet i Solheimsviken.
24.Bergstrand opplyser til Aftenposten at det gjenstår en rekke uklarheter omkring den praktiske gjennomføring av kjøreavgiften.
25.Blant sekretærer er det allerede blitt erfart at konseptforfattere, efter anskaffelse av ovennevnte utstyr, slurver med utførelsen, under parolen" det er jo så lett å rette opp med tekstbehandling" - men dette utstyret skal hovedsakelig anskaffes for å frigjøre kapasitet, ikke for å hindre en rask behandling og gjennomføring av dagens arbeide.
26.Både Stig Roar og Øivind må ha gode chanser til å komme inn blant de ti beste i OL, mener Johan Kaggestad, som var spesielt import over Øivinds gjennomføring i London, til tross for at han var plaget av mavekrampe tidlig i løpet.
27.Centralstyret i N.A.F. skal 2. februar fastsette arbeidsgivernes retningslinjer for gjennomføring av oppgjøret, og alt tyder på at de i sterk grad vil samordne sine interesser.
28.Dagbladet mener det er sannsynlig at amerikansk efterretning har spilt aktivt med både i planlegging og gjennomføring av operasjonen som førte til pågripelsen av Treholt.
29.De første skritt for å dekke forsikringsgruppens kapitalbehov er gjennomføring av en aksjesplitt og fondsemisjon.
30.De har besemt tempoet og har stått for planlegging og gjennomføring.
Your last searches