Norwegian-English translation of gjenvinning

Translation of the word gjenvinning from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

gjenvinning in English

gjenvinning
varernoun recovery, retrieval
Synonyms for gjenvinning
Similar words

 
 

More examples
1.Ordet gjenvinning var ikke oppfunnet, men det var det vi drev med.
2.Bedriften har arbeidet med rensing og gjenvinning av avgasser fra aluminiumsindustrien i Norge siden den annen verdenskrig, og på verdensmarkedet siden 1967.
3.Bedrifter knyttet til miljøspørsmål og gjenvinning er noe av det man har valgt å satse på i Landskrona.
4.Chitosan benyttes til gjenvinning av protein fra slakteriavfall.
5.Den mangfoldige virksomheten omfatter også en produsent av høreapparater, STCs bedrift for gjenvinning av metall fra datamaskiner som sendes på skraphaugen og en ny vindusprodusent.
6.Det er langt vanskeligere å føre kontroll på dette feltet enn å følge med hvis det dreier seg om et helt anlegg for anrikning av uran og gjenvinning av atombrensel.
7.Hensikten er å formidle enkle grunnkunnskaper og stimulere til praktiske tiltak, som går på å fremme gjenvinning, energisparing og aksjoner for en mer miljøvennlig forvaltning.
8.I innkjøringsperioden har vi kanskje ikke klart å ta ut mer enn en fjerdedel av avfallet for gjenvinning.
9.I snart 50 år har Reginol Norsk Oljeraffineri på Furuset nærmest vært alene om å ta hånd om spillolje for gjenvinning til smøreolje.
10.Landskrona får også en avansert bedrift for gjenvinning av metall fra stålproduksjon, hvor to av spesialstålprodusentene i Sverige har gått inn med kapital.
11.Miljøvernhovedkvarteret bruker solen som varmtvannsbereder, og avfall går til gjenvinning.
12.Opprettholdelse og endog gjenvinning av markedsandeler både på eksport og hjemmemarkedet vil således i betydelig grad kunne bidra positivt til norsk økonomi i form av å bedre balansen i den tradisjonelle utenrikshandelen og bedre situasjonen på arbeidsmarkedet.
13.Røntgen og tannlegekjemikalier, grafiske produkter og gjenvinning av fotografisk avfall.
14.Scanrock knuser slagg fra aluminiumsindustrien på Karmøy med tanke på gjenvinning.
15.Senere forskere har ikke kunnet reprodusere hans resultater, og gamle BrownSequard innrømmet mot slutten av sitt liv at den mirakuløse gjenvinning av hans seksualliv ved 72 år kanskje var mer betinget av selvsuggesjon enn av innholdet i sprøytene.
16.Sorteringsgjengen øker imidlertid effektiviteten, og jeg regner med at vi efter en tid skal klare å oppnå gjenvinning for halvparten av avfallet.
17.Stena Metall befatter seg med gjenvinning av metaller, kjøp og salg av jernskrap og alle andre metallslag.
18.Veletablerte Reginol har plutselig fått problemer med tilgangen på spillolje for gjenvinning av smøreolje fordi Holstads selskap Ressursgjenvinning nå gjør seg gjeldende.
19.Ørkenspredning er et naturlig fenomen, men mennesker kan til tider dra nytte av gunstige klimaperioder til gjenvinning og nydyrking av engang tapt land.
20.27 / 3 Gjenvinning / atomavfall.
21.Bedriften er også kommet meget langt i gjenvinning av kraft fra spillvarme.
22.De to datafirmaene Eldak og Fjerndata har inngått et samarbeide om markedsføring og salg av et databasert system for digital lagring og gjenvinning av tegninger og andre dokumenter.
23.En løsning kan være at søppelet deres, slik at papiravfall fra Bærum sendes til resirkulasjon og gjenvinning istedet for å brennes på Slemmestad.
24.Gjenvinning / atomavfall.
25.Gjenvinning av avfall, planene for norske vassdrag, ressurs og miljøverntiltak i utviklingslanddne var temaer for utstillinger og foredrag.
26.Med en rimelig grad av differensiert innsamling bør det være mulig å kombinere gjenvinning av råstoffer med forbrenning, kompostering og kontrollert fylling.
27.Miljøverndepartementet må umiddelbart sette i gang et planmessig arbeide for gjenvinning av avfall.
28.Slik ser papiret ut efter at det er skilt fra resten av søppelet, og før det oppløses og ender som plater til gjenvinning i papirindustrien.
29.Usikkerheten rundt bystyreflertallets evne og vilje til å holde sine disposisjoner innenfor tilgjengelige rammer, representerer idag den eneste reelle trusel mot gjenvinning av full kontroll over den kommunale økonomi.
Your last searches