Norwegian-English translation of gjennomlesning

Translation of the word gjennomlesning from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

gjennomlesning in English

gjennomlesning
allmenn? reading
Synonyms for gjennomlesning
Similar words

 
 

More examples
1.Bilagene kommer fortløpene i ukene fremover, og sjefredaktør Stein Støa i Allers FamilieJournal opplyser til Aftenposten at ingen av de omtalte har fått tekstene til gjennomlesning før de blir trykt.
2.Boken er et nyttig hjelpemiddel og en gjennomlesning kan gi rikt utbytte, ikke bare for leg, men også for lærd.
3.Da Glomm overtok som kunstnerisk leder første februar, lå det 60 manuskripter til gjennomlesning.
4.Den manglet bare tittel og siste gjennomlesning.
5.Efter 20 år kan jeg bare konstatere at min forskrekkelse ved første gangs gjennomlesning var på sin plass.
6.Efter at det sentralt utarbeidede planforslaget ble lansert ihøst, fantes det ikke nok eksemplarer til at alle styremedlemmene i kraftselskapene og alle medlemmene i kommunestyrene, som skulle avgi uttalelse, kunne få det til gjennomlesning !
7.En gjennomlesning av forslagene til partiprogrammer gir lite i så måte.
8.En rask gjennomlesning av den nye utgaven bekrefter denne påstand.
9.For meg blir flere av disse diktene rett og slett likegyldige, også efter annen og tredje gangs gjennomlesning.
10.For min egen del har jeg lyst til å tilføye at jeg ved en nylig gjennomlesning ble slått av den grundighet og klarhet som ikke minst preget Ingrid Langaards idehistoriske innfallsvinkel til denne kompliserte franske kunstsituasjon.
11.Generaldirektør Hollers personlige reaksjon efter en rask gjennomlesning av innstillingen var blant annet uenighet med et flertall i utvalget som vil skille konkurransevirksomheten fra monopolorganisasjonen.
12.Hovedrolleinnehaveren Dorothy Tutin uttalte før premieren at hun hadde funnet" Ballerina" meget trist og nedslående ved første gjennomlesning, men efter å ha arbeidet med stykket synes hun det på en uforklarlig måte inneholder mye glede og livsmot.
13.Jeg vet ikke om det var bare jeg som ved første gjennomlesning av Norsk Kommuneforbunds annonse tok den for å være et kommunike fra Norske Kommuners Sentralforbunds landsting.
14.Underholdningsavdelingen i Fjernsynet har fått manuskriptet til Kirkvaag / Lystad / Mjøenfilm til gjennomlesning, og der er reaksjonene foreløbig positive.
15.Ved gjennomlesning av Moons hovedskrift" Det guddommelige prinsipp", vil man se at de mest sentrale elementer i den kristne, økumeniske tros overlevering, slik den er nedfelt i skrift og tradisjon, er avstreifet.
16.Ved gjennomlesning av besvarelsene utkrystalliserte det seg problemstillinger, som gruppen senere forøkte å belyse.
17.Ved gjennomlesning får en det inntrykk at den dårlige vedlikeholdsmessige standard for en stor del skyldes husleieretten og Oslo bygningskontroll som ikke er seg sine plikter bevisst.
18.Ved nøyere gjennomlesning av denne oversikt vil Nandrup Dahl se at hun på ingen måte ensidig går inn for at stedets lovgivning til enhver tid skal gjelde.
19.Det er rent fengselsmessige hensyn, blant annet hensynet til ro og orden i anstalten og til rømningsfaren, som har vært avgjørende for vedtaket om visitasjon og gjennomlesning av Arne Treholts papirer", uttaler den nye sjefen for fengselsvesenet, ekspedisjonssjef Rolf B. Wegner.
20.Det er rent fengselsmessige hensyn, blant annet hensynet til ro og orden i anstalten og til rømningsfaren, som har vært avgjørende for vedtaket om visitasjon og gjennomlesning av Arne Treholts papirer, sier sjefen for Fengselsstyret, ekspedisjonssjef Rolf B. Wegner, til Aftenposten.
21.Dette gjør henne brennaktuell, sier SteinRoger Bull, som har hatt Alf G. Andersens nanuskripter til gjennomlesning.
22.Avisen tviler likevel på alvoret i saken, og tvilen blir ikke mindre efter gjennomlesning av statuttene.
23.Den er nå til gjennomlesning i departementet.
24.Dersom vedtaket blir opprettholdt, kan det stadig ifølge sjefen for fengselsvesenet - bli aktuelt å be om hjelp fra påtalemyndigheten eller overvåkningspolitiet, fordi gjennomlesning av materialet kan kreve spesialinnsikt.
25.En gjennomlesning av rapporten, som er utarbeidet av konsulentfirmaet NissenLie Consult Inc. i USA, er relativt deprimerende.
26.For å korte tiden bad jeg min skjønne hustru Karin om å medbringe noen bøker til gjennomlesning.
27.Forlagsdirektør Andreas Skartveit bekrefter overfor avisen at Gyldendal Norsk Forlag har hatt manuskriptet til gjennomlesning, men han ønsker hverken å bekrefte eller dementere at de skal utgi boken.
28.Men det er mye mer i det nye månedsmagasinet, som efter rask og sporadisk gjennomlesning, gir inntrykk av å bety et virkelig stimulerende tilskudd til vårt kulturliv.
29.Om konflikten kommer til å fortsette" mil etter mil", skal være usagt, men forut for Teigens kone, Anita Skorgans, opptreden i Drøbak 22. juni ventes det grundig gjennomlesning av kontrakten.
30.Otto Homlung på Trøndelag Teater har det til gjennomlesning.
Your last searches